Информация по проект nfm-2013-bg15-2 „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг“   

Новина

В рамките на проект NFM-2013-BG15-2 по дейност 1.2 „Идентифицирани пропуски и подготвени проекти за изменения“ и дейност 1.3 „Проекти за изменения представени за приемане“,  със заповед № ЛС- 04-1835/24.11.2014 г. на министъра на правосъдието бе създадена работна група. В състава на същата са включени представители на Министерство на правосъдието, съда, прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, академичните среди и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.  

Задача на работната група е изготвянето на проект на текстове за допълнение и промяна на правната уредба в областта на алтернативните санкции и мерки, електронен мониторинг и мярката за неотклонение „домашен арест“.  В рамките на работните срещи бе изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 4 декември 2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица. Проектът е одобрен от министъра на правосъдието и от 02.04.2015 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието в раздел „Проекти на нормативни актове“.

Дейността на работната група включи предварителни обсъждания и практическа работа по подготовка на легална дефиниция за електронно наблюдение, прецизиране на видовете електронно наблюдение, определяне на категориите лица, за които следва да се прилага то, респективно на категориите лица, спрямо които мониторингът е неприложим, уреждане на въпроса за съгласието на лицата, органи, издаващи заповед за  прилагане на електронно наблюдение, органи по изпълнение, срокове, хипотези, в които се преустановява прилагането на технологията, и бонификация на лица с добро поведение. Формулираните текстове приеха формата на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИД на ЗИНЗС). За да се осигури юридическа непротиворечивост, също така бе предвидено допълнение в разпоредбата на чл. 62 от Наказателно-процесуалния кодекс. Придруженият с мотиви проект е представен на министъра на правосъдието. Предстои изготвяне на финансова обосновка към предложения проект на ЗИД на ЗИНЗС.

Служби на ГДИН по разположение в България