Затвор Сливен   

В Република България е разкрит само един затвор за жени. Намира се в гр. Сливен. Към затвора функционират следните типове заведения - затворническо общежитие от закрит тип, две затворнически общежития от открит тип и поправителен дом за непълнолетни девойки. В затвора се настаняват също обвиняеми и подсъдими жени с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ и лишени от свобода мъже - за нуждите на обслужващата дейност. Затворническо общежитие от открит тип „Сливен“ е изградено на територията на затвора, а ЗО „Рамануша“ от открит тип - на 10 километра източно от града.

През 1962 г. на мястото на полумасивни и паянтови бивши стопански постройки е поставено началото на ново строителство за нуждите на затвора за жени в гр. Сливен. През годините, поетапно към корпуса на затвора са пристроени както следва:

  • Двуетажно жилищно крило включващо поправителен дом за непълнолетни девойки, ЗО от открит тип „Сливен“ и кухненски блок;
  • Двуетажно жилищно крило, киносалон, библиотека, пералня;
  • Административна сграда;
  • Училище.

Към ЗО „Рамануша“ са пристроени:

  • Жилищна част;
  • Хранителен блок;
  • Селскостопански постройки.

Производствено-стопанска база се състои от шивашки цех, производствено хале, други производствени сгради и складови помещения.

В корпуса на затвора са обособени 11 отделения от коридорен тип. Лишените от свобода жени са разпределени в отделения. Изпълнението на наказанието лишаване от свобода се основава на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Правилника за неговото прилагане. Първоначалният режим за изтърпяване на наказанието се определя от съда, съгласно закона и може да бъде общ, строг и специален режим, а в затворническите общежития от открит тип се прилагат общ и лек режим.

В изпълнение на програма на Министерство на правосъдието за подобряване на условията в МЛС, през 2017 г. в затвора, гр. Сливен приключи обществена поръчка с предмет „Ремонт и подмяна на ВИК инсталация и обособяване на санитарни възли в спалните помещения“.

В основния корпус на затвора са напълно обновени шест коридора, включващи 76 жилищни помещения със санитарни възли, шест умивални с бани, шест клуба по интереси, два кабинета, трите етажни площадки. Изградена е и система от слънчеви колектори към отоплителното стопанство, повишаваща КПД и възможностите за подаване на БГВ към санитарните възли.

Общият капацитет на затвора, на база 6 кв.м. за единично настаняване и 4 кв.м. за многочислено настаняване е 341 лишени от свобода и задържани лица в това число ЗО „Сливен“, ЗО „Рамануша“, поправителен дом за непълнолетни девойки и отделение за лишени от свобода - мъже. Отделно, затворът разполага с приемно - диагностично отделение с капацитет 35 лица и отделение с повишено ниво на сигурност с общ капацитет 34 лица.

Поправителният дом за непълнолетни е разположен на един етаж и включва - 10 жилищни помещения, клуб, кухненски бокс, санитарен възел с баня и умивалня. Общата квадратура на жилищната площ е 139 кв.м. Капацитетът на дома е 31 девойки.

 

В едноетажната сграда на ЗО „Рамануша“ има 11 жилищни помещения с обща площ 204 кв.м. Капацитетът на общежитието е 44 лица. Посочената квадратура не включва коридори, столова, сервизни помещения, гардероб, библиотека, клуб, складови помещения. Общежитието е разположено върху 162 дка. земя, от която застроената площ е 2 дка.

През 1971 г. в затвора в гр. Сливен е открито СУ „Аргира Жечкова“. Училището е двуетажно и разполага с 12 учебни помещения, от които 7 на първия и 5 на втория етаж. Същото има и помещения за извънкласна дейност, библиотека с библиотечен фонд от 4447 книги, административни помещения, учебна шивашка работилница. На първия етаж от сградата на училището се намират: параклис „св. Мария Магдалина“ - съграден и осветен през 1998 г., клуб “Работа”  - финансиран и оборудван от Фонд Ноу-Хау при Британското посолство в Република България и физкултурен салон.

Медицинският център в затвора е лечебно заведение за извънболнична помощ, което осъществява диагностична, профилактична, консултативна и лечебна дейности, дентална помощ, диспансеризация и наблюдение, както и хигиенно-санитарен контрол, по отношение на лишените от свобода лица и задържаните лица. В периода 2013 г. - 2014 г. по Норвежки финансов механизъм  NFM-2013-BG15-1 - „Подобряване на стандартите в затворите и арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права“ е осъществен проект „Рехабилитация на медицински център и детска ясла в затвора в гр. Сливен”. Към медицинския център са обособени 4 консултативно-приемни кабинета, кабинет по дентална медицина, гинекологичен кабинет, амбулатория, аптека, изолатор със самостоятелен санитарен възел, стационар с 2 болнични легла за краткотрайно лечение, сервизно помещение със стерилизационна, чакалня с асептизатор.

Съгласно чл. 85, ал. 2 от ЗИНЗС, децата на лишените от свобода жени, могат да останат при майките си в Отделение за бременни и майки с деца към затвора до навършване на едногодишна възраст. Обновеното отделение разполага с две помещения за диференцирано настаняване на децата - общо 10 легла, кът за игра, млечна кухня с възможност за майките да приготвят храна, изолатор, сервизно помещение за децата с баня, пералня и сушилня, санитарен възел за майките.

В затвора са изградени обособени две зали за свиждане, едната от които, специализирана за майки с малки деца, къщичка за удължено свиждане, престой на открито, зали за хранене, две зали за специализирана групова работа по програма ФАР през 2009 г. - методически кабинет и компютърна зала.

Центърът за културно информационна дейност в Затвора разполага с книгохранилище, чийто книжен фонд включва 16 404 бр. художествена, специализирана и справочна литература и зала за сценични изяви с 220 места.

Шивашкият цех в който работят лишени от свобода е специализиран в производството на работни и фирмени облекла. Производствените и складовите помещения са с квадратура 1332 кв.м.

При лишени от свобода жени, законодателно са уредени следните облекчения: специален режим, може да бъде определен само като първоначален; бременните жени и кърмачките, на които е определен строг режим, със заповед на началника на затвора се поставят на общ режим, докато трае това им състояние; лишените от свобода жени имат право на почивка в случай на бременност и раждане в размерите, установени за платения отпуск на работничките и служителките; времето за почивка им се зачита за работни дни; бременните жени и майките получават усилена дажба храна по специална таблица по време на бременността и 10 месеца след раждането и са под системен медицински контрол; бременните жени, след установяване на бременността от медицински специалист незабавно се трудоустрояват на подходяща работа и се настаняват в подходящо обзаведени и отговарящи на необходимите хигиенни изисквания помещения; бременните и кърмачките не могат да бъдат ангажирани в тежък физически и  нощен труд, не се разрешава полагането на извънреден труд; престоят им на открито е не по-малко от 2 часа на ден, а през зимния сезон - не по-малко от един час. На основание чл. 447, т.1 НПК съществува, правна възможност, наказанието лишаване от свобода да бъде прекъснато за отглеждане в домашни условия на роденото по време на изтърпяване на наказанието дете, докато същото навърши една година. Болните и по-възрастните от 60 години жени се преглеждат задължително от лекар за определяне на работоспособността им.

Социалната дейност и възпитателната работа са основни средства за ресоциализация на лишените от свобода и са насочени към подпомагане личностната промяна на осъдените и изграждане на умения и способности за законосъобразен начин на живот в обществото. Социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включват, психологическо консултиране, включващо диагностика на новопостъпили лишени от свобода и задържани и психологическа подкрепа по време на изтърпяване на наказанието. Диагностична и индивидуална корекционна дейност, програми за въздействие, за намаляване на рецидива и риска от вреди - образование, обучение и квалификация на лишените от свобода, творчески, културни и спортни дейности и религиозна подкрепа. С лишените от свобода се осъществява групова и индивидуална социална дейност и възпитателна работа.

За контакти:

п.к. 8800, гр. Сливен, кв. "Индустриален"

тел. централа: +359 44 62 29 55

+359 44 62 29 56

факс:044/66 31 22

e-mail: zatvor.slv@gdin.bg

Началник на затвора:

Старши комисар Йордан Данев

Служби на ГДИН по разположение в България