Затвор Белене   

Град Белене се намира в Северна България на брега на река Дунав. Заобиколен е от група острови наречени „Беленските острови”. Общият им брой е 10, с обща площ 49170 дка. Най-голям е остров „Персин” с обща площ 43590 дка. Той се е използвал от местното население като пасищен терен. През 1949 год. върху него се настанява бившето Трудово възпитателно общежитие /TПO/ от с. Ножарево.

Първоначалните постройки са изградени от изплетени леси за настаняване на лишените от свобода. По-късно се разработва кариера в с. Пиргово, Русенско и започва извозването на камък за строителството на основните жилищни постройки, както за лишените от свобода, така и за настаняване на надзорно–административния персонал на заведението, по-късно преименувано в „затвор“.

Първите години на стопанисване на острова са дали повод за развитие на растениевъдството и животновъдството.

През 1961 год., по техническо задание на Министерство на правосъдието – респективно отдел „ТПО и затвори”, излиза разпореждане №2284/05.12.1961 г. на Министерски съвет за застрояване на остров „Персин”.

През първите години от пристигането в бившето ТВО лишените от свобода са били настанявани на пет обекта, от които четири са били на големия остров.

Сградният фонд е застроен през периода 1957-1958 г. и се състои от монолитни сгради. На Първи обект са разположени административна сграда с площ 700 м2, кухненски блок с площ 690 м2, баня с площ 176 м2, киносалон от 372 м2, библиотека и параклис.  Същинската част на затвора гр. Белене се състои от 6 масивни постройки, в които лишените от свобода са настанени по групи.

В затвора гр. Белене са настанени задържани лица и лишени от свобода мъже от категория закрит тип от Добричка, Силистренска, Разградска и Русенска области. Освен това, през 2017-та година към затвора е разкрито Затворническо общежитие от Открит тип „Белене” , в което са настанени л. св. от категория Открит тип от областите Разград и Силистра.  Капацитета на затвора Белене е за настаняване на 395 лишени от свобода и задържани лица, а капацитета в сградата на затворническото общежитие е за настаняване на 70 лишени от свобода от открит тип, каквито лица се настаняват отделно и на външни работни обекти.

Основен приоритет в работата на затворническата администрация е осмисляне престоя на лишените от свобода в затвора, чрез включването им в различни дейности и мероприятия целящи успешна бъдеща ресоциализация, посредством придобиването на знания, професионални умения и квалификации.

След постъпване в затвора, новоприетите лишени от свобода се настаняват в приемно отделение и преминават през два модула от програма за адаптация, чрез която се приспособяват  към условията на затвора и се запознават със своите права и задължения, както и с възможностите за полагане на трудова дейност, включване в различни мероприятия в зависимост от техните интереси, нужди и умения.

В основния етап от изпълнение на наказанието лишаване от свобода, се реализират редица общопенитенциарни, специализирани и индивидуални дейности. Такива са например различните по вид образователни, спортни, културно-информационни, религиозни  и друг вид дейности, които са съобразени с нуждите, ресурсите и дефицитите на лишените от свобода и целят успешна бъдеща ресоциализация.  Социалната дейност и възпитателната работа в затвора гр. Белене е ориентирана основно към осмисляне на свободното време на лишените от свобода и извличане на максимална полза от престоя в местата за лишаване от свобода, с цел успешна бъдеща ресоциализация  в обществото и приучаване към  законосъобразен живот на свобода. Преследването на тази цел от служителите на администрацията на затвора Белене, се подпомага и от активното участие на лишените от свобода, на които е предоставена възможността да изразяват свои идеи и предложения, свързани с подбора на дейностите и мероприятията, които се реализират с тях. Пример за това е и разработената от лишен от свобода от затвора Белене „Програма за самопомощ на българските затворници в България”.  Същата програма предоставя възможност за реализирането на различни по вид дейности с лишените от свобода, разгърнати в няколко разнообразни модула. Освен всичко  останало, програмата предоставя възможност за включване в обучението на лишени от свобода обучители, към лишени от свобода обучаеми, което се възприема с изключително голям интерес от осъдените лица и дава много добри резултати. По тази причина, в затвора Белене бе разработена и втора част от Програмата за самопомощ на лишените от свобода, наречена „Програма от А до Я”, която успешно се реализира през 2017-та година и дава положителни резултати. 

С лицата, които са били наркозависими преди постъпване в затвора, се работи по  краткосрочна програма за работа с наркозависими лица. Лишените от свобода, които са неграмотни се включват в учебната дейност към училището в затвора Белене, което е друг адрес на Средно училище „Д. Митев” към затвора гр.Ловеч и функционира от 2015-та година. Част от лишените от свобода се включват в програми за придобиване на професионални умения в областта на зеленчукопроизводството, овощарство, животновъдство, дървообработване, и други. На тези от тях, които са с по-висока степен на импулсивност и агресия се предлага участие в програми за решаване на конфликти, овладяване на умения за асертивно поведение в условията на местата за лишаване от свобода.  Реализират се програми за съхраняване и заздравяване на социалните контакти и връзките с близки и семейство. Работи се и по програма за работа с лица с ниско интелектуално ниво.  Затвора разполага с кабинет, оборудван с компютри, принтери и мултифункционално устройство, предоставящи възможност за обучението на лишените от свобода по първоначално компютърно ограмотяване в Word, Excel  и др.  

С лишените от свобода  в затвора се провеждат и религиозни мероприятия в зависимост от вероизповеданията на лишените от свобода. Ежедневно се провеждат спортни мероприятия по групи, а по празниците се провеждат турнири по футбол, волейбол, тенис на маса, баскетбол. Провеждат се и приятелски срещи по футбол между отбора от лишени от свобода и отбора на ФК „Гигант” гр.Белене.

Периодично се организира провеждането на изложби и конкурси за стихове, есета, разкази. Провеждат се здравни беседи, клуб литературен кръг и кинолектории, като затвора разполага с богат библиотечен фонд от книги и 2 000 DVD диска. От лишените от свобода се подготвя и издава ежемесечно вестник „Делник”, който отразява интересни събития от живота на затвора и лишените от свобода.

Няколко месеца преди освобождаването им, осъдените имат възможност да се включат в програми, целящи повишаването на уменията им за конкурентоспособност на пазара на труда и увеличаване шансовете за намирането на трудова заетост.

Лишените от свобода са ангажирани с труд в комунално-битова и обслужваща дейност, животновъдство, растениевъдство, дърводобив и дървопреработване, отдаване на труд на външни контрагенти и други дейности.

Дейностите в затвора се подпомагат от Държавно Предприятие Фонд затворно дело, което е юридическо лице по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон и е създадено на 01.01.2003 год. Седалището на ДП ФЗД е в гр. София, а към него функционират и териториални поделения в затворите и поправителния дом. То не е търговско дружество и осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода. Извършва и други дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основният му предмет на дейност.

Дейността на ДП ФЗД ТП Белене се развива в направление селско стопанство. То е изцяло съсредоточено на територията на остров ”Персин” (островът е с обща площ  43373 дка ). Почвено-климатичните условия като цяло дават възможност за развитие на растениевъдство и животновъдство.

Основни култури, които се отглеждат на територията на остров „Персин” са : пшеница, рапица, люцерна, слънчоглед, царевица зърно, царевица за силаж и овес.

Животновъдният отрасъл е съсредоточен и се развива изцяло в направление млечно говедовъдство. Добитото краве мляко се предава на оторизирана фирма, съгласно сключен договор за продажба. От новородените телета, мъжките се продават, а женските се използват за обновяване на основното стадо. През 2016-та година предприятието е одобрено за финансиране по „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година” , подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на селскостопански продукти” . 

ДП ФЗД – поделение гр. Белене реализира изделия, изработени от върбова пръчка - ракита. Поделението разполага с различни видове ръчно изработени столове, табуретки, панери, маси, кошници, пана и др. видове, които могат да бъдат лакирани в различни гами по желание на клиента.

ДПФЗД ТП Белене разполага с хотелска част, състояща се от 8 стаи, 2 апартамента и конферентна зала. Базата може да се използва за провеждането на семинари, учебни програми и занятия. Към хотелската част има служебен стол, който се обслужва от поделението. Служебният стол е подходящ за организирането на мероприятия, заявени от външни лица. 

На територията на о-в “Персин” ,  ДП „ФЗД” – поделение гр. Белене разполага и с вила за отдих “Рибарника”.  Тя е разположена в близост до ръкава на р. Дунав. Базата е подходяща за отдих, риболов и почивка. Същата разполага с 2 апартамента, 2 двойни стаи, кухня и обща зала. За почиващите през пролетно-летния сезон вилата разполага с външно барбекю и голяма беседка.

ДПФЗД поделение Белене предлага работни групи за извършване на обща строителна и друг вид работа.

 Целите на ДПФЗД  са да произвежда, изработва и предлага качествени изделия, детайли, услуги и селскостопанска продукция, които да задоволят напълно изискванията на клиентите.

 

ЗО „БЕЛЕНЕ“

Към затвора град Белене II-ра категория, със заповед № ЛС-04-64 от 17.01.2017г. на министър на правосъдието Екатерина Захариева е създадено Затворническо общежитие от открит тип „Белене“ II-ра категория. За корпус на общежитието е приспособен съществуващия сграден фонд, където преди се настаняваха лишените от свобода, работещи в кравекомплекса на затвора - трети обект. На 10.04.2017г. бе открита обновената сграда, която е с капацитет за настаняване на 70 лишени от свобода при условия, напълно отговарящи на съвременните изисквания – 4 кв. м. жилищна площ на лице, санитарни възли с бани във всяко спално помещение. В новото затворническо общежитие са обособени 9 спални помещения, зала за групова работа с лишените от свобода, разливочно помещение, постова стая и стая за почивка на служителите от НОС. Кабинетите на НС ЗООТ „Белене“ и на ИСДВР на ЗООТ „Белене“ са в съседна сграда. Пред корпуса на общежитието е обособено място за спорт и отдих на открито за лишените от свобода. Под формата на доброволен труд до спортната площадка е построена и беседка от лишените от свобода. Средствата за затворническото общежитие възлизат на 117 180, 21 лева, като те са отпуснати от Държавно предприятие „Фонд затворно дело“. Ремонтните дейности са извършени за 6 месеца изцяло от лишени от свобода от Беленския затвор.

Съгласно заповед № Л-919/08.03.2017г. на Главен комисар Гергана Георгиева, Главен директор на ГДИН, в ЗООТ „Белене“ изтърпяват наказанието си лишените от свобода с постоянен адрес от областите Силистра и Разград.

За осигуряване на трудовата ангажираност на максимален брой лишени от свобода от затворническото общежитие, към момента са разкрити 29 работни обекта, на които полагат труд по- голямата част от лишените от свобода. Към момента общата численост  на лишените от свобода от Открит тип е 103 л. св. В корпуса на общежитието са 54. Останалите нощуват по различните работни обекти на които са разпределени. Най- голяма трудова ангажираност дава работен обект – Кравеферма. Планира се изграждането на млекопреработващо предприятие в същия работен обект, където лишените от свобода ще могат да произвеждат кисело мляко и сирене в европейски условия и по световни стандарти.

 

За контакти:

5930 Белене, ул. „Страцин” № 4

тел: 0658/3 82 18

факс: 0658/3 13 23

e-mail: zatvor.bel@gdin.bg

 

Началник на затвора :

Старши комисар Павлин Камбуров

Служби на ГДИН по разположение в България