Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ – Благоевград   

ПАСПОРТ

 

НА ОБЛАСТНА СЛУЖБА

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

БЛАГОЕВГРАД

 

Благоевград е разположен в подножието на югозападните склонове на Рила планина от двете страни на река Бистрица – ляв приток на река Струма, върху останките на древното римско селище Скаптопара. Има благоприятно географско положение и е важен кръстопътен и трансграничен регион. Разположен е на международен път Е 79, на 100 километра южно от столицата София, на 25 км от границата с Република Македония, на 100 км от границата с Република Гърция и на 200 км от пристанище Солун.

 

Тези характеристики правят Благоевград важен културен, административен и индустриален център за югозападния регион. В Благоевград се намират и два университета: Югозападен университет „Неофит Рилски” и първият в източна Европа Американски университет в България. Славата на града и България разнася по света и Ансамбълът за народни песни и танци „Пирин“, носител на държавни и международни награди. Особен интерес за посетителите на града представлява възрожденският квартал „Вароша“ с неговата уникална архитектура и зелената артерия на града- парк „Бачиново”.

 

Благоевград принадлежи в църковно-административно отношение към Неврокопска епархия с център град Гоце Делчев. Център е на духовна околия, както и архиерейско наместничество. В града има три Православни храма: „Въведение Богородично” в кв. Вароша, „Св. Димитър” в кв. Струмско и „Св. архангел Михаил” в кв. Еленово.

 

Областна служба „Изпълнение на наказанията“ Благоевград обединява, ръководи и контролира дейността на пробационните служби и арестите към три Районни служби „Изпълнение на наказанията“ /РСИН/, а именно: РСИН Благоевград I категория, РСИН Кюстендил III категория и РСИН Перник III категория.

По щат за Областна служба „Изпълнение на наказанията“ Благоевград са предвидени 7 служители – началник на ОСИН, началник на сектор „Арести“, двама счетоводители, инспектор човешки ресурси, фелдшер и деловодител.

 

 

ПРОБАЦИОННА СЛУЖБА

КЪМ РСИН БЛАГОЕВГРАД I КАТЕГОРИЯ

 

Пробационната служба развива дейността си на територията на Окръжен съд Благоевград и се състои от 5 /пет/ звена: Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев.

Тя обхваща 262 населени места в 13 общини, разположени на площ от 6 500 000 декара.

Пробационните звена са настанени в добра материално – техническа база, обзаведена с принтери, скенери и за всеки пробационен служител - компютърна конфигурация.

 

Всички офиси се намират в централните градски части.

 

Офисите в Благоевград, Сандански и Петрич разполагат и със заседателни зали за провеждане на заседанията на пробационните съвети.

 

Пробационната служба към РСИН Благоевград по щат разполага с 18 служители, разпределени по звена както следва:

 • Звено Благоевград – 5 пробационни инспектори и 1 младши пробационен инспектор.
 • Звено Сандански – 2 пробационни инспектори и 1 младши пробационен инспектор.
 • Звено Петрич – 2 пробационни инспектори и 1 младши пробационен инспектор.
 • Звено Гоце Делчев – 2 пробационни инспектори и 1 младши пробационен инспектор.
 • Звено Разлог – 2 пробационни инспектори и 1 младши пробационен инспектор.

 

Първите присъди започват да се изпълняват от 08.08.2005 г.

До края на 2016 г. са приведени в изпълнение наказания „пробация“ на 6 585 лица и е приключено изпълнението на наказанието за 6 164 лица.

 

Служителите от звената на Пробационните служби към РСИН Благоевград ежегодно участват в различни обучения, семинари и проекти, инициирани от неправителствени организации, като:

 • Проект „Демонстрационен модел за полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото” с участието и на Община Благоевград.
 • Проект „ЕНТЕР” – „Ресоциализация на изтърпели лишаване от свобода” в партньорство със Социална служба и Бюро по труда Благоевград.
 • Проект „Нова възможност за моето бъдеще” – система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Проект на Министерство на образованието и науката по Европейски социален фонд.
 • Проект „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг“ по Програма BG-15 на Норвежки финансов механизъм 2009 г.-2014 г.
 • Проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“, финансиран по МГС, Програма BG15 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, осъществен от Българо-румънски трансграничен институт по медиация.
 • Проект „Правосъдие, приятел на детето – обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие”. С финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Партньори по проекта - Агенция за Социално подпомагане, Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Държавна агенция за закрила на детето, ГД Криминална полиция, Върховна касационна прокуратура.

В пробационната служба ежемесечно се провеждат обучения, практически занимания от обучени преди това пробационни инспектори, обменя се опит между служителите на звената.

 

От второто полугодие на 2009 г. в Пробационните служби при РСИН Благоевград се прилагат следните, одобрени от Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, корекционни и развиващи програми за обществено въздействие:

 1. Програма „Умения за мислене”.
 2. Програма „Овладяване на социални умения и активно поведение на трудовия пазар”.
 3. Програма „Шофиращи в нетрезво състояние”.
 4. Програма за ограмотяване.
 5. Програма за толерантност.
 6. Програми за индивидуална работа с правонарушители, според правонарушението, за което им е наложена осъдителна присъда - „Извършители на кражби”, „Неплащане на издръжка”, „Шофиращи в нетрезво състояние”, „Хулиганство и телесни повреди”, „Измами”, „Наркотична зависимост”, „Овладяване на гнева”.

 

До края на 2016 г. през програмите са преминали общо 234 лица в 37 групи.

Изградени са партньорски взаимоотношения със съд, прокуратура, полиция и органите на местната власт.

Периодично се организират туристически походи и спортни мероприятия.

 

 

 

Арести

КЪМ РСИН-БЛАГОЕВГРАД І-ва категория

 

Три са арестите към РСИН Благоевград – Арест Благоевград, Арест Сандански и Арест Разлог. В тях се изпълнява мярка за неотклонение „Задържане под стража” и по делегация на лишени от свобода лица на територията на Окръжен съд – Благоевград. Арестите обслужват пет Районни съдилища, ОД на МВР – Благоевград със седем Районни управления и шест полицейски участъка към тях, както и четири Гранични полицейски управления /ГПУ/, с три Гранични полицейски участъка и четири ГКПП – Станке Лисичково, Златарево, Кулата и Илинден в състава на две Регионални гранични дирекции - гр. Кюстендил и гр. Смолян. Осъществява се отлично взаимодействие, както с обслужваните държавни институции, така и с органите на местната власт.

Арестът в Благоевград е пуснат в експлоатация по Заповед на Министъра на вътрешните работи на РБългария, на основание Акт № 43/12.06.1972 г., с който е приета сградата за стопанисване. Арестът от разкриването му през 1972 г. до 31.12.1994 г. е стопанисван, управляван и охраняван от РУ МВР – Благоевград.

Арестът в гр. Разлог е пуснат в експлоатация по Заповед на Министъра на вътрешните работи на РБългария, на основание Акт № 1282/24.07.1981 г., с който е приета сградата за стопанисване. Арестът от разкриването му през 1981 г. до 31. 12.1994 г. е стопанисван, управляван и охраняван от РУ МВР – гр. Разлог.

Арестът в гр. Сандански е пуснат в експлоатация по Заповед на Министъра на вътрешните работи на РБългария, на основание Акт № 438/ 24.12.1975 г., с който е приета сградата за стопанисване. Арестът от разкриването му през 1975 г. до 31.12.1994 г. е стопанисван, управляван и охраняван от РУ МВР – гр. Сандански.

Арестът в гр. Петрич е пуснат в експлоатация по Заповед на Министъра на вътрешните работи на РБългария, на основание Акт № 612/ 24.12.1971 г., с който е приета сградата за стопанисване. Арестът от разкриването му през 1971 г. до 31.12.1994 г. е стопанисван, управляван и охраняван от РУ МВР– гр. Петрич. Със Заповед № ЧР-05-334/16.10.2014 на Зам.-министъра на правосъдието, арестът в гр. Петрич е закрит, считано от 22.10.2014 г.

 

От 01.01.1995 г. по Решение на Министерски съвет на РБългария арестите в градовете Благоевград, Разлог, Сандански, Петрич (закрит от 22.10.2014 г.) и Гоце Делчев (закрит на 10.05.2004 г. по заповед на МП), са предадени на разпореждане на Окръжна следствена служба – Благоевград /ОСлС/ в системата на Национална следствена служба – гр. София.

С Постановление № 5/18. 01.1999 г. на Министерски съвет, считано от 01.01.1999 г. арестите в градовете Благоевград, Разлог, Сандански, Петрич и Гоце Делчев са предадени на разпореждане на Областно звено „Следствени арести” – Благоевград /ОЗСА/ в Главна дирекция „Следствени арести” при Министерство на правосъдието – гр. София.

След публикуване на Устройствения правилник на Министерство на правосъдието, ОЗСА - Благоевград от 01.04.2000 г. преминава в разпореждане на Главна дирекция „Главно управление на местата за лишаване от свобода” при Министерство на правосъдието – гр. София.

 

Арестите към РСИН–Благоевград по щат разполагат с 47 служители от НОС. Не са запълнени 1 щатна бройка за „Командир на отделение” и 1 щатна бройка „Надзирател ІІ-І степен” в Арест - Разлог и 3 щатни бройки за „Надзирател ІІ-І степен” в Арест - Сандански. Служителите от надзорно-охранителния състав в арестите са преминали специална подготовка в школата на Учебен център – гр. Плевен при ГД „Изпълнение на наказанията” – София. В арестите към РСИН-Благоевград се провежда обучение по програма за служителите от надзорно-охранителния състав без откъсване от работа, като допълнително ежемесечно се провеждат походи на открито и спортни мероприятия, с цел повишаване физическата натренираност. 

Под ръководството на ГД „Изпълнение на наказанията” - София за периода от началото на 2000 г. до 31.12.2016 г. в арестите към РСИН-Благоевград I категория са охранявани и обслужвани лица, както следва:

Арест – Благоевград

17 554 лица с общо престой от 109 182 човекодни арест;

 

Арест – Разлог

3 162 лица с общо престой от 42 581 човекодни арест;

 

Арест – Сандански

2 922 лица с общо престой от 39 766 човекодни арест;

 

Арест – Петрич

4 756 лица с общо престой от 43 477 човекодни арест.

 

Общо за арестите към РСИН-Благоевград: 28 394 лица с общ престой от 235 006 човекодни арест.

               

За периода е подобрена чувствително материално-техническата база на арестите към РСИН-Благоевград I категория като са изградени:

 • карета за разходка на задържаните лица с достъп на пряка слънчева светлина и свеж въздух;

 • изградени са сектори за свиждане с близки, роднини и защитници;

 • осигурени са санитарни възли;

 • монтирани са легла, масички и шкафове в килиите, закупен е и се използва нов постелъчен инвентар - дюшеци, възглавници, олекотени завивки, чаршафи и калъфки;

 • осигурени са фонокартни апарати за провеждане на телефонни разговори от задържаните лица, и др.

Министерство на правосъдието провежда процедура за изграждане на нова сграда, на база европейските изисквания за строеж на арести в гр. Петрич, за нуждите на ареста.

Арестите в Благоевградска област работят съвместно със социалните работници, психолози и психиатри от Затвора – гр. Бобов дол и Пробационната служба към РСИН-Благоевград за разрешаването на всеки възникнал казус със задържани и лишени от свобода лица в арестите.

В програмата и плановете на арестите към РСИН-Благоевград са заложени задачи за подпомагане представителите на обществени организации, като Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лишените от свобода, Движение за пенална реформа и други при реализирането на техни проекти, свързани с ресоциализацията на лишени от свобода лица – намиращи се временно в арестите на сектора.

 

 

 

 

АДРЕСИ И КОНТАКТИ:

РАЙОННА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

гр.КЮСТЕНДИЛ – ПК – 2500, УЛ.”ПАУТАЛИЯ” №5

ТЕЛЕФОН:078 551420 – НАЧАЛНИК

078 551416 – ДЕЛОВОДСТВО / ФАКС

 

 

гр. КЮСТЕНДИЛ

СЕКТОР „ ПРОБАЦИЯ”

гр.КЮСТЕНДИЛ – ПК – 2500, ул.”Пауталия” №5

ТЕЛЕФОН:078 550178

 

СЕКТОР „ АРЕСТИ”

гр.КЮСТЕНДИЛ – ПК – 2500, УЛ.”Цар Освободил” №12

ТЕЛЕФОН/ФАКС:078 523347

 

гр. ДУПНИЦА

СЕКТОР „ ПРОБАЦИЯ”

гр.ДУПНИЦА – ПК – 2600, пл.”Свобода” №1

ТЕЛЕФОН:0701 40603; 0701 50217

 

СЕКТОР „АРЕСТИ”

гр.ДУПНИЦА – ПК – 2600, ул.”Бисеров” №2

ТЕЛЕФОН/ФАКС:0701 51068

 

Районна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Кюстендил е създадена през 2005 г., а на 06.12.2006г. официално е открит централният й офис, намиращ се в гр. Кюстендил, ул. „Пауталия”№5.

Към Районна служба „Изпълнение на наказанията” има два обособени сектора– сектор „Пробация” и сектор „Арести”.

 

 

Пробация е вид наказание, налагано от съда за извършено престъпление.

То е единно наказание, състоящо се от отделни пробационни мерки, изразяващо в осъществяване на контрол и въздействие върху осъденото лице без лишаване от свобода. Наказанието се изпълнява в общността (осъденият не се изолира, а продължава да живее и работи в процеса на изпълнение на наказанието). По време на изпълнение на наказанието, осъденият търпи определени ограничения и има определени задължения в зависимост от наложените му пробационни мерки. В системата от наказания съгласно НК по своята тежест се нарежда след "доживотния затвор" и "лишаването от свобода".

 

СЕКТОР „ПРОБАЦИЯ”
 
Към сектор „Пробация” функционират две пробационни звена в гр. Кюстендил и гр. Дупница.
Пробационно звено гр. Кюстендил е с район на действие на Районният съд в гр. Кюстендил и обхваща три общини – община Кюстендил; община Невестино и община Трекляно.
Пробационно звено гр. Дупница е с район на действие на Районен съд гр. Дупница и обхваща шест общини – община Дупница; община Рила; община Кочериново, община Бобошево; община Сапарева баня и община Бобов дол.
В сектор „Пробация” се изпълняват присъди на осъдени лица с наложено наказание „Пробация”. Освен това пробационната служба:
 • Подпомага съда при избора на подходящо наказание и съответен вид пробационни мерки;
 • Организира и осъществява пробационните мерки и ограничения на осъдените;
 • Осигурява необходимото наказателно-изпълнително въздействие за поправяне и превъзпитание на осъдените лица и постигане целите на наказанието;
 • Работи във взаимодействие с държавни органи, правителствени и неправителствени организации за ресоциализацията на осъдените лица.

 

СЕКТОР „АРЕСТИ”

 

Към сектор „Арести”  има функциониращи два ареста, един в гр. Кюстендил и един в гр. Дупница. И двата ареста са ситуирани в подразделенията на МВР в съответните градове.

Арест гр. Кюстендил разполага с капацитет за 24 задържани лица, а арест гр. Дупница е с капацитет за 16 задържани лица.

В арестите се настаняват лица с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, в района на които се осъществява досъдебното производство или се разглежда делото. Освен това в тях се настаняват и:

 • Осъдените на лишаване от свобода, преведени по разпореждане на съда или прокурора  за явяване по съдебни дела, за участие в действия по разследването и други процесуални действия или осъдените с взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” за други престъпления;
 • Задържаните лица, обявени за национално издирване;
 • Задържаните от прокурора по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

 

П А С П О Р Т

НА

РАЙОННА СЛУЖБА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"

 

 

Област Перник се намира в Средна Западна България и в географския център на Балканския полуостров на територия от 2 390,5 кв. км, като обхваща шест общини - Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. Общо население – 133 530 жители.  Административен, културен и стопански център на областта е град Перник – селище с древна история, известно с непревзимаемата средновековна крепост на легендарния местен войвода Кракра Пернишки. Много по-късно Перник се очертава като най-големия въгледобивен център на България. През втората половина на ХХ век Перник израства като промишлен център с добре развита металургия, машиностроене и енергетика, а днес е град със затихваща индустрия. 

В града се провежда най-големият фестивал в Европа – международния маскараден кукерски фестивал „Сурва“. Фестивалът се организира от Община Перник от 1966 г. От 1985 г. има статут на международен. Перник е член на Федерацията на европейските карнавални градове от 1995г. , както е и нейно седалище за България. През 2009 г. официално е обявен за европейска карнавална столица заради този фестивал.

В гр. Перник са разположени всички основни държавни и общински институции.

Районна служба  „Изпълнение на наказанията” – Перник е най-новото наименование на създадената през 2005г. Областна пробационна служба. През годините наименованието и структурите й са променяни няколко пъти, като през 2008г. пробационната служба и следствен арест се обединяват.

 

СТРУКТУРА НА РАЙОННА СЛУЖБА  „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” – ГР. ПЕРНИК

„ПРОБАЦИЯ”

 

Наказанието пробация е съвкупност от ограничителни мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода. Изпълнението на наказанието се осъществява от пробационни и младши инспектори, чиито брой е определен в зависимост от социалните, демографски и криминогенни фактори, характерни за област Перник.

Първата приведена в изпълнение присъда пробация е на 11.08.2005г. в звено Брезник, като до момента в службата са приведени 3293 бр. присъди пробация, от които изпълнените са 2932 бр.

Централният офис на службата е разположен в центъра на гр. Перник, в общинска сграда с 5 броя помещения, като има и изнесен офис в квартал “Изток”. Обособени са и звената в Радомир, Брезник и Трън, като във всички офиси са създадени много добри условия за работа.

При изпълнението на наказанието пробация и мерки на пробационен надзор се зачитат правата на осъдения и неговото човешко достойнство. Основната задача е да се упражнява контрол и въздействие върху осъдения, да се реализира корекционно-възпитателна работа и да се намали влиянието на криминогенните фактори.

При работата с осъдени лица се прилагат индивидуални и групови интервенции. За груповата работа се използват, утвърдени от Министъра на правосъдието програми за обществено въздействие. За целта е обособен работен кабинет, оборудван със съвременна техника.

За изпълнение на своите служебни задължения пробационните служители поддържат своята квалификация чрез участия в обучения организирани от ГДИН, проекти на НПО, самообучение. Супервизията на проблемни случаи е система в работата.

 

 

 

"АРЕСТ"

 

Арест - Перник се намира в сградата на ОСлС-Перник и функционира от 01.12.1999г. Разгъната площ 101 кв. м. и включва девет броя килии, общ санитарен възел с баня, лекарски кабинет и място за престой на открито. От януари 2000г. управлението, ръководството и контролът на арестите се осъществява от Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието.

 В ареста се  изпълнява най-тежката мярка за неотклонение – “задържане под стража”. Също така се настаняват и лишени от свобода по разпореждане на съд или прокуратура за участие на процесуално-следствени действия, лица обявени за ОДИ и др.

За периода 01.01.2016г.- 15.03.2017г. през арест Перник са преминали общо 332 лица с общ брой 5806 човекодни. Средна натовареност на ареста за този период е  8-10 човека. За първото тримесечие на 2017г. са преминали общо 52 задържани лица, с общ брой 717 човекодни.

Съгласно Европейските стандарти, през изминалите години са реализирани действия за модернизирането на арестните помещения и техническото им оборудване. За задържаните лица е изградена система от 12 W, място за престой на открито, осигурена е вентилация и постоянно отопление в помещенията, с подмяната на дограмата е подобрен достъпът на дневна светлина до килиите.

 

ЗА  КОНТАКТИ:

 

Адрес: гр. Перник, ул. “Радомир” № 1, вх. “А”, ет. 4, п.к. 66

e-mail: osin.pk@gdin.bg; ops_pk@abv.bg    

Началник РС “ИН”   тел. 076/601079; МВР – 87-392

Деловодител  тел./факс 076/601072; МВР – 87-392

“Пробация”

Звено Перник тел./факс 076/601072; 076/601076

Офис квартал „Изток“- 076/671077

Звено Радомир- 0777/82707

Звено Брезник- 07751/2131

Звено Трън- 07731/2077

“Арест”            

тел./факс 076/601220

МВР – 87-325

 

 

 

 

Служби на ГДИН по разположение в България