Затвор Враца   

Затворът в град Враца е разположен в югозападната част на града, в подножието на Стара планина. Намира се на 120 км. от столицата,  на международен път Е–79, в посока за град Видин. 

Построен е по италиански образец и в настоящия си вид е разположен на площ от 10 дка. Представлява масивна сграда състояща се от главен корпус, разположен на 818 кв. м. застроена  площ и 16 970 кв. м. разгърната площ. Административната сграда на затвора е 320 кв.м. застроена и 1921 кв.м. разгърната площ.

Затворът е открит и осветен на 23.12.1928 год. от Министъра на правосъдието г-н Тодор Кулев.

На база международната Харта за правата на човека и изискванията за хуманното третиране на лишените от свобода, се отчете необходимостта затвора да бъде реконструиран. Преустройството се извърши по разработен за целта проект и продължи близо две години, като през месец март 2010 год. беше напълно завършено. В  този период бяха ангажирани не по-малко от 70 лишени от свобода, които дадоха своя доброволен принос в строително-ремонтните дейности на затвора.

В резултат на преустройството на затвора са изградени нови спални помещения, които разполагат със самостоятелни санитарни възли. Значително са подобрени битовите условия за живот на лишените от свобода, за което Министерството на правосъдието осигури необходимите средства. В момента капацитетните възможности на затвора са за 336 човека.

На 08.01.2016 год. тържествено беше открит Следственият арест към Затвора – гр. Враца.

Новият Арест е от десет спални помещения, които разполагат със самостоятелни санитарни възли и капацитет за 20 лица, задържани под стража и отговаря на всички европейски стандарти.

Поправителен дом – град Бойчиновци е създаден през месец юли 1956 година, когато тук са преместени непълнолетните момчета от домовете в град София и град Пловдив.

Сградата, в която се помещава Поправителния дом е построена през 1951 година е била предназначена за казарма. В нея до 1956 година се помещава военно поделение на вътрешни войски. През месец септември 1956 година към дома се открива и основно училище „А.С. Макаренко” с две начални и три прогимназиални паралелки. През учебната 1997/1998 година с акт на Министъра на образованието и науката и по предложение на Началника на ПД се променя името на училището в СУ “Св.св. Кирил и Методий“.

От 1964 година Поправителния дом остава единственото място за лишаване от свобода на непълнолетни младежи в страната.

На 05.08.2016 год. със заповед на министъра на правосъдието той е преименуван в Поправителен дом за непълнолетни младежи и прехвърлен към Затвора – гр. Враца.

 

 

 

ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ЗАЕТОСТ

На територията на затвора се намират сгради и складови помещения, в които се развива производствената дейност на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“. В Мебелен цех, лишените от свобода са ангажирани с изработката на мебели, кошери, рамки за тях и пелети. Участващите в производството се включват в програми за вградено обучение и придобиват умения за изработване на изделия от дървесина.

В работните обекти „Охрид” и „Земеделско стопанство” се развива дейност в областта на растениевъдството и животновъдството, в която лишените от свобода придобиват съответните умения за работа. На около 2000 дка. обработваеми площи се отглежда пшеница, слънчоглед и други фуражни култури. Отглеждат се също така овце, а от началото на 2017 год. – и кози.

От края на 2013 год. на територията на затвора функционира нов магазин на площ от 100 кв.м., отговарящ на всички изисквания.  В ЗООТ „Керамична фабрика” и ПДНМ в Бойчиновци лишените от свобода пазаруват от специално оборудвани лавки. Обектите се зареждат с всички необходими и разрешени за лишените от свобода стоки.

ДП“ФЗД“ си сътрудничи по договори с външни контрагенти за отдаване труда на лишените от свобода от ЗООТ „Керамична фабрика”.    

Средства от ДП „ФЗД” са инвестирани в изработката на обзавеждането на помещенията в корпуса на затвора, за реновиране на прилежащи сгради и саниране на училището.

В домакинския щат на затвора са заети 60 лишени от свобода, които  участват в цялостната обслужваща дейност на затвора.

 

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

При постъпването лишените от свобода в Затвора се настаняват в Приемно отделение и преминават програма за адаптация. За изтърпяване на основния етап на наказанието се  разпределят в 12 групи съобразно правния статус и личностовите особености.


Инспекторите СДВР реализират следните специализирани програми за групова работа: краткосрочна програма за наркозависими, за сексуални правонарушители, програма за лица шофирали в нетрезво състояние, за овладяване на гнева, за формиране на умения за мислене, шанс за нов живот, формиране на модел за интеграция на уязвими групи, справяне с житейски проблеми чрез промяна в мисленето, „Толерантност в затвора, толерантност в живота“. Редовно се провежда и програмата „Живот на свобода – предизвикателство и избор“.

По проекта „Ресоциализация на осъдените чрез професионална квалификация“ лишените от свобода участваха в курс за компютърна грамотност “Xpert” \Windows и Word\, курсове за професионална квалификация – за строители в две специалности „зидаро-мазачи” и „шпакловчици”. По време на провежданата практика, с труда си лишените от свобода ремонтираха кабинети, коридори и учебни зали. По специалността „Озеленяване и паркостроителство”, се обучаваха общо 36 л.св. в три последователни курса, завършили с проекти за оформяне на парковите площи и ландшафта в района на затвора. Лишени от
свобода се грижат за поддръжката на цветята и тревните площи.

На лишените от свобода се предлагат разнообразни дейности за осмисляне на свободното им време. В затвора функционира Спортен център в зоната за престой на открито, който включва футболно, волейболно и баскетболно игрище, тенис и фитнес зала. Оборудването на фитнес залата е изцяло обновено с уреди получени чрез дарение от Германия, посредством Евангелската църква. 

За поддържане и подобряване социално-позитивните контакти на л.св. е изградена зала за свиждане, отговаряща на съвременните изисквания. От 2009 година е създадена и стая за удължено свиждане за срок до четири часа.

Затворът разполага с оборудван киносалон, библиотека, кабинети за групова работа, компютърна зала за обучение на л.св. и кабелна телевизия.

Освен за читателска дейност и кинопрожекции, библиотеката и киносалона се използват за културно-масови мероприятия, събрания, здравни кинолектории, изложби, дискусии и други.

През 2004 година бе възстановено СУ „Мито Орозов” към Затвора – гр. Враца. В него ежегодно се обучават л.св., които освен общообразователни знания, придобиват умения в професионални паралелки за мебелисти и шлосер-стругари и в курсове по дърворезба. Създадени са и много добри условия за практика в оборудваните работилници към училището. С изработените експонати, лишените от свобода  ежегодно участват в изложби и конкурси.

В момента се извършва основна реконструкция на пети етаж в сградата на училището за настаняване на непълнолетните младежи от закрит тип. Предприети са и строително-монтажни работи в сграда до затвора за настаняване на непълнолетните правонарушители от открит тип. Изграждат се и две игрища за развитие на спортните дейности. Средствата са отпуснати от ГД“ИН“ и ДП“ФЗД“.

Лишените от свобода имат собствен вестник „Заедно”, в който публикуват собствени  творби и отразяват най-актуалните събития от живота в Затвора.

На лишените от свобода е дадена възможност да развиват творческите си заложби и таланти с различно жанрово участие. Всяка година те участват в различни творчески конкурси на външни за системата организации, като имат спечелени награди на градско и национално ниво.

За духовните потребности и религиозната подкрепа на лишените от свобода е назначен капелан на затвора, а през 2000 год. е построен параклис „Успение на Света Богородица”. Иконите и цялото художествено оформление са дело на завършили курсовете по иконопис, дърворезба и хорово-църковно пеене.

Съгласно чл. 155 от ЗИНЗС, е предоставен достъп на представители и на други религиозни деноминации – Христова евангелска църква „Шалом” – гр. Мездра и Евангелска баптистка църква със седалище гр. Монтана.

Активно е сътрудничеството с ДРОПЛС,  с други учреждения и институции като Община – гр. Враца,Бюро по труда”, Дирекция „Социални грижи и социално подпомагане”, Паспортна служба на МВР, отдел „Закрила на детето”.  

 

За контакти:
3000 Враца
ул.”Безименна” № 3
тел.092/ 669510
факс:092/ 648 348
e-mail: zatvor.vr@gdin.bg

Началник на затвора:
Старши комисар Ангел Кабатлийски

Служби на ГДИН по разположение в България