Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН)   

 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) е специализирана административна структура, юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище София. Дирекцията упражнява пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби. 

Дейността й е регламентирана в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и е свързана с изпълнението на наказанията доживотен затвор, лишаване от свобода и пробация, и на мярката за неотклонение задържане под стража в местата за лишаване от свобода. 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) обезпечава управлението на унифицирана система за изпълнение на наказанията, основана на ефективни професионални стандарти, в която със задържаните и осъдените се работи с хуманност, по функционален и прозрачен начин. Пенитенциарната система защитава обществото от правонарушителите, като ги изолира и им въздейства корекционно. По този начин се ограничават възможностите им да извършват нови престъпления и се създават условия за ресоциализацията им, с цел спазване на законите и добрите нрави в обществото. 
 

Териториалните служби на ГДИН са:

  • 12 затвора с 26 затворнически общежития от открит и закрит тип;
  • 1 поправителен дом за непълнолетни момчета към затвора гр. Враца и 1 поправителен дом за непълнолетни момичетакъм затвора гр. Сливен
  • 7 Областни служби "Изпълнение на наказанията".

 

ГДИН издава:

  • удостоверения и служебни бележки относно изтърпяване на наказанията лишаване от свобода и пробация, и задържане с мярка за неотклонение задържане под стража, по молба на граждани;
  • удостоверения за изтърпяно наказание лишаване от свобода или изпълнена смъртна присъда за ползване на правата на репресирани лица и техните наследници по Закона за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица , по молба на заинтересовани лица и областна администрация
  • справки относно задържането на дадено лице в затворите и следствените арести, по искане на различни институции.
 
Служби на ГДИН по разположение в България