Затвор Бобов дол   

Град Бобов дол се намира в Югозападна България, на територията на Кюстендилска област. Разположен е в най-северната част на полето Разметаница, в западния край на Дупнишкия район. Известен е като миньорско селище, което през 1967 година с указ на Президиума на Народното събрание става град.

Затворът съществува от месец април 1956 г. Първоначално в него се настаняват 200 затворници, преместени от трудово – възпитателно общежитие /ТВО/ “Богданов дол” гр. Перник. С това се поставя началото на така наречения “Обект 20” към затвора гр. София. В този период лишените от свобода работят главно в строителството и изграждането на миньорското селище Бобов дол.

От 01.01.1957 година обектът преминава към затвора гр. Кюстендил като затворническо общежитие, в което се настаняват предимно рецидивисти. Броят на затворниците нараства до 600 души, като по-голяма част от тях започват работа в мини “Бобов дол”. С разрастването на минното предприятие непрекъснато нараства и значението на общежитието, като лишените от свобода почти изцяло са заети в добива на въглища.

С влизането в сила на Закона за изпълнение на наказанията през 1969 год. общежитието прераства в самостоятелен затвор, а броят на лишените от свобода е около 1000 души. След настъпилите в страната демократични промени броят на тези от тях, които работят в минното производство постепенно намалява и през месец юни 1994 г. работата на затворници в рудниците на мини “Бобов дол” окончателно приключва. 

През 1990 г. затворът гр. Бобов дол е обособен като затвор за нерецидивисти от категорията закрит тип, в който се настаняват осъдени  от Благоевградски, Пернишки и Кюстендилски окръзи. Към него е изградено и трудово – поправително общежитие /ТПО/ “Миньор”, където се настаняват  лишени от свобода  от категорията открит тип. През месец октомври 2002 год. със заповед на Министъра на правосъдието ТПО “Миньор” се закрива и се създава общежитие от преходен тип “Самораново” на територията на бивши  войскови райони в село Самораново, община Дупница.
 

След приемането на Наредба № 4 от 29.03.2001 год. в затвора изтърпяват наказание лишени от свобода от закрит тип за нерецидивисти от Благоевградска, Пернишка и Кюстендилска области. След влизане в сила на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /на 01.06.2009 г./ в затвора се настаняват осъдени от закрит тип, а ЗО “Самораново” е общежитие от открит тип. 
Капацитетът на затвора гр. Бобов дол е 550.

Основен приоритет в дейностите с лишените от свобода е хармонизирането на методите за тяхното третиране с добрите европейски практики. Дава се ход на нови виждания в провежданата възпитателна работа. Внедрена е нова методика за диагностика на личността на правонарушителя, отчитайки риска от сериозни вреди и рецидив. Плануват се мероприятия за специализирани интервенции за превенция на рецидива и осмисляне на свободното време на осъдените с цел минимизиране на риска от дългогодишния престой в затвора и субкултурното въздействие на средата.

Придобиването на професионална квалификация от лишените от свобода има важно значение за крайния ефект от ресоциализационния процес и е приоритетна дейност в работата с осъдените.

Към затвора е изградена специализирана група за ресоциализация, като с лишените от свобода се води специализирана групова работа“Живот на свобода – предизвикателство и избор“ . Дейностите в групата са насочени предимно към мотивация на осъдените за активно участие в пазара на труда, обучение в социално приемливи модели на поведение, преодоляване на личностно-психологически проблеми в израстването и други. През такова обучение са преминали над 400 лишени от свобода, по време на подготовката си за живот на свобода. С всеки участник е работено върху нагласите за позитивна жизнена стратегия, уменията по самоконтрола и комуникацията.

Със з/д 914 - 107/ 22.07.2012г. На Министъра на образованието, младежта и спорта в затвора гр. Бобов дол се открива училище „Д-р Петър Берон“. През учебните години се записват, ограмотяват и завършват средно около 100 лишени от  свобода. За първи път от създаването на училището през учебната 2016/2017г. завършиха средно образование 4 зрелостника.  След откриването на учебното заведение се подобриха: езиковата грамотност и култура на преминалите през училището; мотивите и нагласите за социално позитивна реализация след изтърпяване на наказанието.

 

 

В затвора гр. Бобов дол широко са застъпени индивидуалната и групова работа. Реализират се специализираните общопенитенциарни дейности, които включват когнитивно поведенчески тренинги, тренинги за новопостъпили, краткосрочни  програми и социално поведенчески програми. Сред утвърдените модели за работа са програмите: “Моите нови умения”; “Умения за решаване на конфликти”; “Живот на свобода – предизвикателство и избор”; “Агромания”, “Аз търся работа”,“Насърчаване на толерантността“,  адаптационни и мотивационни тренинги за новопостъпили; програми за справяне с гнева, за работа с наркотично зависими и други.

 

Съществен дял в дейностите за запълване на свободното време на лишените от свобода имат спортните занимания. Затворът разполага с фитнес-зала, оборудвана по съвременни стандарти и е  създадена организация за ежедневното й ползване всички групи осъдени. Изградени  са и 4 външни спортни площадки, за тренировки на територията на местата за престой на открито, включително и за осъдените на доживотен затвор. Системно се организират пролетен и есенен футболен турнир между групите, волейболен и баскетболен турнир, турнири по тенис, шах, лятна спартакиада и силов многобой.

През 2017г. започна отпечатването на затворнически вестник “От другата страна“, изготвен от лишените от свобода в който се включват всички провеждани мероприятия – културни, масови, спортни, религиозни. Публикуват се стихотворения,есета, картички, рисунки на творби. Също така беше създаден  Арт клуб , където л.св. изработват от дървени клечки кутии за бижута, маси за шах, различни макети на сгради, рамки за снимки, икони и други творения на лишените от свобода.                                                  

През свободното си време лишените от свобода могат да посещават и библиотеката, която разполага с 7500 тома научна и художествена литература.

Религиозните потребности и нужди на осъдените се реализират чрез присъствието на православната църква, с изградените два храма – “Свети Иван Рилски” в затвора гр. Бобов дол и „Свети Георги” в ЗО „Самораново” и щатния свещеник. Духовна и материална подкрепа на лишените от свобода осигуряват и пастори от Евангелската и Адвентна църква.

Участието на осъдените в трудова дейност има важно значение за успешната им ресоциализация. Те работят в дърводелския цех, цехове за ракитени изделия и оградни мрежи. Полагат и безвъзмезден труд за облагородяване на района на затвора. Това способства за разширяване на доброволното им участие в трудова дейност.

 

 

 

 

 

 

 

За контакти:
гр. Бобов дол
кв. “Миньор”, 
ул. “В.Коларов” № 1, п.к 2670
тел: 0702/62092
факс: 0702/62093
е-mail:zatvor.bd@gdin.bg

Началник на затвора:

Старши комисар Александър Апостолов

Служби на ГДИН по разположение в България