МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Нормативна основа

Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело"

ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
(Приет с ПМС № 106 от 13.05.2003 г.)
(Обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г.; доп., бр. 95 от 2005 г., бр. 80 от 12.09.2008 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работата на Държавно предприятие "Фонд затворно дело", наричано по-нататък "предприятието".

Чл. 2. (1) Предприятието е юридическо лице, създадено със Закона за изпълнение на наказанията, със седалище София и с териториални поделения в затворите и поправителните домове.
(2) Предприятието e правоприемник на дейността на фонд "Затворно дело".

Чл. 3. Предприятието има фирмено наименование "Държавно предприятие "Фонд затворно дело" и печат.

Чл. 4. (1) Предприятието не е търговско дружество. То осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, и има статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, като извършва и други стопански дейности, които подпомагат, съпътстват или допълват основния му предмет на дейност.
(2) (Доп., ДВ, бр. 80 от 2008 г.) Дейността на предприятието е насочена към повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода и подобряване на битовите и производствените условия в местата за лишаване от свобода.
(3) Основната цел на дейността по ал. 2 е превъзпитанието и поправянето на лишените от свобода, като ресоциализацията им е приоритетна пред изпълнението на икономическите и финансовите резултати.
(4) Набраните средства от предприятието се използват за финансиране на дейностите по чл. 64в от Закона за изпълнение на наказанията:
1. изграждане и подобряване на битовите и производствените условия и за оборудване с охранителни и технически съоръжения;
2. оборотен капитал с производствено предназначение;
3. подобряване на медицинското обслужване;
4. финансиране на изследователска и издателска дейност в областта на затворното дело;
5. подготовка и професионална квалификация на лишените от свобода и на служителите;
6. културна и спортна дейност;
7. стимулиране на лишени от свобода и служители;
8. стимулиране на граждани, оказали съдействие на местата за лишаване от свобода;
9. финансиране на рискови мероприятия, свързани с производствената дейност;
10. други разходи в областта на затворното дело.

Чл. 5. (1) Предприятието осъществява дейностите по чл. 4 чрез приходи от собствената си дейност и има пълна финансова самостоятелност.
(2) Средствата на предприятието се набират от:
1. приходите от стопанската дейност и от други дейности, осъществявани от местата за лишаване от свобода;
2. приходите от отдадени под наем сгради и съоръжения;
3. неполагащата се част от трудовото възнаграждение на лишените от свобода;
4. иззетите предмети и пари на основание чл. 87а от Закона за изпълнение на наказанията;
5. дарения от физически и юридически лица;
6. други приходоизточници.
(3) Приходите по Държавно предприятие "Фонд затворно дело", пряко свързани с подобряването на условията в местата за изтърпяване на наказания, се освобождават от данъчно облагане.
(4) Предприятието може да финансира дейността си и чрез кредити и разпределение на средства чрез участие в проекти, финансирани по линия на предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, при спазване разпоредбите на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.
(5) Предприятието организира и осъществява счетоводната си дейност съгласно Закона за счетоводството и подготвя счетоводна информация, както следва:
1. по периоди;
2. (изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) финансов отчет за цялостната дейност;
3. финансови отчети по териториални поделения;
4. източници на приходи;
5. направления на изразходване;
6. друга отчетност по решение на управителния съвет.
(6) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За осъществяване дейността на предприятието Министерският съвет предоставя за управление имоти - публична и частна държавна собственост, а министърът на правосъдието - движими вещи - държавна собственост.
(7) (Нова, ДВ, бр. 80 от 2008 г.) Държавно предприятие “Фонд затворно дело” може да се разпорежда с имоти по ал. 6 - частна държавна собственост, предоставени целево във връзка с построяване на места за лишаване от свобода, в случаите, когато то е възложител на обществена поръчка с обект - проектиране и изграждане (инженеринг) на места за лишаване от свобода. Разпореждането се извършва чрез прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот като насрещна престация (вместо плащане) по договора за обществена поръчка.
(8) (Нова, ДВ, бр. 80 от 2008 г.) Построяването на места за лишаване от свобода се извършва в имот, различен от имота, който ще се предостави като насрещна престация (вместо плащане) по договора за обществена поръчка.
(9) (Нова, ДВ, бр. 80 от 2008 г.) Оценката на недвижимия имот, правото на собственост върху който се прехвърля като насрещна престация, се извършва от независим оценител и не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота.
(10) (Нова, ДВ, бр. 80 от 2008 г.) Един от задължителните показатели за определяне на икономически най-изгодната оферта е предложената от участника стойност на паричното уравнение като разлика между стойността на проектирането и изграждането на мястото за лишаване от свобода и оценката на недвижимия имот, който ще се предостави като насрещна престация. Паричното уравнение се извършва, като разликата се превежда от изпълнителя по разплащателната сметка на възложителя - Държавно предприятие “Фонд затворно дело”.

Чл. 6. (1) Държавата не отговаря за задълженията на предприятието.
(2) Предприятието отговаря за своите задължения при изпълнение на основния си предмет на дейност с имуществото си.

Чл. 7. (1) Предприятието открива разплащателни сметки, по които се набират и разходват средствата от дейностите по чл. 5.
(2) Предприятието формира финансов резултат от извършваната дейност.

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I
Органи на управление

Чл. 8. Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на правосъдието;
2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.

Раздел II
Министър на правосъдието

Чл. 9. Министърът на правосъдието:
1. (нова, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) упражнява правото на собственост на държавата в държавното предприятие;
2. (предишна т. 1, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор, сключва и прекратява договорите за управление с тях и определя възнагражденията им;
3. (предишна т. 2, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) пряко или чрез определено от него лице контролира дейността на предприятието, на управителния съвет и на изпълнителния директор;
4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) определя броя и седалищата на поделенията;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи;
6. (предишна т. 5, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) приема годишния финансов отчет;
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) разрешава участието на предприятието в търговски и граждански дружества;
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) утвърждава годишната програма за развитие на предприятието;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) утвърждава вътрешни правила за дейността на предприятието и организира финансово-счетоводното и правното обслужване на предприятието;
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) утвърждава Инструкция за материалното стимулиране на служителите на предприятието, в териториалните поделения и на лишените от свобода при осъществяване на дейност за предприятието.

Раздел III
Управителен съвет

Чл. 10. (1) Управителният съвет се състои от председател, заместник-председател и трима членове, назначени от министъра на правосъдието.
(2) Председател на управителния съвет по право е главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" без право на възнаграждение в предприятието.
(3) Заместник-председателят и членовете на управителния съвет могат да са в трудови правоотношения с предприятието.
(4) Член на управителния съвет може да бъде лице:
1. български гражданин;
2. с висше образование;
3. което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. което не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия на друг член на управителния съвет.

Чл. 11. Членовете на управителния съвет имат равни права и задължения и носят отговорност за вредите, които са причинили виновно на предприятието.

Чл. 12. (1) Мандатът на заместник-председателя и на членовете на управителния съвет е 3 години.
(2) Мандатът може да бъде прекратен предсрочно:
1. по собствена молба;
2. при осъждане на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
3. при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията за повече от 90 дни;
4. при смърт или поставяне под запрещение;
5. при съществено нарушаване или неизпълнение на задълженията;
6. (нова, ДВ, бр. 95 от 2005 г.) по инициатива на органа по назначаването с едномесечно предизвестие.

Чл. 13. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от председателя по искане на изпълнителния директор или най-малко на трима от членовете му.
(2) Заседанието на управителния съвет е закрито. То е редовно, ако на него присъстват най-малко четирима от неговите членове.
(3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 14. Управителният съвет:
1. определя основните насоки и осъществява общо ръководство и контрол на дейността на предприятието;
2. приема правила за работа на управителния съвет;
3. обсъжда и приема мерки, практически подходи и дейности за изпълнение на стопанската политика и развитие на предприятието;
4. приема вътрешни правила за организация на работната заплата;
5. предлага за приемане годишния финансов отчет на предприятието от министъра на правосъдието;
6. приема и предлага на министъра на правосъдието организационната структура на предприятието;
7. приема щатното разписание на длъжностите на предприятието;
8. предлага на министъра на правосъдието вземане на решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи;
9. предлага на министъра на правосъдието разрешаване участието на предприятието в търговски и в граждански дружества;
10. взема решения за участие на предприятието в икономически сдружения във връзка с провеждането на търгове;
11. предлага на министъра на правосъдието предприемане на действия по реда на чл. 6 от Закона за държавната собственост;
12. упражнява правата по притежаваните от предприятието дялове или акции в търговски дружества;
13. взема решения за ползване на кредити и учредяване на ипотеки и залози, за придобиване на дълготрайни материални активи, както и за участие в проекти, които да бъдат финансирани по линия на предприсъединителните инструменти на Европейския съюз;
14. изпълнява други функции, свързани с управлението на предприятието, в съответствие с действащите нормативни актове;
15. обсъжда разчети и прогнози, свързани с дейността на производствените звена в затворите, за набиране на собствени приходи и за разходване на средствата;
16. обсъжда и приема проекти за развитие на производствената, финансовата и маркетинговата стратегия на предприятието и формирането на оборотен капитал;
17. извършва анализи на състоянието на производствените звена в затворите и прогнозира тенденциите в развитието им и изпълнението на стопанските задачи.

Чл. 15. Председателят на управителния съвет, а в негово отсъствие - заместник-председателят, организира и ръководи заседанията на управителния съвет.

Чл. 16. Председателят на управителния съвет осъществява взаимоотношенията на предприятието със структурите и дейностите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието и отговаря за изпълнението на задълженията на щатните служители в дирекцията, свързани с дейността на предприятието.

Раздел IV
Изпълнителен директор

Чл. 17. (1) Предприятието се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор на предприятието се назначава от министъра на правосъдието за срок 3 години без ограничение на броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност, и сключва с него договор за управление на предприятието.

Чл. 18. (1) Изпълнителният директор:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на предприятието;
2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в предприятието;
3. представлява предприятието пред съдилищата, пред държавните органи и пред други лица в страната и в чужбина;
4. отчита се за своята дейност пред управителния съвет;
5. сключва договори, свързани с дейността на предприятието;
6. (доп., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) утвърждава длъжностните характеристики и щатното разписание след приемането му от управителния съвет;
7. командирова със заповед служителите и работниците от предприятието в страната и в чужбина;
8. представя на министъра на правосъдието ежегоден доклад за дейността и състоянието на предприятието;
9. осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на предприятието;
10. организира, разпределя и координира изпълнението на общите задачи между членовете на управителния съвет;
11. организира обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите и работниците в предприятието;
12. организира, ръководи и контролира и другите дейности, които подпомагат, съпътстват и/или допълват основния предмет на дейност на предприятието, както и социалната политика на предприятието;
13. организира разработването на вътрешните нормативни актове за дейността на предприятието съгласно действащото законодателство;
14. сключва договори за кредити, ипотеки и залози след решение на управителния съвет;
15. награждава и налага дисциплинарни наказания на служителите и работниците от предприятието;
16. предлага на управителния съвет решения за промени в структурата и състава на предприятието в зависимост от конкретните пазарни условия и промяната на публичните му задачи;
17. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове.
(2) Изпълнителният директор може да делегира някои от правомощията си по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 и 7 на други лица от предприятието по решение на управителния съвет и по разпореждане на министъра на правосъдието.
(3) В своята управленска дейност изпълнителният директор се подпомага от администрация.
(4) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) При отсъствие на изпълнителния директор той се замества от лице, определено от него за всеки конкретен случай с писмена заповед, в която се посочва и обемът на правомощията за времето на заместване.

Глава трета
ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 19. Дейността на предприятието се осъществява в съответствие с изискванията на чл. 64а от Закона за изпълнение на наказанията, на правилника, както и на принципите на Търговския закон и гражданското право.

Чл. 20. За изпълнение на отделни задачи и дейности предприятието се подпомага от щатни експерти на Министерството на правосъдието по разпореждане на министъра на правосъдието и може да привлича нещатни сътрудници.

Чл. 21. (1) Предприятието може да бъде изпълнител по договори за обществени поръчки. То може да изпълнява и да възлага обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната, които са предмет на държавна тайна, или ако за тяхното изпълнение има изисквания за специални мерки за сигурност, както и при преодоляване на последици от кризи при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
(2) Предприятието възлага обществени поръчки в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.
(3) Предприятието осъществява дейностите, свързани с упражняване на правото на труд от лишените от свобода, при спазване на изискванията на Закона за изпълнение на наказанията и трудовото законодателство.

Чл. 21а. (Нов, ДВ, бр. 80 от 2008 г.)
(1) Възлагането на обществена поръчка за проектиране и изграждане (инженеринг) на места за лишаване от свобода срещу прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, се извършва след предварително писмено разрешение на министъра на правосъдието.
(2) Договорът за обществена поръчка се сключва при отлагателно условие по чл. 25 от Закона за задълженията и договорите за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот. Правото на собственост върху недвижимия имот - насрещна престация по договора за обществена поръчка, се прехвърля след издаване на разрешение за ползване на изграденото място за лишаване от свобода.
(3) Договорът за обществена поръчка в частта относно прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот има силата на предварителен договор по чл. 19 от Закона за задълженията и договорите.

Чл. 21б. (Нов, ДВ, бр. 80 от 2008 г.)
(1) След одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж възложителят сключва договор за прехвърляне на имот - частна държавна собственост, като насрещна престация по договор за обществена поръчка срещу проектиране и изграждане (инженеринг) на място за лишаване от свобода.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва в писмена форма при отлагателно условие по чл. 25 от Закона за задълженията и договорите за прехвърляне правото на собственост върху недвижимия имот и се вписва по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Правото на собственост върху недвижимия имот - насрещна престация по договора за обществена поръчка, се прехвърля след издаване на разрешение за ползване на изграденото място за лишаване от свобода.

Чл. 21в. (Нов, ДВ, бр. 80 от 2008 г.)
(1) Договорът за обществена поръчка по чл. 21а и договорът по чл. 21б съдържат и клаузи за отделните етапи на строителството, сроковете за тяхното изпълнение и неустойки в случаите на забава на изпълнението, степен на довършеност на сградите и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обектите.
(2) В договора се включва и клауза за развалянето му от възложителя при съществено просрочване изпълнението на отделни етапи от строителството и на обекта като цяло.

Чл. 21г. (Нов, ДВ, бр. 80 от 2008 г.) Държавата удостоверява правото на собственост върху изграденото място за лишаване от свобода с акт за държавна собственост. Имотът се обявява за публична държавна собственост с решение на Министерския съвет и се предоставя безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието.

Глава четвърта
СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Раздел I
Общи положения

Чл. 22. Структурата на държавното предприятие е:
1. главно управление;
2. териториални поделения в затворите и поправителните домове.

Раздел II
Главно управление

Чл. 23. Главното управление на Държавното предприятие "Фонд затворно дело" осъществява общото стопанско, организационно и административно управление чрез своите органи и администрацията.

Чл. 24. (1) Оганизационното и административното обслужване на предприятието се осъществява от администрация към изпълнителния директор, която:
1. организира, планира и осъществява подбора и квалификацията на служителите и работниците в предприятието;
2. систематизира и съхранява в съответствие с действащата нормативна уредба документите на кандидатите, на служителите и работниците, отнасящи се до трудовата и служебната им дейност; поддържа кадровата информационна система и картотеката с личните и кадровите дела на служителите и работниците в предприятието;
3. осъществява дейността, свързана с професионалната подготовка на служителите и работниците;
4. изготвя становища по направени предложения за промени в структурата и структурните звена на предприятието;
5. подготвя и оформя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения, заповедите за награждаване и налагане на дисциплинарни наказания и други подобни в съответствие с действащото законодателство;
6. разработва щатното разписание и длъжностните характеристики в предприятието;
7. разработва вътрешните правила за работната заплата в предприятието;
8. организира и извършва снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
9. организира управлението, стопанисването, поддържането и опазването на имуществото на предприятието, техническото обслужване и ремонта на сградния фонд;
10. организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията;
11. организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на задачите, възложени на изпълнителния директор;
12. подпомага изпълнителния директор на предприятието при осъществяването на неговите правомощия във финансово-счетоводната и икономическата дейност;
13. извършва и други дейности, възложени й от изпълнителния директор.
(2) Администрацията по ал. 1 се отчита за своята дейност пред изпълнителния директор и управителния съвет на предприятието.
(3) Щатният състав, длъжностите и възнагражденията на администрацията се определят от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор.

Чл. 25. (1) Финансово-счетоводната дейност на главното управление на предприятието включва:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) организиране, ръководене и контролиране на финансово-счетоводната дейност на Главното управление;
2. (изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) разработване на методологията и унифицирането на счетоводната отчетност на териториалните поделения на Държавно предприятие “Фонд затворно дело”;
3. (отм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.);
4. изготвяне и представяне на министъра на правосъдието на годишни финансови отчети на предприятието;
5. (доп., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) съхраняване и ползване на счетоводния архив по реда на Закона за счетоводството;
6. организиране и извършване в установения срок на годишните инвентаризации и завеждането на материалните активи на предприятието;
7. регистриране и отчитане на постъпилите парични средства от продажбите на недвижимите имоти и движимите вещи - частна държавна собственост;
8. (доп., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) изготвяне на месечните ведомости за заплати на служителите и работниците на Главното управление;
9. (нова, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) изготвяне на месечни справки-декларации на предприятието по Закона за данък върху добавената стойност;
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) извършване на данъчна регистрация на предприятието и разчитане с дължимите данъци, социалноосигурителни вноски, такси и други държавни вземания;
11. (предишна т. 10, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) други дейности, възложени му от органите на управление на предприятието, както и дейности по изпълнение на финансовото законодателство.
(2) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Непосредственият контрол по изпълнение на задълженията по ал. 1 се осъществява от изпълнителния директор.

Чл. 26. (1) Правното обслужване на предприятието включва:
1. оказване правна помощ на ръководството и поделенията с оглед законосъобразното изпълнение на техните функции;
2. осигуряване на процесуалното представителство по дела, по които предприятието и поделенията му са страни;
3. разработване проекти на договори и становища по тях, включително изготвени от поделенията, в това число актове по Кодекса на труда;
4. участие в разработването на вътрешни нормативни актове, свързани с дейността на предприятието, както и на актове, възложени за разработване на предприятието;
5. предприемане на необходимите правни действия за събиране вземанията на предприятието;
6. изпълнение и на други функции и дейности, възложени от изпълнителния директор и от управителния съвет на предприятието.
(2) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Непосредственият контрол по изпълнението на задълженията по ал. 1 се осъществява от изпълнителния директор.

Раздел III
Териториални поделения

Чл. 27. (1) Териториални поделения на предприятието са затворите и поправителните домове, определени от министъра на правосъдието при условията на Закона за изпълнение на наказанията.
(2) Териториалните поделения на предприятието се ръководят и представляват от ръководител, който е началник на съответния затвор или поправителен дом.

Чл. 28. Териториалните поделения:
1. водят самостоятелно счетоводство;
2. откриват разплащателна сметка в банка;
3. разчитат се пряко или по ред, определен от главното управление на предприятието, с републиканския бюджет и с бюджета на Националния осигурителен институт;
4. имат печат на предприятието;
5. сключват договори след упълномощаване от изпълнителния директор;
6. (изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) задължително отчисляват и превеждат по сметката на Главното управление определените от управителния съвет финансови средства за издръжка на дейността;
7. осъществяват дейността на предприятието в района на съответното поделение.

Чл. 29. Организационно-административното, стопанското и финансово-счетоводното обслужване на териториалните поделения се осъществяват от съответните структури на затворите и поправителните домове, утвърдени от министъра на правосъдието, под непосредствения контрол на съответния ръководител, който е и началник на затвора или на поправителния дом.

Чл. 30. (1) Ръководителят на териториалното поделение:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на поделението;
2. представлява поделението пред местните и държавните органи и пред трети лица в страната след упълномощаване от изпълнителния директор;
3. сключва договори, свързани с дейността на поделението, след упълномощаване от изпълнителния директор на предприятието;
4. осъществява взаимодействие с компетентните регионални и местни органи за изпълнението на основните задачи, възложени на поделението;
5. извършва разпореждане с движими вещи на поделението в съответствие с действащото законодателство след разрешение от изпълнителния директор на предприятието;
6. изпълнява и други функции, възложени му със заповед на изпълнителния директор на предприятието, съгласувано с главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
(2) При отсъствие на ръководителя на поделението той се замества от заместник-ръководител или служител, определен от него с писмена заповед след съгласуване с изпълнителния директор, в която се посочва и обемът на правомощията по време на отсъствието му.
(3) С решение на управителния съвет може да се разреши на изпълнителния директор назначаването на стопански мениджъри на предприятието в териториалните поделения за по-ефективно изпълнение на дейностите.

Чл. 31. (1) Поделенията организират:
1. маркетинга, оферирането, договарянето, контрола и оперативното ръководство на производствената дейност;
2. материално-техническото снабдяване;
3. механизацията и производствените бази;
4. счетоводно-икономическата дейност;
5. административното обслужване;
6. управлението на държавната собственост;
7. човешките ресурси;
8. изпълнението на публичните задачи.
(2) Функционалните задължения на поделенията и ръководителите на звената се утвърждават от изпълнителния директор.
(3) Непосредственият контрол по изпълнението на задълженията по ал. 2 се осъществява от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 32. (1) В изпълнение на функциите и поставените задачи структурните звена на предприятието изготвят планове, програми, становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, прогнози, оферти, инструкции, проекти на решения и отговори по конкретни въпроси.
(2) Изпълнителният директор на предприятието и ръководителите на поделенията в кръга на своите правомощия издават инструкции и заповеди.

Чл. 33. (1) Изпълнителният директор, ръководителите на поделенията и началниците на обслужващите звена ръководят, организират и контролират изпълнението на задачите в съответствие с определените в правилника функции, като се отчитат и носят отговорност за дейността си.
(2) Лицата, работещи по трудови правоотношения в предприятието, изпълняват възложените им задачи и носят отговорност пред прекия си ръководител за изпълнението на работата в съответствие с длъжностната си характеристика.

Чл. 34. (1) Документите, изпратени до държавното предприятие от държавни и местни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в деловодството във входящ регистър, като се отбелязват датата и часът на получаването им.
(2) При получаване на документи се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 35. (1) Служебната кореспонденция подлежи на насочване според адреса или съдържанието й.
(2) Изпълнителният директор и ръководителите на поделения разпределят служебните преписки с резолюция до съответните ръководители на управленски звена. Резолюцията съдържа указания със срок за изпълнение, дата и подпис.
(3) Разпределянето на служебните преписки за работа се извършва веднага след постъпването им в деловодството.

Чл. 36. Достъпът до административните сгради на държавното предприятие на външни лица се разрешава по ред, установен от председателя на управителния съвeт и съобразен с правилника за вътрешния трудов ред.

Чл. 37. Правилникът за вътрешния трудов ред в предприятието се утвърждава от управителния съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Отм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.).

§ 2. Предприятието е правоприемник на активите, пасивите и другите права и задължения на фонд "Затворно дело" съгласно чл. 64а от Закона за изпълнение на наказанията.

§ 3. (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) Предприятието е правоприемник на правата и задълженията по всички сключени договори, свързани с осъществяването на стопанската дейност на местата за лишаване от свобода.

§ 4. В срок до един месец от влизането в сила на правилника изпълнителният директор организира изготвянето на приключителен баланс на дейността на фонд "Затворно дело" и встъпителен баланс на правоприемника му Държавно предприятие "Фонд затворно дело".

§ 5. Правилникът се приема на основание чл. 64а, ал. 5 от Закона за изпълнение на наказанията.

§ 6. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на правосъдието.

Правна рамка    ©2015   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД