Представянето на проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"   

Новина

ИНФОРМАЦИЯ

относно участие на инспектори от ОСИН - Пловдив в представянето на проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"

На 28.11.2017 г. инспектор Сийка Четалян, инспектор Венета Симова, инспектор Златка Георгиева и инспектор Любомира Стойнова от Районна служба „Изпълнение на наказанията" при ОСИН - Пловдив, взеха участие в представянето на проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие", който се състоя в гр.Пловдив, ул."Петко Д.Петков" № 6а, в сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - Пловдив.

Адвокат Милена Кадиева представи основната цел на проекта и програмата, по която ще протече. Времевата му рамка е 15 месеца, като същият ще приключи на 31.12.2018 год. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е логическо продължение на усилията на фондация „Джендър Алтернативи" за подкрепа на лица, пострадали от насилие и дискриминация. Основната му цел е да подобри транснационалното сътрудничество между Ирландия и България, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи. В рамките на проекта ще бъдат проучени и анализирани две конкретни социални иновации, прилагани в Южна Ирландия (гр.Корк) - „Център за жертви на сексуално насилие" и „Кризисна мрежа при сексуалното насилие /КСМ/".Иновативните практики ще бъдат популяризирани чрез провеждане на 3 информационни дни и национална конференция.
Служби на ГДИН по разположение в България