Затвор Плевен   

Затвора гр. Плевен е създаден като самостоятелно поделение с Наредба №I- 197/1.07.1982 г. на МВР. Със заповед № К-4372/08.10.1982 г. затвора гр. Плевен е отделен щатно от затвора гр. Белене.

От 22.03.1983 г. е изготвен разделителен протокол между Затвора гр. Белене и Затвора гр. Плевен. До тази дата базата е функционирала като ЗО от закрит тип към затвора гр. Белене.

Затвора гр. Плевен се намира на 8 /осем/ км югоизточно от гр. Плевен в парк

          "Кайлъка".

През периода от 22.03.1983 г. до 04.10.2002 г.  е функционирал като заведение от закрит тип за рецидивисти със създадено към него затворническо общежитие от полуоткрит тип.

Със заповед №ЛС-04-276/04.10.2002 г. на министъра на правосъдието е закрито затворническо общежитие от полуоткрит тип "Вит" и създадено затворническо общежитие от открит тип "Плевен", както и затворническо общежитие от преходен тип "Вит" - правоприемник на затворническо общежитие от полуоткрит тип. Впоследствие със заповед ЛС-04-656/30.05.2009 г. двете затворнически общежития са преобразувани в ЗО от открит тип.

ЗО "Вит" се намира до Затвора и в момента функционира като общежитие от закрит тип, а ЗООТ "Плевен" е разположено в града на територията бившо военно поделение.

В затвора гр. Плевен изтърпяват наказание лишени от свобода от Плевенска и Търговищка област.

Общата площ на затвора гр. Плевен и общежитията към него е 2771, 46м.

Общата жилищна площ на база 4 кв.м. - 1541, 76кв.м.

Общата площ на затвора е в размер на 2147 кв.м. Жилищната площ в корпуса се равнява на 1086, 6 кв.м.

Затвора Плевен от 2010 г. е с акт за собственост и разполага със 150 декара за изграждане на нов съвременен затвор. Територията е осигурена с оградни съоръжения, сграден фонд, ВИК и електрифицирана. Всяко едно от помещенията в корпуса на затвора разполага със собствен санитарен възел.

Етажите разполагат с бани и допълнителни общи санитарни помещения , както и места за съхранение и приготвяне на храна.

Изградена е детска площадка и място за отдих за децата и близките идващи на свиждане на лишените от свобода.

За задоволяване духовните потребности на лишените от свобода на територията на затвора е обособена библиотека и параклис.

За задоволяване потребностите на лишените от свобода от продукти с богат асортимент със съдействието на Дължавно предприятие „Фонд затворно дело” (ДП „ФЗД”)  са изградени два магазина непосредствено до мястото на престой на открито /за лишените от свобода /и в помещението за свиждане с техните близки.

С помощта на ДП „ФЗД” е подменено оборудването в киносалона.

От 2010 г. функционира училище от І до ІV клас, което е филиал на ВПУ „Димитър Митев” към затвора Ловеч.

Към затвора гр.Плевен функционират две затворнически общежития – затворническо общежитие от закрит тип (ЗОЗТ) ,,Вит“ и затворническо общежитие от открит тип (ЗООТ) ,,Плевен“

Обща площ на ЗОЗТ "ВИТ" е 252 кв.м., като жилищната площ е151 кв.м.

Общежитието разполага с оборудвано помещение за хранене, спортна площадка и фитнес зала.

Лишените от свобода са с постоянен достъп до сервизните помещения и течаща вода.

ЗООТ "ПЛЕВЕН" е разположено на 406 кв.м. , като размера на жилищната площ е

280.81 кв.м. и е разпределена в три сгради както следва:

- централна сграда на два етажа, състояща се от 6 бр. спални помещения разположени на първия етаж с обща площ 83,8 кв.м. и още 4 бр.спални помещение разполежени на втория етаж с обща площ 88,51 кв.м.,

- сграда в района на затвора на два етажа:

 • ърви етаж: 4 бр. спални помещения с обща площ 52,00 кв.м.
 • тори етаж: 4 бр.спални помещения с обща площ 52,00  кв.м.  
 • палното помещение в района на общежитие ЗОЗТ„ВИТ“ с площ 24.50кв.м.

     Към общежитието е обособена голяма столова, площадка с фитнес уреди.

От 01.09.2008 г. всички спални помещения са със изградени самостоятелни и функциониращи санитарни възли.

Чрез държавното предприятие „ФЗД“ на лишените от свобода се осигурява работа чрез отдаване на труд на външни фирми , а на територията на затвора са устроени следните производства:цех Шлайф“; цех „Къщички за насекоми“. 

Социалната работа в затвора гр. Плевен се провежда в съответствие с европейските и национални стандарти за работа с правонарушители. Тя е насочена към корекция и промяна в лишените от свобода и подкрепяне на техните усилия към тази промяна.

Дейностите по поправяне и превъзпитание на осъдените се реализират чрез индивидуално корекционна дейност, специализирани програми за въздействие, за намаляване на риска от рецидив и риска от сериозни вреди, образование, обучение и придобиване на професионална квалификация, както и реализирането на културни, творчески, спортни и религиозни дейности. Всички те са насочени към изграждане на определени умения и нагласи в лишените от свобода, относими с моралните и етичните норми на обществото.

 І. Работа по приема на новопостъпилите лица и тяхната адаптация.

Целенасочената работа за ресоциализация започва още постъпването в затвора на осъдените лица. Главен акцент в приемно отделение се поставя на дейностите свързани с работата с отделния случай. В приемно отделение се изготвя оценката на правонарушителя на входно ниво С този инструментариум се диагностицират редица отрицателни фактори, определят се и ресурсите, с които разполага лицето. Определят се дефицитите на криминално проявеното лице и се търсят варианти за компенсирането им и развитие на конкретни проблемни зони.

В приемно отделение се реализира и „Програмата за адаптация на ново постъпили лица“. Тя е от съществено значение за преодоляване на първоначалния стрес и фрустрация, породени от актуалната ситуация на задържането и своевременното подпомагане на правонарушителите при решаването на техни неотложни проблеми и информирането им на разбираем език за техните права и задължения.

 ІІ. Дейности в основния период от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода:

Индивидуално корекционно възпитателнаработа.

Осъществява се в три разновидности Индивидуално консултативна дейност, биографична рефлексия и индивидуална работа със случай. Работи се за решаването на актуален битов проблем, разяснява се правния статус и вариантите за облекчаване. Провеждат се медиации за решаване на възникнали междуличностни конфликти и се предприемат превантивни интервенции за недопускане ескалация в бъдеще. Работи се по овладяване на кризисни ситуации, обсъждат се алтернативи за смислено и безпроблемно изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода. Мотивират се осъдените лица за активно включване в предлаганите дейности за личностното развитие, формиране на социално приемливо поведение и приобщаване към ценностите на обществото и законосъобразен начин на живот

Специализирана групова работа.

Програмите, които се реализират в затвора в гр. Плевен са насочени към определена зона на личностен дефицит и потребности, съобразно оценката на правонарушителя. Спектърът на предлаганите специализиране програми е доста обширен. - може да се каже, че е достигнато до всяка една точка от личностния профил на правонарушителя, започвайки се от неговото информиране, справяне с поведенческите дефицити, подобряване психологическия статус, справяне със зависимости, усвояване на нови знания, за де се достигне до подготовката за живот на свобода.

С различна цикличност в Затвора -Плевен се реализират следните специализирани програми за въздействие:

 • „Програма за адаптация на ново постъпилилица“;
 • „Програма за формиране на умения за ефективно справяне с гнева иагресията“;

 • „Програма за развитие на умения за мислене“;
 • „Асертивно поведение“;
 • „Формиране на умения за ефективно поведение на трудовия пазар“;
 • Краткосрочна и средносрочно програма за лица злоупотребяващи с ПАВ;
 • „Превенция и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества“;
 • „Програма за намаляване на междуетническото насилие и насърчаване на толерантността“;
 • „Толерантност в затвора толерантност в живота“;
 • „Повишаване на интелектуалното ниво“;
 • „Формиране на умения за безопасно шофиране у осъдени по чл.343б от НК;
 • „Група за срещи на лица със зависимости“;
 • „Подготовка за живот предизвикателство и избор“.
 1. Програми за обучение в практиката - вградено обучение. Насочени са към придобиване на определени професионални учения в практиката, като същевременно се дават и знания в областта на математиката, езикознанието, биологията и химията. Такива са:

 • Курс по озеленяване и цветарство.
 • Курс          за    добиване    на    знания    и    практически    уения    в    областта    на зеленчукопроизводството.
 • Придобиване на строителни умения.
 • Началнa компютърна грамотност.
 1. За подпомагане процеса на ресоциализация се провеждат и клубни форми на възпитателна работа. Те дават възможност за постигане на един значителен обем на дейности по осмисляне на свободното време на лишените от свобода. Развиват се творчески заложби, подкрепят се смислени и значими иновации. С разнообразието на организираните форми на културно-информационна и творческа дейност, ежедневно се осигурява възможност на лишените от свобода неработещи и неучащи, да пребивават извън спалните помещения.В затвора Плевен са изградени и функционират:
 • Клуб „Литературна муза“;
 • Клуб „Палитра сръчни ръце“;
 • Вестник „Кайлъшки вести“;
 • Клуб „Етнография“ ;
 • Компютърен клуб;
 • Клуб „Декупаж“;
 • „Литературен клуб“;
 • Театрално студио „Домино“;
 • „ Здраве и спорт“;
 • „Метличарство“.

3.Реализация на културно масови, информационни и художествени дейности.

С художествени програми се отбелязват национални и официални празници. Честват се бележити дати от историята на страната.

Провеждат се викторини, организират се конкурси, реализират се сценични прояви с лишените от свобода, организират се изложби на затворническо творчество. Канят се външни лектори, музикални групи, поставят се театрални постновки.

Провеждат организирани прожекции на видеофилми с тематична насоченост или по заявка на лишените от свобода.
Предоставена е възможност    за библиотечно обслужване.
Библиотеката разполага с над 9000 тома художествена, правна, лирична, повествователна и религиозна литература.

4. Организирани спортни дейности.

                 Чрез тях лишените от свобода и задържаните лица имат възможност да освободят комулираното напрежение и разнообразяват пребиваването в затвора Плевен. Спортът е едно от най-разпространените и приятни занимания сред лишените от свобода. Ежедневно по време на престои на открито на лишените от свобода и задържаните лица се предоставя възможност за организирани и свободни спортни дейности.

Изграден е и функционират спортен клуб, оборудван с уреди за фитнес и тенис на маса и футболно игрище, които настанените в затвора Плевен лица могат да посещават съгласно утвърден график, в различно от времето определено за престои на открито.

Ежегодно се провежда„Спартакиада - Здраве и спорт“. Програмата е със състезателен характер. В организирано първенство се провеждат спортни състезания между избрани отбори от групите. След всеки приключил турнир се излъчва победител и двама подгласници, а призьорите се стимулират с предвидените в чл. 98 от ЗИНЗС поощрения.

Лишените от свобода от затвора в гр. Плевен са вече с постоянно участие в провеждания през м. май в затвора в гр.София, затворнически боксов турнир под наслова „НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И АГРЕСИЯТА“

 1. Включване в учебна дейност

От 2010 година към затвора в гр. Плевен е разкрит и функционира филиал за начално училищно обучение към СУ „Димитър Митев“ при затвора в гр. Ловеч. В четирите начални паралелки в нашия учебен център годишно започват своето обучение между 60 и 70 ученика. Лишените от свобода, завършили начален курс на училищно обучение се мотивират да продължат образованието си в съществуващите основни и средни училища в системата на ГДИН.

Със съдействието на ДП „ФЗД“ се организират и провеждат курсове за придобиване на професионална квалификация по професиите:

Вътрешни    облицовки и настилки“ втора степен;
•    „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за бързо хранене“ първа степен;
       „Основни и довършителни    работи“ първа степен;
•    „Заваряване“  първа степен;
•    „Фризьор“ втора степен;
•    „Зеленчукопроизводство”.
Чрез придобитите професии се дава шанс на осъдените лица след освобождаването си от МЛС да са конкурентно способно на пазара на труда.
 

6.Предоставяне възможност за удовлетворяване на религиозните потребности

Всяка седмица, съобразно график лишените от свобода и задържаните лица имат възможност за срещи с представителите на Източно православната църква, Католическата църква, Адвентисти от седмия ден и Евангелска петдесятна църква. Работа с осъдени на доживотен затвор. Организацията на дейностите е основно насочено към реализиране на Националните стандарти за третиране на лица, осъдени на доживотен затвор. С тази категория осъдени лица непосредствено е ангажираn инспектор социални дейности и възпитателна работа, а при заявка или необходимост им се подсигурява незабавна възможност за среща с психолог и медицинско лице. Реализират се следните дейности:

 • Трудова дейност на осъдените на доживотен затвор, настанени в зоната за повишена сигурност е предоставена възможност за трудова реализация, съобразена с режимните ограничения и изискванията за сигурност. Изразява се в изработването на подаръчни пликове;
 • Спортни дейности по време на престоя на открито имат възможност да ползват уредите, находящи се там; - във фитнес залата 1 час допълнително; . тихи игри като шах, табла, карти;
 • Всеки четвъртък с тях се провеждат културно информационни мероприятия;
 • Провежда се образователен курс по начална компютърна грамотност;
 • Всеки петък се провежда „Кинолекторика“ с тематични заглавия със социален характер, насочена към съхраняване и развитие на социално позитивни ценностни ориентации;
 • Подсигурена е възможност да се възползват от библиотечния фонд на затвора и предлаганата литература в него;
 • Активно се включват и в издаването на вестник „Кайлъшки вести“.

Осъденитe лица на доживотен затвор, настанени в групи с лишени от свобода, се включват и в курсовете за придобиване на професионална квалификация.

                   7. Краен етап от изтърпяване на присъдата.

                   Социалната работа се характеризира с формиране на практически знания у лишените от свобода за социално интегриране. За постигане на целите на ре социализацията, през последните 3 месеца преди освобождаването се реализира и специализираната програма „Живот на свобода предизвикателство и избор“.

 

Учебен Център – Плевен

Учебният център на ГДИН e създаден през месец декември 1992 г. Той се намира в парк „Кайлъка”, на около 10 километра от центъра на гр. Плевен, в непосредствена близост до Затвора – гр. Плевен.

Центърът разполага с три оборудвани учебни зали / едната с 30, а другите две с по 15 места /, с компютърна зала, две открити спортни площадки, спортна зала, фитнес зала, симулационни килии, научна библиотека и места за отдих.

Сградата е реновирана основно през 2015 година. Общият й капацитет е 40 легла, като всяка стая разполага със собствен санитарен възел и тераса. Ремонта е осъществен с помощта на Норвежкия механизъм.

В Учебен център – Плевен се обучават служители от всички направления на дейност на системата на ГДИН. Внего могат да се обучават служители  за нуждите на други ведомства и организации след сключване на договор.Професионалното обучение в учебния център се провежда във взаимодействие със структурните звена на главната дирекция и териториалните й служби, както и в сътрудничество с други учебни заведения и организации в страната и в чужбина.

Учебен център - Плевен е основна структура на ГД ,,Изпълнение на наказанията“ и в него се провежда:

 • първоначално професионално обучение на държавни служители - стажанти;
 • първоначално професионално обучение на държавни служители, които не са стажанти, но са със задължително такова обучение;
 • първоначално професионално обучение на държавни служители, които не са стажанти, но са със задължително преминаване на краткосрочен курс;
 • професионално обучение на държавни служители при израстване в категория;
 • професионална специализация, повишаване и актуализация на професионалната квалификация на държавни служители.

В учебния цунтър се провеждат основно курсове за първоначална професионална подготовка с продължителност 3 месеца. Половината от времето е предназначено за обучение в центъра, а другата половина - за стаж. В курсовете за първоначална подготовка се обучават курсисти от основните професионални групи – надзиратели в затворите и арестите; социални работници; юристи и психолози; инспектори, младши инспектори и специалисти по пробация; представители на всички други професии, имащи отношение и пряк досег с лишените от свобода, задържаните под стража лица или осъдените на пробация.

Обучението на новопостъпилите служители е сред приоритетните дейности с пенитенциарния персонал и част от цялостната кадрова политика на Главната дирекция. То е в контекста на мисията на организацията ни да гарантира интересите на обществото, като работи с правонарушителите, управлявайки риска от рецидив и вреди. Чрез ефективно и качествено обучение на служителите се постигат стандартите при изпълнение на професионалните задължения, осигурява се сигурността и безопасността на труда в местата за лишаване от свобода и се съдейства за кариерното израстване.

Провежданите курсове за пенитенциарни служители са съобразени, както със специфичните условия на труд и изискванията на професионалната роля, така и с европейските стандарти за работа с правонарушители. Обучението е организирано в модули, в които обучаемите усвояват основни знания и умения за работа, правила за безопасност, методи за общуване с правонарушителите.

В момента в района на затвора се изгражда срелкови комплекс за обучение и преподготовка на служителите.

Те получават основна правна подготовка и умения да боравят с оръжие, да работят в екип, да управляват конфликти и т.н. Наред с това, развиват специфични умения за работа с уязвими хора, с наркозависими или такива със специални нужди. Не на последно място, курсистите усвояват умения за самоотбрана, овладяване на кризисни ситуации или работа с високорискови правонарушители.

 

За контакти:
Гр. Плевен, парк “Кайлъка”
Тел. 064/896282 
Факс: 064/ 825 103
E-mail: zatvor.pl@gdin.bg

 

Началник на затвора:
Старши комисар Иван Петков

Служби на ГДИН по разположение в България