Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ закупи четири броя специални санитарни автомобили   

Новина

След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки и подписан договор № 2667 от 21.03.2017г. между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и „Еспас Ауто“ ЕООД гр. София бяха закупени четири броя специални санитарни автомобили /линейки/ „Рено Мастер“ на обща стойност 275 108 лв. с ДДС. Автомобилите са закупени за нуждите на Специализираните болници за активно лечение на лишени от свобода към затворите гр. София и гр. Ловеч и Медицинските центрове към затворите гр. Белене и гр. Бургас.

На 09.10.2017г.  в гр. София, в изпълнение на заповед № Л-4539 от 06.10.2017г. на ВПД главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията” за  командироване и предоставяне за ползване на четири броя специални санитарни автомобили /линейки/ беше извършено предаване на техниката на представители на териториалните служби.

Старши комисар Свилен Цветанов – ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ връчи ключовете и документите на новозакупените четири броя специални санитарни автомобили.

Със закупените автомобили, оборудвани по последни изисквания на Европейските директиви, значително ще се подобри медицинското обслужване на лишените от свобода при извеждане за лечение извън местата за лишаване от свобода или при преводи за лечение между териториалните служби на главната дирекция.    

Намерението на ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ е осигуряване на необходимия финансов ресурс за закупуване на още осем броя специални санитарни автомобили и обезпечаването и на останалите затвори.

Служби на ГДИН по разположение в България