История   

След освобождението на България от османско робство страната наследява старите турски затвори, с лоши битови условия, строга изолация и прилагане на жестоки наказания. По тази причина държавата е принудена да пригажда за затвори бивши турски казарми и обществени сгради, да наема приспособени за целта частни постройки. 

Първата крачка към изграждане на модерна за времето си и специализирана структура по изпълнение на наказанията е направена на 29.01.1879год. с Привремените правила за учредяване на затворите, утвърдени от императорския руски комисар А. М. Дондуков – Корсаков. С този исторически документ се слага началото на новата наказателно - изпълнителна система в България и затова с Решение № 862 на Министерски съвет от 15.12.2006год. 29 – ти януари е обявен за професионален празник на работещите в системата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при министерството на правосъдието.

До 1891 год. затворите влизат в структурата на Министерство на вътрешните работи. След преминаването им на подчинение на министерството на правосъдието, те се управляват съгласно Правилника за окръжните затвори от 1893 год., като изпълнението на наказанието лишаване от свобода се урежда частично и с някои разпоредби в Общата част на Наказателния закон и Закона за углавното производство. 

След 1911 година управлението на затворите се възлага на Углавното отделение на Министерство на правосъдието. През този период постепенно се регламентира и осигурява организацията на затворническия труд, който е основно направление в превъзпитанието на осъдените, фактор за подобряване на техния бит и важна част от подготовката им за живот в свободни условия.

През 30 - те и 40 - те години на миналия век в структурата на Министерство на правосъдието съществува наказателен отдел, който включва три звена:

  • служба „Затвори” с функции по управлението на затворите и статистиката им;
  • служба „Наказателни дела и персонал”, която има компетенциите по помилванията на затворниците и заменяне на наказанията им; предсрочното освобождаване на затворниците, екстрадицията, съдебните поръчки по наказателни дела;
  • фонд „ Затворно дело”, който организира работата на затворите съгласно специален закон и правилници за прилагането му.

В периода 1948 – 1968 год. съществува отдел „Трудово – поправителни общежития и затвори”, който контролира и ръководи режимната, трудововъзпитателната, административната и надзорно-охранителната дейност в местата за лишаване от свобода, съдейства за настаняване на работа и за битовото устройване на освободените от затворите. Той изготвя и предложенията за помилване на затворници.

След обнародването на Закона за изпълнение на наказанията, през 1968 год., се създава отдел „Затвори”, първоначално в Министерство на правосъдието, а в последствие - в Министерство на вътрешните работи. Отдел „Затвори” – МВР съществува до месец април 1990год.

През този период значително се увеличават производствената база на затворите и трудовата заетост на лишените от свобода, активно се развива възпитателна работа с осъдените. След 1980 год. започва изграждането на психологическата служба на затворите и на направлението подготовка за живот на свобода. Интензивно се усъвършенстват диагностичната, консултативната и корекционната работа, художествената самодейност, културната и спортната дейност с лишените от свобода.

През този период успешно се утвърждават затворническите общежития, като по-либерализиран профил на третиране на лишените от свобода, различен от прилагания в закритите типове заведения.

Много юристи, лекари, икономисти, педагози, психолози и учители постъпват на работа в затворите. Тяхната дейност допринася за хуманизиране на дейностите с лишените от свобода и осигурява навлизането на модерните знания и постижения на правото, икономическата наука, медицината, психологията и педагогиката в практиката по изпълнение наказанията.

В този период се усъвършенства нормативната база по изпълнение на наказанията, значително се подобряват организацията, планирането и методическото обезпечение на режимно-охранителните, възпитателните и стопанските дейности.

През месец април 1990 година, с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията /ЗИН/, отдел „Затвори” се трансформира в Главно управление на местата за лишаване от свобода/ ГУМЛС/.

ГУМЛС е юридическо лице и първостепенен разпределител на бюджетни средства в структурата на министерство на правосъдието. През този период се създават нов Правилник за приложението на ЗИН и Концепция за възпитателна работа с лишените от свобода. Либерализира се режима на третиране в затворите и затворническите общежития, деидеол-огизира се възпитателната работа и се деполитизира личния състав на ГУМЛС.

Успешно е овладяна първата голяма вълна на масови безредици. Все повече се разпространяват и усвояват Европейските правила за затворите. Сменят се пенитенциарните генерации и се утвърждават служебните роли на психолога и социалния работник, които променят и разширяват своята функционална натовареност.

Постепенно започва да се разпада производствената база на затворите. По финансови съображения са закрити и шест училища. Намалява значително броят на организираните професионални курсове за лишени от свобода.

Полагат се големи усилия при намалено бюджетно финансиране да се поддържа и модернизира остарялата материална база на затворите. Структурите на ГУМЛС по места се адаптират към пазара в новата икономическа конюнктура, като полагат усилия да повишат трудовата заетост на лишените от свобода и да реализират своята продукция.

За първи път през 1994 година в ръководството на ГУМЛС започна да се дискутира въпроса за въвеждането и развитието на пробацията като алтернатива на наказанието лишаване от свобода.

През октомври 1999 година следствените арести влязоха в състава на местата за лишаване от свобода и възникна организационната структура Главна дирекция „ГУМЛС”, която след законодателни промени се трансформира през 2001год. в Главна дирекция „ Изпълнение на наказанията”. 

През последните години дирекцията успя значително да усъвършенства нормативната и материалната база за изпълнение на наказанията. Осъществи се пълна девоенизация на персонала. Усъвършенства се системата на неговия подбор, назначаване, обучение и атестиране. Повиши се ефективността на диагностичните, консултативните и терапевтичните дейности в местата за лишаване от свобода. Активизира се внедряването на специализирани програми.

Изградиха се организационно и кадрово пробационните служби и започна тяхното функциониране. Реализираха се крупни туининг - проекти за стимулиране на реформата в затворите и за подпомагане изграждането на пробационната система.

Започна внедряването на различни програми за работа с осъдените на пробация. Широко приложение в дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” намери работата в партньорство с различни държавни и общински институции и неправителствения сектор.

Учебният център на ГДИН e създаден през месец декември 1992 гoдина. Той се намира в парк „Кайлъка”, на около 10 километра от центъра на гр. Плевен, в непосредствена близост до затвора – гр. Плевен.

Центърът разполага с две оборудвани учебни зали /едната с 30, а другата с 16 места/, с компютърна зала, две открити спортни площадки, симулационни килии, научна библиотека и места за отдих.

Сградата е реновирана основно в края на 2008 година. Общият й капацитет е 40 легла, като всяка стая разполага със собствен санитарен възел и тераса.

Към настоящия момент в Учебния център – Плевен се обучават служители от всички направления на дейност на системата на ГДИН. В него се провеждат основно курсове за първоначална професионална подготовка с продължителност 3 месеца. Половината от времето е предназначено за обучение в центъра, а другата половина - за стаж. В курсовете за първоначална подготовка се обучават курсисти от основните професионални групи – надзиратели в затворите и арестите; социални работници; юристи и психолози; инспектори, младши инспектори и специалисти по пробация; представители на всички други професии, имащи отношение и пряк досег с лишените от свобода, задържаните под стража лица или осъдените на пробация.

Подготовката завършва с полагане на теоретико - практически изпит за придобиване на професионална квалификация, пред комисия, назначена от главния директор на ГДИН. В свободното от курсове време, се провеждат семинари и работни срещи, организирани от ГДИН с участието на служители от различни направления на дейност в системата.

Обучението на новопостъпилите служители е сред приоритетните дейности с пенитенциарния персонал и част от цялостната кадрова политика на Главната дирекция. То е в контекста на мисията на организацията ни да гарантира интересите на обществото, като работи с правонарушителите, управлявайки риска от рецидив и вреди. Чрез ефективно и качествено обучение на служителите се постигат стандартите при изпълнение на професионалните задължения, осигурява се сигурността и безопасността на труда в местата за лишаване от свобода и се съдейства за кариерното израстване.

Провежданите курсове за пенитенциарни служители са съобразени, както със специфичните условия на труд и изискванията на професионалната роля, така и с европейските стандарти за работа с правонарушители. Обучението е организирано в модули, в които обучаемите усвояват основни знания и умения за работа, правила за безопасност, методи за общуване с правонарушителите. Те получават основна правна подготовка и умения да боравят с оръжие, да работят в екип, да управляват конфликти и т.н. Наред с това, развиват специфични умения за работа с уязвими хора, с наркозависими или такива със специални нужди. Не на последно място, курсистите усвояват умения за самоотбрана, овладяване на кризисни ситуации или работа с високорискови правонарушители.

За всеки учебен курс и модул са разработени специални учебни програми. Обучението е интензивно, интерактивно и изключително практически ориентирано. То включва разнообразни форми, съобразени както с начина, по който възприемат и учат възрастните, така и със съвременните изисквания за преподаване.

Годишно през Учебния център преминават средно над 160 курсиста, като всички полагат задължителен изпит и придобиват квалификация в определена пенитенциарна професия. Усилията на висококвалифицираните преподаватели дават добри резултати, като случаите на незавършили курса за първоначална подготовка са единици, а в хода на курсовете новоназначените служители получават нужните теоретични знания и практически умения за упражняване на отговорната и нелека пенитенциарна професия.

Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП „ФЗД”/ осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанията. Предприятието е юридическо лице със седалище София и с териториални поделения в затворите и поправителните домове. ДП „ФЗД” извършва и други стопански дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет на дейност.

Набраните средства се използват за изграждане, преустройство и ремонт на местата за лишаване от свобода, подобряване на битовите и производствените условия в тях и за оборудването им с охранителни и технически съоръжения; за оборотен капитал с производствено значение и финансиране на рискови мероприятия, свързани с производствената дейност; подобряване на медицинското обслужване; за финансиране на изследователска и издателска дейност в областта на изпълнение на наказанията; за подготовка и професионална квалификация на лишените от свобода и на служителите от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и териториалните й служби; за културна и спортна дейност; за стимулиране на лишени от свобода, служители и граждани, оказали съдействие на органите по изпълнение на наказанията; за други разходи, свързани с дейността по изпълнение на наказанията.

Служби на ГДИН по разположение в България