Административни услуги   

Списък на административните услуги:

 1. Издава удостоверения за основанието и времето на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, а за осъдените на смърт, чиито присъди са изпълнени – документ, удостоверяващ основанието и изпълнението на наказанието;

 2. Издава удостоверения за изтърпяно наказание лишаване от свобода или пробация

 3. Издава документи за изтърпяно наказание или пребиваване в местата за лишаване от свобода

 4. Проверки по жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица;

 5. Предоставя информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието

 

Нормативно определени задължения

При осъществяване на административното обслужване администрацията на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" се ръководи от следните принципи:

 1. Законност;
 2. Откритост и достъпност;
 3. Отговорност и отчетност;
 4. Ефективност;
 5. Субординация и координация;
 6. Предвидимост;
 7. Обективност и безпристрастност.

 

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" осъществява административното обслужване при гарантиране на:

 1. Равен достъп до административните услуги
 2. Предоставяне на бърза, точна и ясна информация за административнит услуги и различните форми за достъп до тях;
 3. Надеждна обратна връзка;
 4. Качество на предоставяните административни услуги;
 5. Любезно и отзивчиво отношение.

Харта на клиента

Анкетна карта

Протокол за устно заявяване

 

 

 

Служби на ГДИН по разположение в България