Международно обучение по проект "Интегра" 2   

Събитие

В периода 02-06.12.2019 г. се проведе второто международно обучение по проект „Интегра“ (Интегриран подход за противодействие на радикализацията в общността, затворите и пробационните служби) в хотел „Хемус“ в България. На събитието присъстваха представители от Франция, Гърция, Португалия, Международната служба на корекционните служби и затворите (ICPA), и България.

Обучението беше открито от г-н Мариян Събев, анализатор програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията в България. Беше поставен акцент върху подготовката на пробационния персонал за справяне с лица, осъдени на пробация и бивши затворници, считани за насилствени екстремисти и рискови правонарушители. Обсъдени бяха  теми, свързани с освобождаването и реинтеграцията на насилствени екстремисти, намесата на специалисти и подкрепящи структури. Бяха представени практиките за управление на риска, компетенциите на персонала за справяне с радикализирани лица, предизвикателствата и ползите при осъществяване на сътрудничество с институции за настаняване, агенции за наемане на работа, образователни институции, институции за социални и здравни грижи. Проведоха се уъркшопове под формата на реални казуси. Обучението спомогна за придобиването на  цялостна представа за работата с уязвими групи, превенцията от радикализация на лишените от свобода и изтърпяващите наказание „пробация“, противодействието на радикализацията, обмена на опит и обсъждането на случаи от практиката на държавите.       

Служби на ГДИН по разположение в България