Затвор Ловеч   

Най-старият затвор на територията на гр. Ловеч е  бил разположен на брега на рeка Осъм, непосредствено срещу сегашния централен площад и датира още от времето на турското робство. Той бил изграден от плет, състоял се от 5 помещения за около 30-40 души.

 

В началото на миналия век затворът е преместен в масивна сграда, специално построена за целта на територията на днешната централна поща. Сградата се състояла от 4 големи и 1 малка килии, с обособено женско отделение. В южното крило имало втори етаж, където се намирал магазин за продажба на изработената от лишените от свобода продукция - дървени обувки, налъми, плетени серкмета и филета. 10 % от печалбата била за сметка на затвора, а останалите за лични нужди на затворниците.
Затворът се ръководел от директор и се охранявал първоначално от един главен надзирател и четирима надзиратели.В периода от 1921г. до 1936г. персоналът му се увеличил на осем надзиратели.

 

През 1933 година започва изграждането на сегашната сграда на  затвора, който съществува и понастоящем. Той е проектиран от италиански архитект и предназначен за 146 лишени от свобода /126 мъже и 20 жени/.Самата сграда е на два етажа с килии и административна част в източното крило. Оградена е с високи каменни стени, с четири стражеви кули в ъглите. Извън оградата е стопанският двор на затвора, с няколко сгради – конюшна, железарска работилница, свинарник и склад за зърнен фураж.

От откриването му през 1936 г. до наши дни затворът гр. Ловеч многократно е разширяван, надстрояван и реконструиран. През 1973 г. към него е построена мебелна работилница, а през 1997 г. машиностроителен цех. Последното разширение е новата сграда СБАЛЛС, открита в края на 2005 година. В периода 2007-2016 година е направено много за подобряване на битовите условия. Във всички помещения в корпуса на затвора са изградени санитарни възли, а старата дограма е подменена с нова PVC дограма. Със средства от НФМ в периода 2009 – 2014 г. основно са ремонтирани кухненските блокове на корпуса на затвора и СБАЛЛС, реновирано е Психиатричното отделение на Затворническата болница.

Към затвора гр. Ловеч са разкрити три затворнически общежития /ЗО/ - “Атлант” в гр. Троян, “Полигона” в гр. Ловеч и “Велико Търново” в едноименния град.

ЗО “Атлант” започва съществуването си като затворнически обект към затвора Плевен, находящ се в село Черни Осъм, Троянска община през периода 1949 – 1950 г. През 1965 г. затворът е закрит и в края на същата година работният обект е реорганизиран в затворническо общежитие с капацитет за 82 лишени от свобода.
Настоящата сграда на общежитието е построена в периода 1970 – 1972 год. През 1975 год. започва изграждането на производствената му инфраструктура. През 1985 год. в него е открито и основно училище, което вече не функционира.  В момента ЗО „Атлант“ разполага с капацитет за 217 лишени от свобода, разпределени в 25 жилищни помещения, оборудвани със самостоятелни санитарни възли. През 2015 г. по проект от НФМ-2013-BG15-1“Подобряване на стандартите в затворите и следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права“ са изпълнени строителни и монтажни работи на хранителния блок – изградена и оборудвана е кухня, столова и складови помещения, нова отоплителна инсталация, монтирана е нова хидрофорна система.

ЗО “Полигона” - Ловеч започва да функционира първоначално като работен обект на 20.06.1972 год. на базата на сграден фонд, собственост на тогавашния “Домостроителен комбинат”. През същата година започва изграждането общежитие, като през месец януари 1974 год. там са настанени първите лишени от свобода. От 1982 год. то е предназначено за осъдени от категорията полуоткрит тип. След промените в нормативната база през 2002 год., то става заведение от преходен тип, а с влизането в сила на новия Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража през 2009 год., е преструктурирано в общежитие от открит тип. В момента там могат да изтърпяват наказание 110 лишени от свобода при добри битови условия и с възможност да полагат труд на външни работни обекти. Към ЗО „Полигона“ има създадено земеделско стопанство за отглеждане на оранжерийни зеленчуци.

През 1974 г. към затвора гр. Ловеч е разкрито и затворническо общежитие в град Велико Търново, като се използват сгради, предоставени от Строителни войски. От 1977 г. общежитието е предназначено за осъдени от открит тип като в момента в него могат да изтърпяват наказание 103 лишени от свобода при добри битови условия. На тях им е предоставена възможност да полагат труд по договори с външни работодатели.

В момента Затвора -  Ловеч и трите затворнически общежития към него предоставят възможност за настаняване на 825 лишени от свобода, при 4 м² на едно лице, в СБАЛЛС – 160 л. св., а в следствения арест – 24 задържани лица.

През 1964 год. в затвора гр. Ловеч се организира общообразователна дейност с откриване на основното училище “Максим Горки”. Десет години по-късно то прераства в средно вечерно училище, а  впоследствие в Средно  училище „Димитър Митев“. Днес в него осъдените се обучават по две специалности “механична обработка на метали” и “монтажник на ВиК - мрежи”, като след пети клас желаещите могат да се включат в професионално-техническо обучение.

В района на затвора през 1969 год. се открива отделение за белодробни заболявания, а през 1973 год. и психиатрично отделение в Обединената болница. През 2000 год. е разкрит нов поликлиничен блок, а от месец декември 2005 год. започва да функционира напълно обновената СБАЛЛС с две отделения за психиатрични и за белодробни заболявания.

От лятото на 2016 г. Следствен арест – Ловеч стана част от Затвора Ловеч, като задържаните лица са настанени в ремонтирани помещения, изцяло отговарящи на всички хигиенни и битови изисквания.

Перманентно продължават дейностите по ремонта и  реконструкцията на помещенията, обитавани от  лишените от свобода в корпуса на затвора и общежитията от открит тип, които са предвидени в капиталовата програма на ГД „ИН“ с цел подобряване на условията, при които се изтърпява наказанието лишаване от свобода, постигане на енергийна ефективност и подобряване на условията за труд на надзорно-охранителния състав.

            В затвора гр. Ловеч и общежитията към него се настаняват лишени от свобода от областите: Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе  и Шумен. При разпределението на лишените от свобода в корпуса на затвора, затворническите общежития и СБАЛЛС се прилагат Европейските правила за затворите и цялата нормативна уредба относно диференцираното настаняване на л.св. с ясно откроени цели: да отделят от другите тези затворници, които поради криминалното си минало или личностови особености биха могли да окажат лошо влияние, както и да подпомогнат тяхното превъзпитание и ресоциализацията им в обществото.

 Социалната работа се провежда в съответствие с европейските  и национални стандарти за работа с правонарушители. Тя е насочена към корекция и промяна в лишените от свобода и подкрепа на техните усилия към тази промяна. Акцентира се и върху дейностите за подпомагане на осъдените и задържаните лица, които имат различни по характер проблеми. Помощта е доброволна и се оказва при зачитане достойнството на осъдените, в условията на взаимодействие, партньорство  и сътрудничество. Социалната дейност се осъществява чрез групови и индивидуални форми на работа като се прилагат три задължителни програми: „Оценка на правонарушителя и риска”, „Адаптиране ” и „Ресоциализация”. Освен тях, за работа по различните констатирани зони на потребност, на желаещите лишени от свобода се предлагат 14 програми за специализирана групова работа. Голям процент от дейностите са насочени към осмисляне на свободното време. В тази връзка за нуждите на лишените от свобода са обособени библиотеки, чийто фонд се осъвременява. Изграден е киносалон, в който се реализират редица културно-информационни дейности. Сформирани са и групи по интереси. Спортът е едно от най-разпространените и предпочитани занимания сред лишените от свобода. Чрез участието в спортни дейности им се дава възможност да формират волеви качества и позитивно социално взаимодействие, да проявяват конкурентно взаимодействие, заедно с оздравителния ефект и насочването на енергията им в позитивна посока.

Във всички подразделения на затвора се развива активно сътрудничество с местни образователни, културни и обществени институции, чиято цел е усъвършенстване на работата по ресоциализацията на осъдените.

Трудовата дейност, в която са ангажирани лишените от свобода, включва работа в механичния и дърводелски цех в корпуса на затвора, работа в растениевъдството и обслужващата дейност, отдаване на труд на външни работодатели в затворническите общежития в Ловеч, Троян и Велико Търново.

За контакти:
5500 Ловеч
ул. “Могилата” № 1
тел.: 068/66 92 60
факс: 068/60 38 47
e-mail:zatvor.lv@gdin.bg

Началник на затвора:
Старши комисар Розалина Ганекова

Служби на ГДИН по разположение в България