Новини

» всички новини

Начало


Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) е специализирана административна структура, юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище София. Дирекцията упражнява пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби.
Дейността й е регламентирана в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и е свързана с изпълнението на наказанията доживотен затвор, лишаване от свобода и пробация, и на мярката за неотклонение задържане под стража в местата за лишаване от свобода.
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) обезпечава управлението на унифицирана система за изпълнение на наказанията, основана на ефективни професионални стандарти, в която със задържаните и осъдените се работи с хуманност, по функционален и прозрачен начин. Пенитенциарната система защитава обществото от правонарушителите, като ги изолира и им въздейства корекционно. По този начин се ограничават възможностите им да извършват нови престъпления и се създават условия за ресоциализацията им, с цел спазване на законите и добрите нрави в обществото.

Териториалните служби на ГДИН са:
  • 12 затвора с 21 затворнически общежития от открит и закрит тип;
  • 1 поправителен дом за непълнолетни момчета в гр. Бойчиновци и 1 поправителен дом за непълнолетни момичета към затвора в гр. Сливен;
  • 27 областни служби “Изпълнение на наказанията” /ОС “ИН”/ със сектори “Арести” и “Пробация”.
Служители в ГДИН и в териториалните й служби са държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение

ГДИН издава:
  • удостоверения и служебни бележки относно изтърпяване на наказанията лишаване от свобода и пробация, и задържане с мярка за неотклонение задържане под стража, по молба на граждани;
  • удостоверения за изтърпяно наказание лишаване от свобода или изпълнена смъртна присъда за ползване на правата на репресирани лица и техните наследници по Закона за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица , по молба на заинтересовани лица и областна администрация
  • справки относно задържането на дадено лице в затворите и следствените арести, по искане на различни институции.

За контакти:

1309 София
Бул. „Ген.Н.Столетов”№ 21
Тел.02 813 9190 /факс 02 931 15 74
е-mail: gdin@gdin.bg

Гореща линия за борба с корупцията:
02 931 23 88, anticorruption@gdin.bg

ВПД главен директор:  старши комисар Свилен Цветанов