МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Затвори

Затвор Сливен

 В Република България е разкрит само един затвор за жени и елин поправителен дом за непълнолетни девойки. Те се намират в гр. Сливен.
 
На територията на затвора е изградено затворническо общежитие от открит тип “Сливен”, а на 10 километра източно от града - друго затворническо общежитие от открит тип - “Рамануша”.

Материална база
 


    
През 1962 г. на мястото на полумасивни и паянтови бивши стопански постройки, е поставено началото на ново строителство за нуждите на затвор за жени, гр. Сливен.
През годините поетапно са изградени, както следва:
1. Към корпуса на затвора са пристроени две крила:
• Двуетажно жилищно крило включващо:
- Поправителен дом за непълнолетни девойки;
- 30 от открит тип “Сливен”
- Кухненски блок

• Двуетажно жилищно крило, киносалон, библиотека, пералня
2. Производствено-стопанска база:
• Шивашки и плетачен цех;
• Производствено хале, други производствени сгради
• Складови помещения.
3. Към ЗО "Рамануша";
• Жилищна част и хранителен блок;
• Селскостопански постройки;
4. Административна сграда;
5. Училище.
 

Структура и капацитет на затвора
• Корпус на затвора


 
  В корпуса са разположени двустранно на три етажа шест коридора за настаняване на лишените от свобода.
Към последния са пристроени две крила. В лявото са обособени още четири коридора. В дясното крило са ситуирани библиотека, киносалон, пералня и жилищно крило с два етажни коридора.
В корпуса на затвора има общо 142 жилищни помещения с различна квадратура. Общата жилищна площ възлиза 1 907 кв.м.
 
Посочената квадратура не включва коридори, клубове и сервизни помещения, чиято площ е 1 068 кв.м.
Капацитетът на корпуса на затвора при минимум 4 кв.м. на човек е 400 души.
Поправителен дом за непълнолетни девойки

Домът е разположен на един етаж и включва 9 жилищни помещения, клуб, кухненски бокс, санитарен възел с баня и умивалня.
Общата квадратура на жилищната площ е 139 кв.м.
Капацитетът на дома е 35 девойки.
 


Затворническо общежитие от открит тип "Сливен"

На 31 август 2002 г. общежитието е обособено в лявото крило на корпуса на затвора. Разположено е на един етаж и включва 9 жилищни помещения, клуб, кухненски бокс, сержизни помещения - баня, тоалетни и умивалня.
Общата квадратура на жилищната част е 139 кв.м.
Капацитетът на общежитието е до 35 лишени от свобода.
 

 
Затворническо общежитие от открит тип "Рамануша"

В едноетажна сграда са обособени 12 жилищни помещения с обща площ 217,3 кв.м. Капацитетът на общежитието е 54 лица. Посочената квадратрура не включва коридори, столова, сервизни помещения, гардероб, библиотека, клуб, складови помещения, чиято площ е 230 кв.м.
Общежитието е разположено върху 435 дка. земя, от която застроената площ е 2 дка.
  
 
      
Училище 

През 1971 в затвора, гр. Сливен е открито ВПУ "Аргира Жечкова". Училището е двуетажно и разполага с 12 учебни помещения, от които 7 на първия и 5 - на втория етаж. Същото има и помещения за извънкласна дейност: библиотека с библиотечен фонд с 4447 книги, административни помещения, учебна шивашка работилница 
         

 

На първия етаж от сградата на учлището се намират: 
 
 
  
 
 
 
  - параклис "св. Мария Магдалина", съграден и осветен през 1998 г. 

  
   
 
 
 
 
 
 
 

- клуб "Работа", финансиран и оборудван от Фонд Ноу-Хау при Британското посолство в Р България;
 

 
  
  
  
   
- физкултурен салон и сауна
 
 
 
 
 Медицински център и детска ясла

• Медицинско обслужване 
   

 

  Към медицинския център са обособени 4 консултативно-приемни кабинета, амбулатория, аптека, изолатор, стационар с 3 болнични легла за краткотрайно лечение, сервизно помещение.
 
Детска ясла

Детската ясла разполага с детска стая с 8 легла и кът за игра, кухня, детска баня, изолатор и сервизно помещение.


  
 


  
  
  
  
 


 
 Помещения за общо ползване

• Месечни свиждания
Обособени са две зали за свиждания, едната от които специализирана за свиждания на майки с малки деца.


Къщичка за удължени свиждания
Престой на открито

Зали за хранене


    Две зали за специализирана групова работа


Компютърен кабинет

 
 
 Оборудван по проект на програма ФАР през 2009 г.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Състав на лишените от свобода жени. 'Законови облекчения при изтърпяване на наказанието липшаване от свобода

Към затвора - Сливен са разкрити следните типове заведения:
• две затворнически общежития от открит тип;
• затворническо общежитие от закрит тил за нерецидивисти;
• затворническо общежитие за рецидивисти;
• поправителен дом за непълнолетни девойки. В затвора — Сливен се настаняват също:
• обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение "задържане под стража";
• мъже лишени от свобода за нуждите на обслужващата дейност.
В корпуса на затвора са обособени 12 отделения от коридорен тип. Лишените от свобода са разпределени в 8 отделения: 1 - приемно-диагностично; 2 - нерецидивисти: 2 - рецидивисти; 1 - обвиняеми и подсъдими; 1 - за настаняване в заключени помещения при заселен надзор и охрана; 1 - мъже лишени от свобода; 1 - отделение от открит тип. Изпълнението на наказанието лишаване от свобода се основава на ЗИНЗС и Правилника за неговото приложение. При лишени от свобода жени законодателно са уредени следните облекчения:
• режимът за жени е: лек, общ, строг и специален;

• бременните жени и кърмачките, на които е определен строг режим, със заповед се поставят на общ режим, докато трае това им състояние;
• лишените от свобода жени имат право на почивка в случай на бременност и раждане в размерите, установени за платения отпуск на работничките и служителките; времето на почивката им се зачита за работни дни;
• бременните жени и майките получават усилена дажба храна по специална таблица но време на бременносгга и 10 месеца след раждането;
• бременните жени и кърмачките са под системен медицински контрол;

• бременните жени след установяване на бременността от медицински специалист незабавно се трудоустрояват на подходяща работа и се настаняват в подходящо обзаведени и отговарящи на необходимите хигиенни изисквания помещения;
• бременните и кърмачките не могат да бъдат ангажирани в тежък физически и в нощен труд; не се разрешава полагането на извънреден труд от бременни;
• за бременните жени и кърмачките престоят на открито е не по-малко от 2 часа на ден, а през зимния сезон - не по-малко от един час;
• децата на лишените от свобода жени до навършване на една година могат да останат при майките си в детските ясли към затвора или поправителния дом;
• на основание чл. 447, т. 1 НПК съществува правна възможност наказанието лишаване от свобода да бъде прекъснато за отглеждане в домашни условия на роденото по време на изтърпяване на наказанието дете, докато същото навърши една година;
• болните и по-възрастните от 60 години жени се преглеждат задължително от лекар за определяне на работоспособността им; 

 • Библиотека
Книжният фонд включва 16 404бр. художествена, специализирана и справочна литература.


• Киносалон с 220 места
Работа в местата за лишаване от свобода

• Шивашки цех
Цехът е собственост на затвора и е специализиран в производството на работни и фирмени облекла.
Производствените и складови помещения са с квадратура 1332 м2, от която работните зони възлизат на 1 051 м2, а складовите - 281 м2.
Шивашката техника се състои от прави шевни машини - 121бр., оверлози — 21 бр. /3 и 5 конечни/, 9 бр. копчешиещи и 8 бр. илични машини, 2 бр. - боксер машини, 2 бр. ионт машини, верижни и покривни машини — съответно 3 и 2 бр., 2 бр. машини за тик-гак копчета, 2 бр. банциг, дискови и гатерни ножици - 7 и 5 бр. и
Социална дейност и възпитателна работа
Социалната дейност и възпитателната работа са основни средства за ресоциализация на лишените от свобода и са насочени към подпомагане личностната промяна на осъдените и изграждане на умения и способности за законосъобразен начин на живот в обществото.
Социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включват:
• диагностична и индивидуална корекционна дейност;
• програми за въздействие, за намаляване на рецидива и риска от значителни вреди;
• образование, обучение и квалификация на лишените от свобода;
• творчески, културни и спортни дейности и религиозна подкрепа.
С лишените от свобода се осъществява групова и индивидуална социална дейност и възпитателна работа.

Организация на охранителната и режимната дейност в затвора
 
Охранителната дейност в затвора е организирана съобразно принципите за организация на постовата и конвойна служба, наличната материална база и дейностите свързани с корекционните цели при изпълнението на наказанието лишаване от свобода.
Наличният охранителен  състав е организиран в дежурни оперативни части
Служителите от охранителния състав изпълняват гарантираните от закона нрава на задържаните и осъдените лица - реализират правата на свиждане, престой на открито, продължителност на съня, учебен процес, медицинско обслужване, трудов процес, цялостната подготовка и провеждане на всички дейности с лишените от свобода.
Новоназначените   надзиратели   преминават  курс  за първоначално
професионално обучение в специализирана школа в гр. Плевен.
В затвора ежегодно се провежда обучение на надзорно-охранителния състав по специална подготовка, с разнообразна тематика, като участието в провежданата обучителна програма се оценява персонално и е елемент от служебната атестация на конкретния служител.
 
 

 

 Началник на затвора:
 ВНД Йордан Данев
 

п.к. 8800, гр. Сливен, кв. "Индустриален"
тел. централа: +359 44 62 29 55, 56, факс:044/66 31 22
 е mail: zatvor.
slv@gdin.bg

 


Правна рамка    ©2015   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД