Проведен семинар относно ролята на религията при освобождаване от затвора и приключване на пробация   

Новина

           На 10 и 11 октомври 2017 г. в град Мадрид, Испания беше проведен семинар относно ролята на религията при освобождаване от затвора и приключване на пробация. Участие в семинара от българска страна взеха Зам. Главния директор на ГДИН – старши комисар Митко Димитров и г-жа Румена Близнакова – инспектор в сектор „Международно сътрудничество и професионална подготовка на персонала“ при ГДИН.

           Програмата включваше презентации на различни държави, с фокус върху подходите, използвани при борба с радикализацията и по конкретно ролята на религията при рехабилитационните програми.

           Г-н Карлос Фернандес, директор на затвора във Вилена, Испания представи испанския подход за борба с радикализацията в затворите. Според него особено важна роля при рехабилитационните програми може да се отдаде на религиозните беседи с духовни лица, които имат за цел да осигурят емоционална подкрепа и помощ при интеграция в обществото на лишените от свобода.

           Представен беше и подходът от италианска страна, който е изпълнен на проектен принцип и е постигнал добри резултати при включване на религията като духовна подкрепа за мюсюлманските малцинства в затвора в гр. Торино. Основните дейности, които са били изпълнени по проекта са организиране на петъчни молитви на сто и петдесет лишени от свобода с имами от избрани асоциации и предоставяне на религиозна помощ на семействата на лишени от свобода. След приключване на проекта някои от посещаващите тези молитви са пожелали да продължат дейността на обучителите си и да станат религиозни съветници след излизането от затвора.

         В следващите презентации бяха представени комуникационните  аспекти на създадената връзка между лишените от свобода и религиозните съветници. Беше изтъкнато, че важна част при тези религиозни беседи са честността, емпатията, разбирането, създаването на доверие, прозрачността и откритостта. Не по-малко важно е и да се създаде усещането, че духовния пътеводител на обществото е само един. Акцент беше поставен върху проблема за нежеланието на лишените от свобода да разговарят с имами, които са назначени от държавата. В своята презентация г-н Омар Мулбокус /Великобритания/ подчерта трудността да се постигне промяна в нагласите на радикализираните лишени от свобода и тяхното погрешно интерпретиране на религията. Не на последно място беше посочена нуждата от обучение на персонала за работа с радикализирани лица.

           Семинарът приключи с обсъждане по групи на специфични въпроси. Достигна се до следните изводи: 1) радикализираните лишени от свобода трябва да имат собствена интерпретация на религията; 2) трябва да бъде променено тяхното мислене; 3) имами, НПО и обучители трябва да работят заедно; 4) служителите – психолози и социални работници трябва да информират ръководството за хода на дискусиите; 5) осъзнаването на извършеното нарушение спомага за превенция на рецидивизма; 6) не винаги има положителен резултат от религиозните интервенции.    

 

Служби на ГДИН по разположение в България