Затвор Пловдив   

Затворът в град Пловдив е създаден веднага след освобождението на България от турско робство, на мястото на бивш хан, използван в миналото като конак. Той бил разположен в близост до днешния парк – хотел „Санкт Петербург“ /район северен/. Като до 1954г. в него е имало и отделение за жени.

В периода 1960 – 1963г. затворът е преместен на сегашното му място, където е изграден върху земи, отчуждени по Закона за едрата градска недвижима собственост. Първоначално корпусът е строен с идеята да бъде ползван като затворническо общежитие, но в последствие идеята в едно със сградата се надгражда и се превръща  в затвор от закрит тип за рецидивисти.

Към затвора до 1991г. функционира затворническо общежитие от закрит тип в с. Баня и общежитие от открит в гр. „Сопот“, разположено в сграда на Вазовските машиностроителни заводи. През пролетта на 1992г. общежитието от открит тип се премества на територията на земеделското стопанство на затвор гр. Пловдив /южно от бул. „Александър
Стамболийски/ и се преименува на затворническо общежитие „Хеброс“.

През 1996 – 1997г. след извършване на значителни ремонтни дейности и подобрения на сгради на минно – геоложко предприятие „Редки метали“ – гр. Смолян, в местността Герзовица се създава ново общежитие от преходен тип „Смолян“, открито официално през 1998г. След влизането в сила на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на 01.06.2009г. общежитието започва да функционира като заведение от открит тип.

В затвор гр. Пловдив изтърпяват наказание лишени от свобода с постоянна адресна регистрация Пловдив град и област Смолян. Към затвора функционират и двете гореспоменати общежития от открит тип – ЗО „Смолян“ и ЗО „Хеброс“.

Корпусът на затвор гр. Пловдив е разположен на терен от 25,5 декара, без да се включва буферна и охранителна зона от западна и северна страна. Чистата жилищна площ за лишените от свобода в корпуса на затвор гр. Пловдив е 1475,78 кв., което при стандарт от 4кв. м. означава че могат да бъдат настанени 369 лишени от свобода.

В ЗО „Хеброс“ чистата жилищна площ възлиза на 318 кв. м., а обслужващата площ е 300 кв. м. В ЗО „Смолян“ чистата жилищна площ възлиза на 676,53 кв. м., а обслужващата площ е 1265 кв. м. Капацитетът съгласно изискванията за настаняване е съответно 80 л. св. за ЗО „Хеброс“ и 169 л. св. за ЗО „Смолян“.

От 2014г. функционира изцяло новоизграден магазин за лишени от свобода със средства на ДП „ФЗД“. През 2015г. е реновирана изцяло затворническа столова, както и зала за свиждания, като средствата възлизащи на 50 000 лева са отпуснати от ГДИН. През 2016г. е обновена външната охранителна стена с парични средства от ДП „ФЗД“, както и на входа на затвора – Пост № 1, като средствата са подсигурени от ГДИН. През 2017г. бе извършен ремонт изцяло на един от коридорите с жилищни помещения за лишените от свобода, на стойност 12799лв. осигурени от ГДИН.

Към затвора Пловдив е открит и филиал на СУ „Св. Иван Рилски“ при затвор гр. София, като към настоящия момент училището е начално.

Производствено – стопанската дейност се осъществява в няколко основни направления: мебелно производство, обработка на метали, обособено производство и работа на ишлеме, в корпуса на затвора, а в затворническите общежития от открит тип – отдаване на труд, както и животновъдно стопанство и млекопреработвателно предприятие в ЗО „Смолян“.  

 

Основен приоритет в дейностите по третиране на лишените от свобода е гарантирането на техните права, осигуряване на трудова ангажираност и осмисляне на престоя им в МЛС, чрез включване на в редица специализирани и общо пенетенциарни дейности. Като тези дейности се осъществяват от инспектори „Социални дейности и възпитателна работа“, инспектори „Психолози“ и „Пробация“, с дейното съдействие на надзорно-охранителния състав и двамата назначени педагози. В корпуса на затвор гр. Пловдив има изграден храм „Св. Георги Победоносец“, а в ЗО „Смолян“ параклис „Св. Николай Чудотворец“.

Затвор гр. Пловдив работи дейно с външни неправителствени организации, дейно подпомагани от община Пловдив и институциите имащи отношение към реда и сигурността.

За контакти:
4004 Пловдив
кв. “Южен”, бул. “Ал.Стамболийски” № 4
Тел: 032/23-31-23; 032/69-89-81
Факс: 032/67-36-90
e- mail: zatvor.pv@gdin.bg

ВПД Началник на затвора:

Главен инспектор Запрян Илиев

Служби на ГДИН по разположение в България