Затвор Пазарджик   

С решение на Пазарджишкия общински съвет през 1932 г. се отпускат 180 дка от общинската мера за постройка на нова сграда на затвора в Пазарджик, стопанство и зеленчукова градина. С построяването му следвало да бъде съборен стария затвор, намиращ се в центъра на града. Строителството се извършва в периода 1935-1939 г. Затворът е проектиран под формата на буквата „Т” и се изгражда на 1280 м2, а оградената около него площ е 6000 м2, без да е включена площта на промишлената зона. До 1942 г., когато са настанени първите затворници, сградата е ползвана като тютюнев склад. Официал-ното откриване става през пролетта на 1944 г., в присъствието на регента принц Кирил. Впоследствие затворът е раз-ширяван няколко пъти. През 1955 г. в него е изграден и киносалон с 250 седящи места, на мястото на бившия салон с олтар. В началото на 70-те години на мястото на едноетажната постройка е изградена нова административна сграда. През 1977 г. е изградено триетажно допълнение към южното крило, през 1978 г. – изцяло новo четириетажно западно крило, а през 1981 г. - триетажно допълнение към северното крило. От 1978 г. до 1991 г. два етажа от западното крило са използвани за Вечерно средно професионално-техническо учили-ще по машиностроене за ученици от 1 до 11 клас.

Основният корпус на затвора е с капацитет 335 лишени от свобода, при спазване на нормативните изисквания от минимум 4 м2 за едно лице. В него, освен спалните помещения, се намират медицински цен-тър, пералня, столова за хранене на лишените от свобода, спортна зала и параклис, а от месец февруари 2017 тодина и арест с капацитет 35 задържани лица.

в самостоятелен коридор е изграден медицински център със самостоятелни лекарски кабинети, манипулационна, два стационара, изолатор и столова.

Към затвора функционират две общежития - ЗО „Пазарджик” (1985) и ЗО „Средна гора” (1997). След влизането в сила на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на 01.06.2009 г. двете затворнически общежития са заведения от открит тип. Капацитетът им позволява в тях да изтърпяват наказание общо 122 лишени от свобода.

В затвора гр. Пазарджик се настаняват лишени от свобода от области Пазарджик,  Пловдив и Кърджали.

Лишените от свобода в корпуса на затвора са разпределени в 9 групи и след преминаване през приемно отделение се настаняват в осем битови зони, като една от тях е за обвиняеми и подсъдими и една с повишена сигурност.

Лишените от свобода имат достъп до библиотека с 10 200 тома литература.

В киносалона със собствени сили се реализират художествени програми, както и такива на гостуващи театрални и музикални постановки, ежеседмично се прожектират видеофилми.

За социална работа и обучителни програми функционират две клубни помещения. За удовлетворяване религиозните потребности на източното православие е изграден параклис, а представител на Евангелска съборна църква провежда ежеседмични срещи с други вярващи.

На разположение на лишените от свобода са три площадки за провеждане на престой на открито с възможности на реализиране на спортни дейности – футбол, волейбол, теглене на въже и др. В оборудваните две спортни зали могат да се осъществяват фитнес занимания и да се играе тенис на маса.

Със спортната и рехабилитационна програма с лишените от свобода решаваме основно осмислянето на свободното време, съхраняването на физическото и психическо здраве, намаляването на дисциплинарните нарушения. Провеждат се и спортните турнири.

В затвора гр. Пазарджик е сформиран читателски клуб. Участието в този клуб цели да предизвика промени както в нагласите, така и в поведението на участниците с оглед разкриване на възможности за по-добро себеопознаване, повишаване на културата, приобщаване на основни човешки ценности и тяхното постоянно закрепване и изповядване, както и личностово обогатяване.

Създаден е и състав за изучаване на народни хора и хореографски танци,  който е редовно посещаван от записалите се участници.

В ЗО „Средна гора” функционира клуб по интереси – курс по агроземеделие, изразяващ се в теоретични и практически занятия по отглеждане на зеленчуци в опитно поле на територията на общежитието.

От 2010 година на територията на затвора функционира изнесен център на СОУ ”Поп Минчо Кънчев” към затвора град Стара Загора, в който се обучават лишени от свобода от 1 до 4 клас.

Социалната дейност в затвора гр.Пазарджик се осъществява чрез индивидуални и групови форми на работа. Моделът за прием на новопостъпилите се осъществява съобразно изискванията на ЗИНЗС и създадения в затвора организационен модел. Приемните помещения са разположени в отделението за обвиняеми и подсъдими, но в отделен сектор. За настаняването на новоприетите отговарят конкретен социален работник и надзирател, следящи за правилното разпределение по спални помещения съгласно тяхната категоризация. В срок до два работни дни се определя групата и започва дейността по набирането и систематизирането на първоначалната информация, изучаването на личността и изготвянето оценка на риска на правонарушител от водещите групи инспектори. В приемните помещения са осигурени нагледни материали, които запознават лишените от свобода с техните права и задължения. Стремежът е стриктно да се спазват определените в ЗИНЗС срокове за престой в приемните отделения.

В периода на престоя в приемното отделение е организирана груповата работа с лишените от свобода по Програмата за адаптация на новопостъпили правонарушители в МЛС, целяща подпомагане на адаптацията, преодоляване на първоначалния стрес и фрустрация, породени от актуалната ситуация на задържането и предстоящата пенитенциарна изолация. Постоянно действащa e програма за групова работа “Аз познавам своите права и спазвам задълженията си” с двама водещи  инспектори  “Социални дейности и възпитателна работа” и един психолог.

В основния период от изтърпяването на наказанието с лишените от свобода се реализират следните специализирани групови програми: „Умения за мислене”, „Толерантност в затвора, толерантност в живота”, „Корекция на сексуални правонарушители”, „Вградено обучение за усъвършенстване на ключови компетентности”, „Работа с лишени от свобода с ниско интелектуално ниво”,  „Каткосрочна програма за работа с наркозависими”, „ Себеопознаване  и адекватно регулиране на емоциите”, „ Овладяване на гнева и придобиване на умения за асеративно поведение”, „Изкуствотерапия”, „Изясняване на ценностите и взимане на решения”,  „Превенция на л. св. от самоувреждане”, „Обучение в комуникативни и социални умения”. С лишените от свобода, на които им предстои освобождаване, се провежда програма за ресоциализация на лишени от свобода “Живот на свобода – предизвикателство и избор”.

Работата с доживотно осъдените лишени от свобода е съобразена с начина им на третиране от гледна точка на режимните изисквания и индивидуалните им планове за изтърпяване на наказанието, свързани с тяхното обгрижване и съхранение. С тях се провежда интензивна ежеседмична индивидуално корекционна работа, като освен планираните срещи се осъществява и прием по молби с приоритетно разрешаване на поставените проблеми. Реализира се програмата „Вградено обучение за усъвършенстване на ключови компетентности”. В хода на обучението те усвояват начални компютърни умения и познания в областта на българския език, литературата и околния свят, като успешно ги прилагат при придобиването на практически умения за използване на приложни програми. На територията на зоната за повишена сигурност е обособен фитнес клуб, който е оборудван с необходимите уреди.

Трудовата дейност с лишените от свобода се осъществява главно чрез работа на ишлеме и отдаване на труд. Основно число от заетите са включени в цех за обработка на пласмасови заготовки. Част от лишените от свобода се трудят във фирми за дървообработване.

Настанените в общежитията се ангажират главно чрез отдаване на труд, в обслужващата дейност и земеделското стопанство.

 

За контакти:
4400 Пазарджик, бул."Георги Бенковски" 153
тел.: 034/ 408 555
факс:034/ 408 508
e-mail:  zatvor.pz@gdin.bg

Началник на затвора:

Старши комисар Веселин Коцев

Служби на ГДИН по разположение в България