Защита на личните данни   

Информация, свързана със  защита на личните данни обработвани в Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби

 

Администратор на лични данни – Главен  комисар В. Миладинов - главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Адрес: 1309, гр. София, Бул. Ген. Н. Столетов №21

Телефон за контакт: 02/8139190

e-mail: gdin@gdin.bg

 

Длъжностно лице по защита на  данните  - инспектор  Н.Даганова

Адрес: 1309, гр. София, Бул. Ген. Н. Столетов №21

Телефон за контакт: 02/8139256

e-mail: nina.daganova@gdin.bg

 

І. Видове регистри, в които се събират и обработват лични данни от ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби, които са в изпълнение на функциите възложени от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

1. Регистър „Персонал“ – лични данни се събират, обработват и съхраняват с цел управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност и осъществяване на пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност на ГДИН и териториалните й служби и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели,

2. Регистър „Лица, изтърпяващи наказание ,,пробация – лични данни се събират, обработват и съхраняват с цел изпълнение на наказанието ,,пробация”  и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели,

3. Регистър „Лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и мярка за неотклонение ,,задържане под стража“ – лични данни се събират, обработват и съхраняват с цел изпълнение на наказанието ,,лишаване от свобода” и мярката за неотклонение ,,задържане под стража”в затворите   и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели,

4. Регистър ,,Задържани лица в арестите“ – лични данни се събират, обработват и съхраняват с цел изпълнение на мярката за неотклонение ,,задържане под стража” и наказанието ,,лишаване от свобода” в арестите и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели,

5. Регистър ,,Логистика  и обществени поръчки “- събират, обработват и съхраняват с цел организирането и провеждането на процедури по реда и при условията на Закона за обществени поръчки и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели,

6. Регистър ,,Административни слуги“ - лични данни се събират,  обработват и съхраняват с цел предоставяне на административни услуги на лица депозирали заявления, жалби, сигнали и др. до ГДИН  и териториалните й служби и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели

7. Регистър „Пропускателен режим и видеонаблюдение“ - лични данни в регистър се събират, обработват и съхраняват с цел осъществяване на пропускателния режим в административните сгради на ГДИН и териториалните й служби и с оглед осигуряване на  охраната и сигурността в местата за лишаване от свобода.

ІІ. Личните данни, обработвани от ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби се съхраняват  съобразно сроковете, определени в Номенклатура на делата със срокове за съхранение в ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби.

ІІІ. Правата на физическите лица за достъп, заличаване, коригиране или блокиране на отнасящи се за тях лични данни, както и  реда за подаване на жалби са регламентирани в ЗЗЛД:

  • Субектите имат право на достъп до данните отнасящи се до тях в съответствие с чл. 26 от ЗЗЛД .
  • Субектите на данните имат право да заявяват желание за заличаване, коригиране или блокиране на данни отнасящи се до тях в съответствие с чл. 28а, ал.1 от ЗЗЛД.
  • Субектите на данните имат право да подадат жалба до КЗЛД и до съда в съответствие с чл. 38 и 39 от ЗЗЛД.

ІV. Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“ предоставя лични данни        на публични органи - НОИ, НАП, МВР, МВнР, органи на съдебна власт, и други институции, с които осъществява официални служебни контакти, както и  на държави - членки на Европейския съюз и страни извън съюза на съответното законово основание.  

Служби на ГДИН по разположение в България