Достъп до информация   

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ГДИН ПРЕЗ 2018Г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ГДИН ПРЕЗ 2017 г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ

Отговорно звено за работа по ЗДОИ в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Сектор "Административно и информационно обслужване, връзки с обществеността"

Къде се подава заявлението?

Заявленията се подават лично, по пощата или по електронната поща

Лично – деловодството на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на адрес – 1309, гр. София, Бул. Н. Столетов №21

Работно време: 08.30 – 17.00 часа / от понеделник до петък/

По пощата на адрес – 1309, гр. София, Бул. Н. Столетов №21

По електронната поща – gdin@gdin.bg

Обществена информация по смисъла на чл.2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с общественият живот в Репъблика България и даваща възможност на гражданите да си създават собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Законова рамка

Закон за достъп до обществената информация

Правила за организацията на работа в Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби по прилагане на Закона за достъп до обществената информация

Отчет за дейността по ЗДОИ

Формуляр на заявление за достъп до обществена информация

Формуляр на искане на достъп до информация за повторно ползване

Служби на ГДИН по разположение в България