Затвор Стара Загора   

До Освободителната Руско-Турска война от 1877/78г. в Стара Загора няма затвор. През 1929 г. започва изграждането на новия окръжен затвор. Архитект на най-модерния за момента затвор е Константин фон Малш. С писмо № 7531 от 14.10.1931г. старозагорският прокурор докладва в Министерството на правосъдието, че затворниците са преместени от стария в новия затвор на 13.10.1931г. Освещаването на сгрaдата става на 20.03.1932г. В затвора има църква, в която периодично идва свещеник. Старозагорският затвор е електрифициран. Затворът се строи главно със средства от фонда “Затворно дело”, като общата му стойност е 12 270 000 лв. Предназначен е за настаняване на 275 затворници /267 мъже и 9 жени/. Обзавеждането е по специална спецификация. Съгласно проекта, а и според първите впечатления на преместените тук затворници, затворът е „последна дума” на модерното строителство по това време. При смяна на режима на 09.09.1944г. от затвора са освободени 451 политически затворници. По това време затворът е най-голям производител на зеленчуци в града. През 1945г. е създадена дърводелска работилница, която през 1949г. става мебелно предприятие. През 1962г. женското отделение е закрито и настанените в него жени са преместени в Сливенския затвор. През 1963г. Старозагорският затвор е определен за настаняване на лишени от свобода от цялата страна, осъдени за контрареволюционна дейност (политически затворници), с капацитет 500-550 души. От 1965 г. в затвора могат да изтърпяват наказанията си и осъдени за по-леки криминални престъпления, а през 1967г. към него се създава трудово – поправително общежитие „Черна гора”.

През 2015/16г. се извърши ремонт на корпуса на затвора финансиран по Норвежкия финансов механизъм. Бяха подменени изцяло ел. и ВиК инсталациите. В спалните помещения са изградени санитарни възли, а всеки коридор разполага със собствена баня с умивалня. Цялостно е подменена дограмата и всички помещения /битови и работни/ са шпакловани  и боядисани.

След приключване на ремонтните дейности капацитета на корпуса на затвора е 406 лишени от свобода, разпределени в 10 групи и 102 спални помещения. Корпусът разполага с ремонтирана и съвременно оборудвана кухня и столови. В периода от 2014 до 2017г. се изградиха нови:

- магазин за лишените от свобода;
- фитнес зала;
- библиотека.

Към затвора функционират две затворнически общежития (ЗО):

1.ЗО от закрит тип “Черна гора” за 120 души.
През 2017 г. е изготвен проект за ремонт на сградите на общежитието, който предвижда изграждане на санитарни възли във всяка килия, баня и умивалня на всеки етаж и група. Цялостна подмяна на ел., ВиК и отоплителна инсталация. Ще се обособят  нови кухненски блок и столова, нови учебни стаи, фитнес зала, помещения за групова работа. Киносалонът ще бъде ремонтиран.

2. ЗО от открит тип „Стара Загора” е с обща площ 460 м2 . Капацитетът е  88 лишени от свобода.  Обща баня, умивални и санитарни възли с постоянно осигурена топла вода. През 2016 г. са изградени  санитарни възли във всеки отделен коридор към спалните помещения. 

Основните направления на дейност съдействат за съхранявана на правния и социален статус на осъдените лица, като основен акцент в работата на служителите е уважение към човешкото достойнство, принципност и стимулиране на положителните прояви и поведение. Социалната дейност и възпитателна работа се осъществява от  екип инспектори  и психолози, с необходимата квалификация и опит. Специализираната групова работа  е съобразена с профила на криминогенните нужди на осъдените лица,  с техните интереси и потребности. Изграден е цялостен модел за работа със зависими осъдени. Други програми, които успешно се прилагат  процеса на корекционно третиране са „Толерантност в затвора, толерантност в живота“, „Справяне с житейски проблеми чрез промяна в мисленето“, „Общуване и асертивно поведение“ и програми за работа с насилствени правонарушители.  

 Образователните потребности и творческите интереси на осъдените се стимулират чрез организиране на клубове по интереси, които  се водят от лишени от свобода, с нужната квалификация и умения- „Икони“, „Английски език“, „Компютърна грамотност“, „„Клуб на четящите“  и „Арт клуб“. 

В затвора Стара Загора функционират три параклиса – в  корпуса, в ЗОЗТ „Черна гора“ и  в ЗООТ „Стара Загора“. През 2004г. е завършен строежът на най-големия и единствен по рода си в системата на затворите църковен храм „св.Николай Чудотворец“, изграден е изцяло от дарения. Освен ежеседмичните служби и отбелязването на църковните празници, лишените от свобода имат възможност да приемат свето кръщение, както и  да бъде направена венчавка.
 
На територията на Затвора Ст. Загора функционира най-голямото училище в системата на местата за лишаване от свобода. Средно училище “Поп Минчо Кънчев” предлага обучение от 1 клас до 12 клас. За 33 години от съществуването си, училището се утвърди като стимулиращо и предпочитано място за лишените от свобода, за повишаване на общообразователната и професионална подготовка.

Обучението се извършва по учебни програми пригодени за възрастни, изтърпяващи наказание в местата за лишаване от свобода в две направления – общообразователно и професионално.

Изучаваните професии са от следните професионални направления:

  • Металообработване и машиностроене - стругар
  • Производство на изделия от дървесина – оператор в дървообработването; производство на мебели
  • Строителство и геодезия –  сухо строителство; строител-монтажник

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ ТП Стара Загора развива своята дейност на територията на затвора Стара Загора,с традиции и много богат опит в производството на мебели, а от 2016 г. започна и производството на ПВЦ-дограма - сертифицирани  и  съобразени с българските стандарти. Поделението разполага с добра техника и специалисти в развиваните области, като  работи отговорно и коректно.  

За контакти:
гр. Стара Загора
кв.”Индустриален”
тел.: 042/ 619520
факс.: 042/ 623 176
e-mail: zatvor.sz@gdin.bg
Началник на затвора:
Старши комисар Иван Карушков

Служби на ГДИН по разположение в България