Национално съвещание в системата представя проектите на ГДИН по норвежкия финансов механизъм 2009-2014   

Новина

Националното съвещание с началниците на сектор „Изпълнение на наказанията, той и началник на сектор „Пробация“ и началник сектори „Арест“ към областните служби „Изпълнение на наказанията” се проведе в Панагюрище - 23.10.2013г.-25.10.2013г. Срещата бе открита от главен комисар Митко Димитров, главен директор на ГДИН.

Комисар Валентина Караганова представи информация за съдържанието и обхвата на Програмна област BG 32 „Корективни услуги, включително и без прилагане на мерки за задържане“ по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и трите предефинирани проекта, по които Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е бенефициент.
Презентирани бяха следните проекти:
Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”. Продължителността е 28 месеца и цели да приложи националните и европейските стандарти за осигуряване на материално-битови условия за лишените от свобода при определени инфраструктурни обекти. Дейностите на проекта включват реконструкция, строително-монтажни работи, доставка и инсталация на оборудване в затворнически общежития в с. Дебелт и с. Разделна, затвора Сливен, СБАЛЛС Ловеч, следствен арест и пробационна служба в гр. Шумен, както и Учебния център към ГДИН в гр. Плевен. Общата стойност на проекта и осигурената безвъзмездна финансова помощ е 5 620 780 евро.
Проект BG-15-2 „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг” е с продължителност 24 месеца. Целта на проекта е създаването на условия за въвеждане на системата за електронен мониторинг на правонарушителите в България като ефективна пробационна мярка чрез предложения за нормативни промени, повишаване на информираността на съдии и прокурори и прилагане на практика на електронния мониторинг. Общата стойност на проекта и осигурената безвъзмездна финансова помощ е 598 876 евро.
Проект BG-15-3 „Подобряване компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“ е с продължителност 24 месеца. Основната цел на проекта е да се подобрят психологическите практики и да се повиши качеството им чрез интегриране на нови психологически техники и надграждане на професионалните компетенции на психолозите в организацията. В рамките на проекта ще се изготвят анализи за настоящото състояние на потребностите в системата, ще се доставят нови психологически методики за оценка на персонала и на лишените от свобода, ще се подготвят и ще се изпълнят обучения за работа с новите методики и за консултиране на персонала и на лишените от свобода. Общата стойност на проекта и осигурената безвъзмездна финансова помощ е 204 856 евро.
Целта на презентацията бе да се информира професионалната общност за целите и съдържанието на проектите и постигнатия напредък в процеса на изпълнението им. 
Интересът на участниците в дискусията бе насочен към хода на изпълнението на проектите и очакваните резултати.

Служби на ГДИН по разположение в България