Затвор Бургас   

Затвор Бургас се намира в Югоизточна  България. Основната сграда е разположена на територията на град Бургас в квартал „Акациите” и е построена през 1938 г. върху безвъзмездно преотстъпен терен от Общинския съвет на града.

 

През 1985 - 1986г. сградата на затвора е разширена и са надстроени още два етажа. През 2016г. с безвъзмездно финансиране от Кралство Норвегия е иградена и оборудвана изцяло нова кухня към затвора, която обслужва корпуса и прилежащите му общежития.

 

От месец март 2015 в Затвора Бургас е открит и арест, а след август 2016г. арестът преминава на административно подчинение на затвора. Разполага с 36 места, отговарящи на необходимите изисквания.

В момента, със средства от бюджета в размер на около 1 млн. лв.,   се извършва мащабен ремонт на корпуса на затвора в Бургас. Ремонтните дейности ще приключат до края на 2017г., с което условията на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ ще отговарят на европейските изисквания. Лишените от свобода настанени в тях ще разполагат със минимум 4 кв. м. площ  и самостоятелен санитарен възел.

В настоящия момент в Затвора Бургас са настанени над 750 души, което го прави  един от най-натоварените в страната.

До затвора може да се стигне с градския транспорт – автобуси Б11, Б12 и тролейбуси Т1, Т2, като се слезе на спирка „Индустриална“.

Със заповед Л-919/08.03.2017г. на министъра на правосъдието е разпоредено райониране на лишените от свобода, като е определено в Затвора. Бургас да се настаняват задържани и осъдени лица от всички категории от областите Бургас, Сливен и Ямбол.

Към затвора функционират три затворнически общежития, ЗО „Житарово“ и ЗО „Строител“от открит тип и  ЗО „Дебелт“ от закрит тип.

Затворническо общежитие „Дебелт“ е открито със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-0463 от 07.01.2017 г.  То е от закрит тип и е разположено край село Дебелт на мястото на предишно полицейско управление и противопожарно депо. Капацитетът му е за 450 лица. То отговаря на всички европейски стандарти за третиране на лишените от свобода. Съоръжено е с модерни охранителни системи.

Затворническото общежитие е най-новото и най-модерното пенитенциарно заведение от закрит тип, то разполага с параклис, библиотека, учебна зала, спортни площадки, фитнес на открито и мултифункционална зала за концерти, видеопрожекции и др. Изграждането му е струвало над 5 млн. лева, осигурени от Норвежкия финансов механизъм.

До общежитието може да се стигне с междуградски автобус по линията Бургас – Средец с начална спирка от автогара „Запад“.

Осъдените лица от открит тип от областите Бургас, Ямбол и Сливен се настаняват в ЗО„Житарово“ и ЗО „Строител“ към Затвора Бургас. 

С решение на Министерски съвет № 282 от 1958 г. ДЗС – Бургас е преотстъпило 200 дка в землището на с. Ветрен /на 13 км от затвора/ за земеделско стопанство. В момента там е разположено затворническо общежитие от открит тип „Житарово“. През 2005 г. е преустроен сградният фонд. Построени са 3 нови сгради и е оформена 500 м2 жилищна площ. 

До общежитието може да се стигне с автобус № 3 на градския транспорт, с начална спирка от автогара „Запад“, като се слезе на спирка „6-ти километър“.

ЗО „Строител”е от открит тип и се намира в съседство с основния корпус на затвора. Обособено е като такова през 1966 г.  През 2002 г. е реконструирана настоящата  сграда на общежитието, която е официално открита през м. януари 2003 г.

Основни направления на трудова ангажираност са: отдаване на труд на фирми, обслужваща дейност, земеделско производство, производство на метални изделия и др.

Усилията на служителите са насочени към прилагане на европейските стандарти за работа с настанените в затвора лица. За гарантиране на техния правен и социален статус се провеждат разнообразни дейности за усъвършенстване на комуникативните и социални умения, промяна в нагласите и начините на мислене, изграждане на трудови навици, както и усвояването на професия,  насочени към съхраняване на физическото и психическото им здраве, допринасящи за бъдещата  им реинтеграция в обществото.

За повишаване на грамотността, общата осведоменост и култура, на лишените от свобода е обособена библиотека. В основният корпус на затвора и общежитията функционира училище, филиал на СУ "Аргира Жечкова" към затвора  Сливен, в което се обучават  ученици от І до ІV клас.

За медицинското и здравно обслужване на лишените от свобода е изграден и функционира медицински център.

В работата с лишените от свобода се привличат за участие и неправителствени организации, за постигане на съпричастност към проблемите на лицата в социален риск.

През новия програмен период на Норвежкия финансов механизъм ще се надгради постигнатото, в краткосрочен план предстои цялостно реновиране на сградата за настаняване на лишени от свобода от открит тип към затвора в Бургас.

 

За контакти:
8000 Бургас
ул. „Индустриална” № 88
тел.: 056/844 106
факс: 056/844115
e-mail: zatvor.bs@gdin.bg

Началник на затвора:
Старши комисар Бранимир Мангъров

Служби на ГДИН по разположение в България