МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Главна дирекция 'Изпълнение на наказанията'
 

Skip Navigation LinksНачало > Конкурси > Израстване в кариера

ПРАВИЛА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА” КЪМ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАПОВЕД №ЛС-04-1637/11.10.2013 Г.)

I. Общи положения

1. С тези правила се определят условията и редът за преминаване на държавната служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ и Главна дирекция „Охрана” /ГДО/ към министъра на правосъдието чрез:
а/ израстване в категория;
б/ израстване в степените на категории Г и Е;
в/ заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория;
г/ назначаване на друга длъжност в рамките на притежаваната категория или на длъжност от по-ниска категория по искане на държавния служител;
д/ назначаване в по-висока степен на длъжност или в по-високо ниво на длъжност;
е/ временно назначаване на длъжност;
ж/ преместване на длъжност.
2. Професионалното развитие на държавните служители в ГДИН и ГДО се основава на основните принципи на управление на държавната служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана”, съгласно Закона за МВР.
3. Секторите "Организация и управление на човешките ресурси" /ОУЧР/ в ГДИН и "Човешки ресурси" /ЧР/ в ГДО, организират конкурсите за:
а/ израстване в категории Б, В и Г;
б/ заемане на длъжности в рамките на категория Б, В, Г и по-ниска.
в/ израстване в категория Д.
3.1. Сектор ОУЧР и аналогичните структури в затворите към ГДИН и сектор ЧР към ГДО обезпечават административно-технически подготовката и провеждането на конкурсите.
4. Когато за дадена длъжност се изисква ниво на достъп до класифицирана информация, което служителят не притежава, същият се допуска до участие в конкурса.
4.1. Проучването по Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ се провежда само за класираните кандидати.
4.2. Присъждането на категория на служителя или назначаването му на длъжност се извършва след издаване на разрешение за съответното ниво на достъп до класифицирана информация.
4.3. Ако на служителя не бъде разрешено съответното ниво на достъп до класифицирана информация, не му се присъжда категория и не се назначава на длъжността.

 

II. Израстване в категория

5. Професионалната кариера на държавния служител се основава на последователно израстване в следващата категория чрез конкурс и преминаване на съответна професионална подготовка.
6. Израстване в следваща по-висока категория се допуска след прослужване на определен минимален срок в предходната категория, както следва:
а/ за израстване в категория Д - прослужени най – малко 3 години в категория Е;
б/ за израстване в категория Г - прослужени най – малко 3 години в категория Д;
в/ за израстване в категория В - прослужени най – малко 4 години в категория Г или прослужени най – малко 3 години в категория Г - за служители, израснали от категория Д;
г/ за израстване в категория Б - прослужени най – малко 3 години в категория В.
6.1 За израстване в категория Г могат да кандидатстват служители от категория Д, притежаващи изискващата се за заемане на длъжността минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование.
7. За израстване в категория А конкурс не се провежда.
7.1. Министърът на правосъдието може да присъжда категория А на държавни служители, притежаващи категория Б.
8. Конкурси за израстване в категории Б, В, Г и Д и заемане на вакантни длъжности от съответната категория се организират и провеждат по предложение на главните директори на ГДИН и ГДО.
8.1. Предложението се изпраща до министъра на правосъдието или до оправомощено от него лице.
8.2. В предложението се включват вакантни длъжности от ниските йерархични нива на съответната категория, както и длъжности, останали незаети след провеждане на конкурс за заемане на вакантни длъжности в рамките на съответната категория.
9. Конкурсите за израстване в категория се организират и провеждат поотделно за:
а/ длъжности, за които се изисква професионална подготовка;
б/ длъжности, за които не се изисква професионална подготовка.
9.1. При организиране и провеждане на конкурси по т. 9, б. „б” длъжностите, включени в даден конкурс, се групират по начин, позволяващ проверка на професионалните знания на служителите в дадена област.
10. Заповедта за обявяване на конкурс за израстване в категории Б, В, Г и Д се издава от министъра на правосъдието или оправомощено от него лице.
10.1.  В заповедта по т. 10 се определят:
а/ категорията, броят и наименованията на вакантните длъжности и разпределението им по териториалните служби/звена и населени места;
б/ общи и специфични изисквания за участие в конкурса и за заемане на длъжностите, както и основно месечно възнаграждение;
в/ необходими документи за кандидатстване, място и краен срок за подаването им;
г/ начин за провеждане на конкурса, тематика, начин за оценяване и елиминаторен праг при проверка на професионалните знания на служителите;
д/ срок за провеждане на конкурса;
е/ председател, заместник-председател, членове на конкурсната комисия и технически секретар(и).
10.2. В конкурсната комисия се включват представители на структурата, за която е обявен конкурсът, при задължително участие на служител с юридическо образование и на представител на сектор „ОУЧР” в ГДИН и сектор „ЧР” в ГДО, или на аналогичните им звена. При провеждане на структурирано интервю в състава на конкурсната комисия се включва и психолог.
10.3. За председател и заместник-председател на конкурсната комисия се определят служители, които притежават категория, равна или по-висока от категорията, за която се провежда конкурсът.
11. Държавните служители подават заявление за участие в конкурса за израстване в категория и заемане на длъжност, като прилагат изискващите се документи.
11.1. Служителите подреждат по предпочитание длъжностите, за които кандидатстват.
11.2. Заявлението за участие в конкурса се регистрира в деловодството на структурното звено по месторабота и се изпраща по служебен ред в сектор „ОУЧР” в ГДИН, сектор „ЧР” в ГДО или аналогичните им звена.
11.3. Секторите „ОУЧР” в ГДИН, „ЧР” в ГДО или аналогичните им звена своевременно предоставят на конкурсната комисия документите на всички служители, подали заявление за участие.
11.4. След подаване на заявлението за участие в конкурса служителите нямат право да променят посочените от тях длъжности или подреждането им по предпочитания.
12. Не се допускат до участие в конкурс за израстване в категория държавни служители:
а/ за които е влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР и срокът на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата за подаване на заявленията за участие;
б/ срещу които е образувано дисциплинарно производство по реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР към крайната дата за подаване на заявленията за участие;
в/ временно отстранените от длъжност.
13. Конкурсната комисия:
а/ проверява подадените документи;
б/ допуска до участие в конкурса служителите, които са представили в срок необходимите документи, отговарят на условията за участие в конкурса и на общите и специфичните изисквания за длъжностите, за които кандидатстват;
в/ провежда конкурсната процедура;
г/ класира кандидатите.
13.1. При необходимост от запазване в тайна самоличността на служителите или на данни, съставляващи класифицирана информация:
а/ не се обявяват данни за служителите и за разпределението на незаетите длъжности по териториалните служби/звена и населени места при публикуване на заповедта;
б/ служителите се информират лично за тези данни от сектор ОУЧР в ГДИН и сектор ЧР в ГДО или аналогичните им звена;
в/ решенията по т. 13, б. „б” и б. „г” се обявяват лично на кандидатите.
13.2. Участието на държавните служители в конкурса се прекратява с решение на конкурсната комисия при влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР, при образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР, при временно отстраняване от длъжност, както и при прекратяване на служебното правоотношение.
14. Заседанията на конкурсната комисия се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя, и се провеждат в присъствието на най-малко 2/3 от състава на комисията.
14.1. Решенията на комисията се вземат с гласовете на повече от 1/2 от присъстващите. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя на комисията, а в негово отсъствие - на заместник-председателя на комисията.
14.2. За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията.
14.3. Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията нямат право да разгласяват класифицирана информация, свързана с организирането и провеждането на конкурса и данни за участниците в конкурса по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.
14.4. Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са длъжни писмено да уведомят органа, обявил конкурса, ако някой от допуснатите до участие кандидати е свързано с тях лице по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/. В този случай органът, обявил конкурса, издава заповед за замяна на членовете на комисията, които са свързани лица с някой от допуснатите до участие кандидати.
15. Заповедта за обявяване на конкурса, списъците с допуснатите и недопуснатите до участие кандидати и класирането се публикуват в електронната страница на ГДИН и Министерството на правосъдието за ГДО, и се поставят на общодостъпни места в службите, звената и главните дирекции. За недопуснатите кандидати се посочва причината за недопускането им.
16. Конкурс за израстване в категория се провежда чрез проверка на професионалните знания на служителите по един или повече от следните начини:
а/ изпит;
б/ тест на професионална тематика;
в/ решаване на казуси;
г/ писмена разработка;
д/ структурирано интервю.
17. Тестовете и казусите за проверка на професионалните знания, както и методологията за провеждането и оценяването им се разработват от ГДИН и ГДО.
17.1. Структурираното интервю със служителите се провежда в съответствие с Методиката за провеждане и оценка на структурирано интервю - приложение № 1.
18. Конкурсната комисия определя най-малко три различни варианта за провеждане на конкурса съобразно определения в заповедта начин.
18.1. Един от кандидатите чрез жребий изтегля варианта, по който ще се проведе конкурсът, непосредствено преди началото му.
18.2. Конкурсът се провежда с всички служители в един и същи ден и час по изтегления вариант.
19. По искане на служителите служебните ръководители разрешават платен отпуск по чл. 212, ал. 1, т. 1 - 3 ЗМВР или неплатен отпуск по чл. 213, ал. 1 ЗМВР за дните на провеждане на конкурса.
20. Служителите са длъжни да се явят на определените места за провеждане на конкурса най-късно 15 минути преди обявеното начало.
20.1. При явяването си служителите се легитимират със служебната си карта и се подписват в присъствен списък. Служител, който се яви след започване на конкурса, не се допуска до участие.
20.2. При опит за преписване по време на проверката на професионалните знания, както и при нарушаване на реда по време на провеждане на конкурса, служителят се отстранява и се прекратява участието му в конкурсната процедура. Горното обстоятелство се удостоверява с констативен протокол, изготвен от конкурсната комисия и подписан от членовете й, които присъстват.
21. Всеки служител изписва на предоставена бланка трите си имена, единния граждански номер, длъжността и структурното звено, в което работи, и я запечатва в малък непрозрачен плик.
21.1. Писмената работа се запечатва собственоръчно от служителя в голям плик, в който поставя запечатания малък плик и го предава на представител на комисията срещу подпис.
22. В присъствието на членове на комисията големите пликове се разпечатват и се изписва еднакъв номер на малкия плик и на писмената работа. До приключване на оценяването на писмените работи малките пликове се съхраняват от конкурсната комисия неразпечатани.
22.1. След приключване на оценяването конкурсната комисия проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.
23. Писмените работи се оценяват от конкурсната комисия.
23.1. При необходимост оценяването на писмените работи може да се извърши и от други специалисти в съответната област, което се определя със заповедта за обявяване на конкурса.
23.2. Оценяването се извършва в цели числа по петстепенна скала с най-ниска оценка 2 /две/ и най-висока 6 /шест/, като се прилагат единни критерии и методология за оценка, както следва:
а/ с оценка 6 /шест/ се оценява писмена работа, в която задълбочено и подробно е изложен материалът по съответната тема;
б/ с оценка 5 /пет/ се оценява писмена работа, в която задълбочено, но непълно е изложен материалът по съответната тема;
в/ с оценка 4 /четири/ се оценява писмена работа, в която е изложено основното съдържание на темата, но са допуснати несъществени грешки;
г/ с оценка 3 /три/ се оценява писмена работа, в която са изложени посредствени и непълни знания по темата;
д/ с оценка 2 /две/ се оценява писмена работа, в която невярно, неточно или непълно е изложен материалът по съответната тема.
23.3. Писмените работи с изключение на тестовете се проверяват най-малко от двама проверяващи, които независимо един от друг оценяват работата на служителя. Окончателната оценка на всеки кандидат се определя като средноаритметична стойност от оценките на проверяващите.
23.4. При разлика в оценките на проверяващите, по-голяма от единица, комисията проверява писмената работа и определя окончателна оценка.
23.5. Резултатите от теста на професионална тематика се преобразуват в оценка в цяло число по петстепенна скала с най-ниска оценка 2 /две/ и най-висока 6 /шест/ по начин, указан в заповедта за обявяване на конкурса.
23.6. При провеждане на структурирано интервю показаните резултати се оценяват по единни критерии и методология за оценка, като на оценката се придава количествено измерима стойност.
23.7. Кандидати, получили оценка на професионалните си знания, по-ниска от определения в заповедта елиминаторен праг, или непреминали елиминаторния праг на структурираното интервю, определен в методиката, отпадат от по-нататъшно участие в конкурса.
24. Крайната оценка на всеки участник се формира като сбор от оценките му в конкурса.
24.1. Оценките по т. 24 важат само за конкретния конкурс.
25. На базата на показаните резултати комисията извършва класиране на кандидатите съобразно посочените в заявленията им длъжности.
25.1. При равни крайни оценки предимство има служителят с по-голям стаж в ГДИН и ГДО. Ако и в този случай е налице равенство, предимство има служителят, който работи в структурното звено, в рамките на което е длъжността.
26. Служителите могат да обжалват допускането до участие и класирането в конкурс в срока и по реда, определени в чл. 189, ал. 3 ЗМВР.
26.1. Жалбата по т. 26 се подава до министъра на правосъдието чрез конкурсната комисия.
26.2. Седемдневният срок за подаване на жалбата тече от деня, следващ датата на обявяване на списъците за допускане до участие или за класирането в електронната страница на ГДИН и Министерството на правосъдието за ГДО, или личното уведомяване на служителя в случаите по т. 13.1.
26.3. Конкурсната комисия, изготвя становище по жалбата до министъра на правосъдието.
27. След изтичане на срока за обжалване и произнасяне по жалбите от министъра на правосъдието комисията изготвя окончателно класиране.
27.1. Спечелилите конкурса преминават съответна професионална подготовка.
27.2. На служителите, преминали професионална подготовка за съответната категория, министърът на правосъдието присъжда новата категория и се назначават на длъжности от органа по назначаване.
27.3. Участието на държавните служители в процедурата по израстване в категория се прекратява при: незавършване на съответната професионална подготовка; влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР; образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР; временно отстраняване от длъжност, както и при прекратяване на служебното правоотношение.
27.4. Държавните служители в Главна дирекция „Охрана”, спечелили конкурс за израстване в категория Г, които са придобили необходимото професионално образование в Академията на МВР, не преминават съответната професионална подготовка.
III. Израстване в степените на категории Г и Е
28. Категориите Г и Е имат по три степени, които се обозначават с римски цифри във възходящ ред, както следва: III степен, II степен, I степен.
28.1. Израстването в степените на категориите по т. 28 се извършва последователно, като степените отразяват професионалния опит на служителите, придобит при изпълнение на длъжности в съответната категория.
28.2. При първоначално присъждане на категориите по т. 28 на служителите се присъжда III степен на съответната категория.
29. На държавните служители, прослужили 3 години в по-ниската степен на категории Г и Е, се присъжда по-високата степен на съответната категория.
29.1. По-високата степен на категория не се присъжда на държавни служители:
а/ за които е влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР и срокът на действие на наказанието не е изтекъл;
б/ срещу които е образувано дисциплинарно производство по реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР;
в/ временно отстранените от длъжност.
29.2. След отпадане на обстоятелствата по т. 29.1 на държавните служители се присъжда по-високата степен на съответната категория.
29.3. За постигнати високи резултати в служебната дейност на държавните служители може предсрочно да бъде присъдена по-висока степен на категория не по-рано от изтичане на половината от срока по т. 29.
29.4. Предсрочно присъждане на по-висока степен на категория по реда на  т. 29.3 се допуска веднъж в рамките на съответната категория.
29.5. Присъждането на по-висока степен на притежаваната категория не е свързано с назначаване на друга длъжност.
 30. Степените на категории Г и Е се присъждат по предложение на съответния ръководител от:
а/ министъра на правосъдието - за степените на категории Г и Е, при първоначално присъждане на категория;
б/ главните директори на ГДИН и ГДО - за степените на категории Г и Е, извън случаите на първоначално присъждане на категория.
IV. Заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория
31. Заемането на по-висока длъжност в рамките на притежаваната категория се предхожда от конкурс.
31.1. Видовете конкурси по т. 31 са:
а/ конкурс за длъжности с общ профил;
б/ конкурс за специфични длъжности;
в/ конкурс за длъжности с особена отговорност.
32. Конкурс за длъжности с общ профил се провежда за назначаване на длъжности, за изпълнението на които се изискват професионални знания и умения, придобити по време на първоначалното професионално обучение.
33. Конкурс за специфични длъжности се провежда за назначаване на длъжности, изискващи специализирана подготовка или професионални умения и опит в конкретни области.
34. Конкурс за длъжности с особена отговорност се провежда за назначаване на длъжности, определени от министъра на правосъдието с щатовете на ГДИН и този на ГДО, съобразно ръководните функции или специалния характер на длъжностните задължения.
35. Конкурсът за заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория се обявява със заповед на министъра на правосъдието или оправомощено от него лице.
35.1. Секторите „ОУЧР” в ГДИН и „ЧР” в ГДО, подпомагат главните директори на ГДИН и ГДО при анализа на потребностите от обявяване на конкурси.
36. В заповедта за обявяване на конкурса се определят:
а/ категорията, броят и наименованията на вакантните длъжности, разпределението им по териториални служби/звена и населени места;
б/ общи и специфични изисквания за участие в конкурса и за заемане на длъжностите, както и основно месечно възнаграждение;
в/ условия за участие в конкурса;
г/ необходими документи за кандидатстване, място и краен срок за подаването им;
д/ начин за провеждане на конкурса;
е/ дата, към която ще се отчитат фактите, свързани с оценката по точковата система - при конкурс за заемане на длъжности с общ профил;
ж/ тематика, начин за оценяване и елиминаторен праг при проверка на специализирани знания и умения - при конкурс за специфични длъжности;
з/ срок за провеждане на конкурса;
и/ председател, заместник-председател, членове на конкурсната комисия и технически секретар/и/.
36.1. В конкурсната комисия се включват представители на структурата, за която е обявен конкурсът, при задължително участие на служител с юридическо образование и представител на секторите „ОУЧР” в ГДИН, „ЧР” в ГДО или на аналогичните им звена. При провеждане на структурирано интервю в комисията задължително се включва и психолог.
36.2. За председател и заместник-председател на конкурсната комисия се определят служители, които притежават категория, равна или по-висока от категорията, в рамките на която е обявен конкурсът.
37. Заповедта за обявяване на конкурса, списъците с допуснатите и недопуснатите до участие кандидати и класирането се публикуват в електронната страница на ГДИН и Министерството на правосъдието за ГДО и се поставят на общодостъпни места в териториалните служби/звена. За недопуснатите кандидати се посочва причината за недопускането им.
38. Държавните служители подават заявление за участие в конкурса за заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория, като прилагат изискващите се документи.
38.1. Служителите подреждат по предпочитание длъжностите, за които кандидатстват.
38.2. Заявлението за участие в конкурса се регистрира в деловодството на структурното звено по месторабота и се изпраща по служебен ред в секторите „ОУЧР” в ГДИН, „ЧР” в ГДО или аналогичните им звена.
38.3. Секторите „ОУЧР” в ГДИН, „ЧР” в ГДО или аналогичните им звена своевременно предоставят на конкурсната комисия документите на всички служители, подали заявление за участие.
38.4. Служителите нямат право да променят посочените от тях длъжности или подреждането им по предпочитания след подаване на заявлението за участие в конкурса.
39. Конкурсната комисия:
а/ проверява подадените документи;
б/ допуска до участие в конкурса служителите, които са представили в срок необходимите документи, отговарят на условията за участие в конкурса и на общите и специфичните изисквания за длъжностите, за които кандидатстват;
в/ провежда конкурсната процедура;
г/ класира кандидатите.
39.1. При необходимост от запазване в тайна самоличността на служителите или на данни, съставляващи класифицирана информация:
а/ не се обявяват данни за служителите и за разпределението на незаетите длъжности по структурни звена и населени места при публикуване на заповедта;
б/ служителите се информират лично за тези данни от секторите „ОУЧР” в ГДИН, „ЧР” в ГДО или аналогичните им звена;
в/ решенията по т. 39, букви „б” и „г” се обявяват лично на кандидатите.
39.2.  В случаите по т. 12 служителите не се допускат до участие в конкурса.
39.3. Участието на държавните служители в конкурса се прекратява с решение на конкурсната комисия при: влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 226, ал. 1, т. 4 или 5 ЗМВР, при образуване на дисциплинарно производство по реда на чл. 230, ал. 1 ЗМВР, при временно отстраняване от длъжност, както и при прекратяване на служебното правоотношение.
40. Заседанията на конкурсната комисия се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя, и се провеждат в присъствието на най-малко 2/3 от състава на комисията.
40.1. Решенията на комисията се вземат с гласовете на повече от 1/2 от присъстващите. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя на комисията, а в негово отсъствие - на заместник-председателя на комисията.
40.2. За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията.
40.3. Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията нямат право да разгласяват класифицирана информация, свързана с организирането и провеждането на конкурса, и данни за участниците в конкурса по смисъла на ЗЗЛД.
40.4. Председателят, заместник-председателят и членовете на конкурсната комисия са длъжни писмено да уведомят органа, обявил конкурса, ако някой от допуснатите до участие кандидати е свързано с тях лице по смисъла на ЗПУКИ. В този случай органът, обявил конкурса, издава заповед за замяна на членовете на комисията, които са свързани лица с някой от допуснатите до участие кандидати.
41. При провеждане на конкурс за заемане на длъжности с общ профил се прилага точкова система, като се изготвя оценка на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията и наградите на участниците в конкурса, съгласно приложение № 2.
41.1. По писмено искане на държавния служител секторите „ОУЧР” в ГДИН, „ЧР” в ГДО или аналогичните им звена издават удостоверение за набраните точки при оценяването по точковата система. Към писменото искане служителят може да приложи допълнителни документи, удостоверяващи факти, свързани с оценяването.
41.2. Държавните служители прилагат удостоверението по т. 41.1 при подаване на заявлението за участие в конкурса.
42. На база на индивидуалните крайни оценки по точковата система комисията извършва класиране на служителите съобразно посочените в заявленията им длъжности.
42.1. При равни крайни оценки предимство има служителят с по-голям стаж в ГДИН и ГДО. Ако и в този случай е налице равенство, предимство има служителят, който работи в структурното звено, в рамките на което е длъжността.
43. Конкурсът за специфични длъжности се провежда по документи и чрез един или повече от следните начини:
а/ решаване на тест;
б/ практически изпит;
в/ писмена разработка или защита на концепция;
г/ интервю.
43.1. Провеждането на конкурса чрез начините по т. 43 се извършва за преценка на знанията и уменията на служителите, необходими за изпълнение на длъжностните задължения.
43.2. Тестовете, задачите за практически изпит, темите за писмена разработка или защита на концепция, както и методологията за оценяването им се разработват от ГДИН и ГДО по съответното направление на дейност.
43.3. Интервюто с кандидатите се провежда в съответствие с Методиката за провеждане и оценка на структурирано интервю - приложение № 1.
44. При провеждане на конкурс чрез защита на концепция всички кандидати разработват концепция по предварително обявена в заповедта тематика.
44.1. Защитата на концепция се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне степента на притежаваните от служителя компетентности, необходими за изпълнението на длъжността.
45. Провеждането на конкурс чрез решаване на тест, практически изпит или писмена разработка се извършва по реда на т. 18 – т. 22.
46. Писмените работи се оценяват от конкурсната комисия.
46.1. При необходимост оценяването на писмените работи може да се извърши и от други специалисти в съответната област, което се определя със заповедта за обявяване на конкурса.
46.2. Оценяването се извършва в цели числа по петстепенна скала с най-ниска оценка 2 /две/ и най-висока 6 /шест/, като се прилагат единни критерии и методология за оценка, както следва:
а/ с оценка 6 /шест/ се оценява писмена работа, в която задълбочено и подробно е изложен материалът по съответната тема;
б/ с оценка 5 /пет/ се оценява писмена работа, в която задълбочено, но непълно е изложен материалът по съответната тема;
в/ с оценка 4 /четири/ се оценява писмена работа, в която е изложено основното съдържание на темата, но са допуснати несъществени грешки;
г/ с оценка 3 /три/ се оценява писмена работа, в която са изложени посредствени и непълни знания по темата;
д/ с оценка 2 /две/ се оценява писмена работа, в която невярно, неточно или непълно е изложен материалът по съответната тема.
46.3. Писмените работи с изключение на тестовете се проверяват най-малко от двама проверяващи, които независимо един от друг оценяват работата на служителя. Окончателната оценка на всеки служител се определя като средноаритметична стойност от оценките на проверяващите.
46.4. При разлика в оценките на проверяващите, по-голяма от единица, комисията проверява писмената работа и определя окончателна оценка.
46.5. Резултатите от теста се преобразуват в оценка в цяло число по петстепенна скала с най-ниска оценка 2 /две/ и най-висока 6 /шест/ по начин, указан в заповедта за обявяване на конкурса.
46.6. При провеждане на структурирано интервю показаните резултати се оценяват по единни критерии и методология за оценка, като на оценката се придава количествено измерима стойност.
46.7. Кандидати, получили оценка на професионалните си знания, по-ниска от определения в заповедта елиминаторен праг, или непреминали елиминаторния праг на структурираното интервю, определен в методиката, отпадат от по-нататъшно участие в конкурса.
47. Крайната оценка на всеки участник се формира като сбор от оценките му в конкурса.
47.1. Оценките по т. 47 важат само за конкретния конкурс.
48. На базата на показаните резултати комисията извършва класиране на служителите съобразно посочените в заявленията им длъжности.
48.1. При равни крайни оценки предимство има служителят с по-голям стаж в ГДИН и ГДО. Ако и в този случай е налице равенство, предимство има служителят, който работи в структурното звено, в рамките на което е длъжността.
49. Конкурс за длъжности с особена отговорност се провежда по документи.
49.1. Конкурсната комисия проверява подадените документи, допуска до участие в конкурса служителите, които са представили в срок необходимите документи, отговарят на условията за участие в конкурса и на общите и специфични изисквания за длъжностите, за които кандидатстват, преценява професионалните и деловите качества на участниците в конкурса и предлага на органа по назначаване подходящи кандидати за съответната длъжност.
49.2. Органът по назначаване взема решение за назначаване на един от предложените кандидати или прекратява конкурсната процедура.
50. Служителите могат да обжалват отказа от допускане до участие в конкурса и класирането в срока и по реда, определени в чл. 190, ал. 6 ЗМВР.
50.1. Жалбата по ал. 1 се подава до министъра на правосъдието чрез конкурсната комисия и се завежда в деловодството на структурното звено по месторабота на кандидата или на органа, организирал конкурса.
50.2. Седемдневният срок за подаване на жалбата тече от деня, следващ датата на обявяване на списъците за допускане до участие, класирането в електронната страница нa ГДИН и Министерството на правосъдието за ГДО, или личното уведомяване на служителя в случаите по т. 39.1.
50.3. Конкурсната комисия, изготвят становище по жалбата до министъра на правосъдието.
51. След изтичане на срока за обжалване и произнасяне по жалбите от министъра на правосъдието комисията изготвя окончателно класиране.
51.1. Служителите се назначават на съответните длъжности със заповед на органа по назначаване.
51.2. Когато за заемане на длъжността се изисква обучение в курс за професионална специализация, заповедта на органа по назначаване се издава след успешно завършване на курса.
V. Назначаване на друга длъжност в рамките на притежаваната категория или на длъжност от по-ниска категория по искане на държавния служител
52. Държавният служител може да бъде назначен без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната категория или на длъжност от по-ниска категория след подадено заявление до съответния орган по назначаване.
52.1. За назначаване по т. 52 се изисква съгласие на съответните длъжностни лица.
52.2. Държавни служители, заемащи длъжности от категории експертен персонал, могат да бъдат назначавани на длъжности от категории изпълнителски персонал по изключение, след разрешение от министъра на правосъдието.
VI. Назначаване в по-висока степен на длъжност
53. Назначаването в по-висока степен на длъжностите от категории Е, Г и В може да бъде извършено след най-малко една прослужена година в по-ниската степен на длъжността и получена оценка за изпълнение на служебните задължения 3 и повече по скалата за оценяване, регламентирана в т. 6 от приложение № 2.
53.1. Назначаването в по-горно ниво на длъжността "младши юрисконсулт – юрисконсулт” и „старши юрисконсулт - главен юрисконсулт" в ГДИН и териториалните й служби може да бъде извършено след получена оценка за изпълнение на служебните задължения 3 и повече по скалата за оценяване, регламентирана в т. 6 от приложение № 2, и юридически стаж, както следва:
а/ за юрисконсулт - не по-малко от 2 години;
б/ за главен юрисконсулт - не по-малко от 5 години.
VII. Временно назначаване на длъжност
54. Временното назначаване на държавен служител по чл. 192 ЗМВР се извършва при:
а/ необходимост от назначаване на служител на вакантна длъжност в структурите на ГДИН и ГДО до заемането й;
б/ отсъствие на титуляря над 30 дни.
54.1. Временното назначаване се извършва със съгласието на служителя освен в случаите на мотивирана служебна необходимост.
54.2. Държавният служител може да бъде временно назначен на длъжност от същата или следващата по-висока категория.
54.3. Временно назначаване на длъжност от следващата по-висока категория се прилага по изключение, при липса на подходящ служител от съответната категория.
55. За временното назначаване се изготвя мотивирано предложение по реда на чл. 174 ППЗМВР, с което държавният служител се запознава срещу подпис и отразява съгласието или несъгласието си. При несъгласие държавният служител може да приложи писмените си възражения към предложението.
55.1. Временното назначаване в случаите на мотивирана служебна необходимост без съгласието на държавния служител, както и временното назначаване на длъжност от следващата по-висока категория се извършват след разрешение на министъра на правосъдието.
56. Временното назначаване се извършва със заповед на органа по назначаване на съответната длъжност за срок до една година. Временно назначаване за по-дълъг срок може да се прилага, когато титулярят на длъжността е в законоустановен отпуск за срок над една година.
57. Временното назначаване се прекратява със заповед на органа по назначаване при:
а/ изтичане на определения в заповедта срок;
б/ завръщане на титуляря;
в/ заемане на длъжността;
г/ съкращаване на длъжността.
57.1. Временното назначаване може да бъде прекратено преди изтичане на определения в заповедта срок.
58. Вакантните длъжности, заети от временно назначени служители, се включват приоритетно в конкурсите за израстване в категория и за заемане на длъжности.
VIII. Преместване на длъжност
59. Преместване на държавен служител на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория се извършва със заповед на министъра на правосъдието при:
а/ служебна необходимост;
б/ изменение на оперативната обстановка.
59.1. Преместването се извършва в същото или друго населено място за срок до една година.
59.2. Държавен служител може да бъде преместен на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория, когато има подходяща професионална квалификация за изпълнение на длъжността.
59.3. Главните директори на ГДИН и ГДО могат да изготвят мотивирано предложение до министъра на правосъдието за преместване на държавен служител.
 60. Преместването се прекратява със заповед на министъра на правосъдието при изтичане на определения в заповедта срок.
60.1. Преместването може да бъде прекратено преди изтичане на срока по    т. 60.
60.2. След прекратяване на преместването служителят продължава изпълнението на служебните задължения на титулярната си длъжност.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Продължителността на стажа в категория, степен на категория и длъжност се отчита сумарно в години и месеци.
§ 2. При изчисляване на точките за стаж по точковата система като стаж в ГДИН и ГДО се зачита и стажът на служителите от други министерства и ведомства, за които са били в сила разпоредбите за личния състав на МВР.
§ 3. При изчисляване на минималните срокове, изискващи се за допускане до участие в конкурси за израстване в категория или до конкурси за заемане на длъжности, се взема предвид и времето, прослужено на длъжности за държавни служители - офицери, сержанти и граждански лица по ЗМВР, съгласно § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМВР до 1.05.2006 г.
§ 4. Държавните служители, които не притежават степен на висше образование и чиито служебни правоотношения са преобразувани по реда на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМВР и им е присъдена категория Г, могат да кандидатстват за участие в конкурси за заемане на длъжности в рамките на категория Г.
§ 5. Резервът от кандидати по смисъла на § 5 се формира при окончателното  класиране и включва класираните по бал след последното място, като съответства на броя на обявените вакантни места умножени по коефициент 2.0.
§ 6. При обективна невъзможност за заемане на длъжността от служителя, спечелил конкурса, се назначава следващият класиран кандидат.
§ 7. Конкурсът обявен по реда на тези правила се провежда съгласно заповедта за обявяването му и когато допуснатият кандидат е само един.
§ 8. Когато няма допуснати кандидати, конкурсната процедура се прекратява с решение на конкурсната комисия.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 9. Конкурсите, обявени до влизане в сила на тези Правила, се довършват по реда на Правилата за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед на министъра на правосъдието № ЛС – 04 – 807/25.08.2006 г., изменени и допълнени със заповед № ЛС – 04 – 21/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието.
§ 10. На държавните служители, които отговарят на изискванията на т. 29,  т. 29.1 и т. 29.2, се присъжда по – високата степен на притежаваната категория в тримесечен срок от влизане в сила на тези правила.
§ 11. Тези правила отменят “Правила за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието“, утвърдени със заповед на министъра на правосъдието № ЛС – 04 – 807/25.08.2006 г., изменени и допълнени със заповед № ЛС – 04 – 21/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение № 1
     към т. 17.1
                  МЕТОДИКА
                 за провеждане и оценка на структурирано интервю
     1. Със структурираното интервю се оценяват делови стил и организационно поведение, социални и комуникативни умения и професионална мотивация на участниците в конкурси.
     2. Структурираното интервю се провежда от конкурсната комисия.
     3. Оценяването на участниците в конкурса се извършва в три области по тристепенна скала с най-ниска оценка 4 /четири/ и най-висока 6 /шест/
съгласно следната таблица:
Област на оценяване Оценка 6 Оценка 5 Оценка 4
Делови стил и организационно поведение
- умения за планиране и организиране на собствената дейност
- умения за осъществяване на ефективен контрол върху резултатите от нея
- отговорност В деловия стил и поведение са налице ориентация към резултатите, отговорност в изявите и умения за самоорганизация, гарантираща ефективност в изпълнение на основните професионални дейности. В деловия стил и поведение са налице две от ключовите делови качества (ориентация към резултатите, способност за самоконтрол, отговорност), но има дефицит при едно от посочените, което предпоставя по-ниска ефективност в изпълнение на основните професионални дейности. В деловия стил и поведение не са изразени ключовите делови качества (ориентация към резултатите, способност за самоконтрол, отговорност), което не гарантира ефективност при изпълнение на основните професионални дейности.
 
Социални и комуникативни умения
- сътрудничество – готовност за взаимодействие, толерантност към различни гледни точки
- убедителност – умения за делово общуване, способност за аргументиране и отстояване на собствените позиции
- емпатия – способност за адекватна ориентация в мотивите и поведението на околните и за съпреживяване Уменията за сътрудничество, за убеждаване и емпатия са развити в степен, позволяваща постигането на ефективност в общуването и междуличностните отношения. Уменията за сътрудничество, за убеждаване и емпатия са развити в степен, позволяваща постигането на относително добра ефективност в общуването и междуличностните отношения, като е налице дефицит в един от аспектите (сътрудничество, убедителност или емпатия). Уменията за сътрудничество, за убеждаване и емпатия са развити в степен, която не позволява постигането на ефективност в общуването и междуличностните отношения.
    
Професионална мотивация
 - сила, устойчивост и аргументираност на професионалната мотивация
- степен на организационна привързаност (лоялност)
- професионална активност, ангажираност и амбиции за самоусъвършенстване Налице са устойчива професионална мотивация и траен интерес към естеството на работата. Организационната привързаност и идентификацията с институцията са силно изразени. Силата и устойчивостта на професионалната мотивация и лоялността към организацията предпоставят по-слаба ефективност в изпълнение на дейността поради дефицити в една от посочените характеристики (професионална идентичност и интерес към работата, организационна привързаност и лоялност към институцията). Нестабилна професионална мотивация, която не позволява ефективно изпълнение на дейността поради изразени колебания в професионалната идентичност, организационната привързаност и лоялността към институцията.
 
4. При провеждане на структурираното интервю комисията може да използва въпроси, предварително подготвени от психолозите от сектор „Психологическа лаборатория” към ГДИН и сектор „Професионална подготовка и психологически подбор” при ГДО.
     5. Всеки член на комисията оценява самостоятелно всеки служител по всяка една от трите области, като попълва "Карта за оценка" (приложение № 1.1). Крайната оценка на всеки оценяващ е средноаритметична стойност от поставените оценки по всяка една от трите области. Окончателната оценка на всеки кандидат се определя като средноаритметична стойност от оценките на всички оценяващи.
     6. Служител, получил оценка 4 на една от областите от всички оценяващи, не преминава елиминаторния праг на структурираното интервю.

     Приложение № 1.1
    
КАРТА ЗА ОЦЕНКА
     от проведено структурирано интервю

 

Кандидат:…......................................……………………………………………………………………….
(трите имена)
Конкурс:……….................................................................…………………………………........................
(вид на конкурса и заповед за обявяване)

І. Делови стил и организационно поведение                                                                         Оценка: [__]
Мотиви:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….....…………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
ІІ. Социални и комуникативни умения                                                                                  Оценка: [__]
Мотиви:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….....…………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
ІІІ. Професионална мотивация                                                                                                Оценка: [__]
Мотиви:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….....…………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
Крайна оценка: [__]
Оценяващ: ………………………….
                            /……. /
Дата: ……........………………………

     Забележка. Всеки член на комисията оценява самостоятелно всеки служител по всяка една от трите области по тристепенна скала с най-ниска оценка 4 /четири/ и най-висока 6 /шест/. Крайната оценка на всеки оценяващ е средноаритметична стойност от поставените оценки по всяка една от трите области.
     Служител, получил оценка 4 /четири/ на една от областите от всички
оценяващи, не преминава елиминаторния праг на структурираното интервю.
    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2
към т. 41
    
Т О Ч К О В А   С И С Т Е М А
за оценка на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията и наградите на държавните служители в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

     Точковата система има за цел да въведе обективни критерии за оценка на професионалната биография на служителите, кандидати за участие в конкурси за заемане на длъжности с общ профил в рамките на притежаваната категория.
1. Системата оценява: професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията и наградите на държавните служители съгласно следната таблица:

№поред Критерии за оценка Точки за една година
  
1. Общо стаж в ГД "Изпълнение на наказанията", ГД "Охрана" и по ЗМВР 
1.1 лице, работещо по трудово правоотношение 0,1
1.2 сержант или ДСГЛ със средно образование 0,2
1.3 офицер или ДСГЛ с висше образование на: 
1.3.1  - изпълнителни длъжности 0,4
1.3.2  - ръководни длъжности 0,6
1.3.3  - висши ръководни длъжности 1
1.4 държавен служител категория "Е" 0,2
1.5 държавен служител категория "Д" 0,3
1.6 държавен служител категория "Г" 0,4
1.7 държавен служител категория "В" 0,6
1.8 държавен служител категория "Б" 0,8
1.9 държавен служител категория "А" 1
2. Стаж в настоящата категория 2
3. Стаж на длъжности по непосредствено осъществяване на дейностите: 
3.1 конвоиране 0,15
3.2 призоваване и принудително довеждане 0,15
3.3 охранителна дейност 0,12
3.4 други дейности в  ГД "Изпълнение на наказанията", ГД "Охрана"  и МВР 0,1
  Общо от професионален опит - до 40 точки 
ІІ. Професионална квалификация 
1. Образователна степен: 
1.1 доктор на науките 18
1.2 доктор 14
1.3 магистър 10
1.4 бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ ЗВО 8
1.5 бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ ЗВО 6
1.6 средно и средно-специално образование 4
2. Курсове за професионална квалификация, във връзка с изпълнение на  
  служебните задължения с продължителност, както следва: 
2.1 до 1 седмица 1
2.2 от 1 седмица до 1 месеца 2
2.3 над 1 месеца 3
  Общо от професионална квалификация - до 20 точки 
ІІІ. Изпълнение на служебните задължение 
1. Изпълнение на служебните задължения се оценява от служебните ръководители 
 по пет степенна скала. Оценката се изготвя от непосредствения ръководител на  
 оценявания служител и се утвърждава от следващия в служебната йерархия 
 пряк ръководител. Точките на служителя се получават като произведение на 
 оценката, умножена по 5. 
ІV. Отличия и награди 
1. Индивидуални: 
1.1 държавни награди - ордени и медали 5
1.2 почетен знак 5
1.3 почетно отличие 5
1.4 награждаване с огнестрелно оръжие 5
1.5 обявяване на благодарност от министъра на МП 3
1.6 парична или предметна награда от министъра на МП 3
1.7 Обявяване на благодарност, парична или предметна награда от: 
1.7.1 заместник министър  2
1.7.2 главен директор на ГД "Изпълнение на наказанията", ГД "Охрана"  или ръководител на основно структорно звено 1
  
1.7.3 друг служебен ръководител 0,5
1.8 писмена похвала 0,2
2. Колективни от: 
2.1 министър 0,3
2.2 главен секретар 0,2
2.3 заместник министър  0,2
2.4 главен директор на ГД "Изпълнение на наказанията", ГД "Охрана"  или ръководител на основно структурно звено 0,1
2.5 друг служебен ръководител 0,05
  Общо  от награди и отличия - до 15 точки 

 

     2. Точки по т. I.3 от горната таблица се начисляват на служители, непосредствено осъществяващи посочените дейности, когато кандидатстват за длъжност по съответното направление на дейност.
     3. Точките за професионален опит се изчисляват съобразно стажа в години и месеци. За 1 месец стаж се начислява 1/12 от полагащите се за година точки със закръгление до втория знак след десетичната запетая. За период, по-малък от месец, точки не се начисляват.
     4. Точки по т. II.1 носи само най-високата притежавана образователна степен. Притежаването на повече от една диплома за образователна степен или специалност не се точкува допълнително.
     5. Точките за завършени курсове за професионална квалификация се зачитат на базата на документи от личните кадрови дела на служителите и/или представени от служителите удостоверителни документи. За курсовете за първоначална професионална подготовка не се начисляват точки.
     6. Оценяването по т. III.1 обхваща едногодишен период и се извършва по петстепенна скала, като:
     Оценка 5 се дава на служител, който с дейността си съществено е надвишил изискванията за изпълнение на заеманата длъжност.
     Оценка 4 се дава на служител, който с дейността си е покрил напълно изискванията и в определени аспекти е надвишил изискванията за изпълнение на заеманата длъжност.
     Оценка 3 се дава на служител, който с дейността си е покрил напълно изискванията за изпълнение на заеманата длъжност.
     Оценка 2 се дава на служител, който с дейността си не е покрил напълно изискванията за изпълнение на заеманата длъжност.
     Оценка 1 се дава на служител, който с дейността си не е покрил изискванията за изпълнение на заеманата длъжност.
     7. Точки по раздел IV се начисляват в зависимост от броя и вида на получените отличия и награди.
     8. При оценяването на отделните компоненти се определя съответен максимален брой точки с цел постигане на баланс между отделните компоненти за оценка на професионалното развитие на служителите.
     8.1. Максималният брой точки, които се зачитат при изготвяне на крайната оценка, е:
     а) от професионален опит - до 40 т.;
     б) от професионална квалификация - до 20 т.;
     в) от изпълнение на служебната дейност - до 25 т.;
     г) от отличия и награди - до 15 т.
     8.2. Крайната оценка на служителя по точковата система се образува като сбор от точките, получени при оценяването на отделните компоненти.
     8.3. При образуване на крайната оценка на служителя точките, получени над посочените максимални стойности, не се вземат предвид.


 


Правна рамка    ©2014   Проект , дизайн и поддръжка  “Юридическа енциклопедия” ООД